SYNTHESIS OF DODECABORATE DIANIONS AND THEIR USE IN STABILIZING ARYL DIAZO COMPOUNDS

2022-1-14
Aydemir, Fatma Nur
Borane cages have been known to be weakly coordinating. Synthesis of these borane cages are known to be difficult. In this study, dodecahydro-closo-dodecaborate was synthesized starting from sodium borohydride. It was further modified to dodecachloro-closo-dodecaborate and dodecabromo-closo-dodecaborate. Using the weakly coordinating properties of these dianions, diazonium salts were captured. Characterization of these diazonium salts were done. It was further found that these diazonium salts are stable at least for four weeks. Electron withdrawing groups destabilized diazonium salts that the dry form explodes violently.

Suggestions

Application of VAPEX to carbonate and sandstone reservoirs
Bağcı, Suat; Akın, Serhat; Canbolat, Serhat(2003)
Bu çalışmanın amacı VAPEX yönteminin ağır petrol içeren karbonat ve kumlası içeren rezcrvuarlara uygulanabilirliğini araştırmaktır. Bu amaca ulaşmak için denyler yapılmış ve sayısal benzetim teknikleri kullanılmıştır. Değişik yatay kuyu sistemleri, değişik gazlar ve değişik debiler kullanılarak saha ve pilot uygulamalar için bir veritabam oluşturulmuştur. Deneysel sonuçlar VAPEX işleminin homojen kumtaşlarmda heterojen karbonatlara oranla daha iyi kurlarını verdiğini ve N-bütan enjeksiyonunun propan ve karb...
Impact of Occupant Behaviour on Energy Consumption in Buildings
Elias Özkan, Soofia Tahira(2016-12-31)
Yapılı çevrede enerji korunumu çalışmaları genel olarak bina kabuğu ve sistem teknolojileri konularında sürdürülmekte olup kullanıcın yapı enerji performansına etkisi az sayıda çalışmalarda incelenmiştir. Bu bağlamda, bu çalışmada kullanıcı davranışının enerji kullanımına etkisini özellikle ısıtma döneminde kullanıcının ısıl konfor koşullarına müdahalesi açısından incelemek ve seçilecek çalışma alanında gerekli verileri toplamak amaçlanmaktadır. Toplanacak olan bu veriler gerçek enerji tüketim karakteri ve ...
Investigation of Changes in mRNA Levels of Sporulation Related Genes in OGU1 Strain in Comparison to Standard Strain PY79 of Bacillus subtilis
Özcengiz, Gülay(2018-12-31)
Bacillus subtilis çok sayıda ve çeşitte ikincil metabolit üretmesiyle bilinmektedir. Bunlardan biri olan basilisin, L-alanin ve L-antikapsinden ribozomal olmayan bir şeklide üretilir. Basilisin antifungal ve çeşitli bakterilere karşı etkilidir ve L-antikapsinin salınması ile hücre duvarı üretiminde görevli glukozamin sentetaz enziminin inhibisyonunu sağlar. Grubumuzca oluşturulan basilisin üretemeyen mutant OGU1 suş ile gerçekleştirilen karşılaştırmalı proteom analizleri sonucunda, biyofilm, sporülasyon, hü...
Stok yönetimi ve karlılık ilişkisinin finansal oranlar aracılığıyla incelenmesi: İMKB imalat sektöründe bir araştırma
Kiracı, Murat (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009-6-1)
Varlıkların etkin bir şekilde yönetimi, işletmelere önemli bir rekabet gücü sağlar. İşletmelerde önemli bir varlık olan stokların ise, en az maliyetle elde edilmesi ve bulundurulması, karlılığa olumlu bir katkı yapmaktadır. Araştırma stok yönetiminin işletmenin finansal başarısının göstergesi olan karlılıkla ilişkisini açıklamayı amaçlamaktadır. Çalışmada 2002-2006 dönemindeki İMKB imalat sektöründe yer alan işletmelerin finansal oranları kullanılmıştır. Araştırma karlılık ve stok yönetimiyle ilgili finansa...
DOĞU AKDENİZ’DEKİ MİNERAL TOZUN ATMOSFERİK KOLON İÇERİSİNDEKİ DİKEY VE YATAY DAĞILIMI: KİMYASAL KOMPOZİSYON VE UZUN ERİMLİ TAŞINIM
Koçak, Mustafa; Tutsak, Ersin(2014-12-31)
Sahra ve Orta Doğu çölleri sırasıyla Akdeniz'i güney ve doğusundan kuşatırken, bölge atmosferine mineral toz parçacıklarını sağlamaktadır. Özellikle geçiş mevsimlerinde etkili olan toz fırtınalarının Doğu Akdeniz’i Bölgesine darbeler halinde ulaştığı ortaya konulmuştur (Kubilay ve diğ., 2000). Ayrıca, Akdeniz’in kuzeyinde bulunan yarı- endüstrilermiş ve endüstrileşmiş ülkeler yıl boyunca insan kaynaklı aerosol parçacıkları bölge atmosferine salmaktadırlar Mihalopoulos ve diğ., 1997; Lelieveld ve diğ., 2002)...
Citation Formats
F. N. Aydemir, “SYNTHESIS OF DODECABORATE DIANIONS AND THEIR USE IN STABILIZING ARYL DIAZO COMPOUNDS,” M.S. - Master of Science, Middle East Technical University, 2022.