Yeni Benzodiazepinon Türevlerinin Sentezi

2008-10-06
Dengiz, Çağatay
Ozcan, Sevil
Balci, Metin
22. Ulusal Kimya Kongresi

Suggestions

Yeni Kolinestaraz Aktivatörlerinin Sentezleri
Demir, Ayhan Sıtkı(2010-12-31)
Yeni yapida oksimlerin dizaynı, sentezleri ve kolinesteraz inhibitörü özelliklerinin incelenmesi. Oksim sentezleri için degişik substitue aromatik yapılar seçilecek ve hidroksilamin hidroklorür ile reaksiyonu sonucu oksimler sentezlenecetir. Daha sonra saflaştırılacak ve NMR teknikleri ile tanımlanacaktır.
Yeni Fosfonik Asit Türevi Organokatalizörlerin Geliştirilmesi ve Organik Bileşiklerin Enantiseçici Sentezinde Uygulamaları
Çakır, Polat Sıdıka; Doğan, Özdemir(2017)
Organokatalizörler asimetrik sentez çalışan Organik Kimyacıların yaklaşık son yirmi yıldıryoğun olarak çalıştıkları konudur. Metal içermedikleri ve tepkime koşullarının metalkatalizörlere göre daha kolay olması organokatalizörleri daha çevreci kılmaktadır. Literatürdebir çok organokatalizör sentezlenip kullanılmış olmakla birlikte bu katalizörler belirlitepkimelerle sınırlı kalmıştır. O nedenle sürekli yeni katalizörler geliştirilip farklı tepkimelerdedenenmektedir. Küçük organik bileşikler olarak bilinen b...
Yeni kimyasal yöntemlerle kopolimer sentezleri
Baysal, Bahattin; Yılgör, İskender(1974-06-15)
Synthesis of new conjugated donor-acceptor type polymers for photovoltaic device applications
Akpınar, Hava Zekiye; Toppare, Levent Kamil; Özkan, Necati; Department of Polymer Science and Technology (2015)
Electrochromism and photoelectric effect are the mostly investigated areas of conducting polymers. In electrochromism, electrochemical parameters of the polymers are firstly examined. Spectroelectrochemical studies are performed with specified wavelengths. Parameters, such as optical contrast and switching times of the polymer films are explored. In bulk heterojunction polymer solar cells, semiconducting polymer materials in combination with fullerene are used as the active layer. Photons are absorbed by co...
Yeni Paleomanyetizma ve Paleostres Verileri Işığında Güney Batı Anadolu’nun Geç Senozoyik Evrimi
Kaymakcı, Nuretdin; Özacar, Atilla Arda; Özkaptan, Murat; Tosun, Levent; Gülyüz, Erhan; Sözbilir, Hasan (null; 2018-11-03)
Bu çalışmanın temel amacı, GB Anadolu’nun Geç Senozoyik evriminin çok disiplinli bir çalışma ile ortaya konması ve kuzeye dalan Afrika Plakasının bölgen tektonik evrimine olan etkisinin belirlenmesidir. Dalmakta olan Afrika Plakasının Plini-Strabo Hendeği boyunca Anadolu Bloğunun içlerine kadar devam edip etmediği bölgenin tektonik evrimi açısından kritik önem taşımaktadır. Bu çalışmada Dalım Transfer-Ucu İlerletici olarak bilinen bu tip yapıların GB Anadolu’nun Geç Senozoyik evrimindeki rolü ve önemi tartı...
Citation Formats
Ç. Dengiz, S. Ozcan, and M. Balci, “Yeni Benzodiazepinon Türevlerinin Sentezi,” presented at the 22. Ulusal Kimya Kongresi, 2008, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/97060.