Bilgisayar Destekli Tasarım Programı Çizen’in Verimlilik Analizi Ve Kullanıcı Deneyimi Araştırması İle Kullanıcı Odaklı Yalın Arayüz Geliştirilmesi

2020
Zengin Bintaş, Gül Çiçek
Erkarslan, Önder
Günümüzde hızla gelişmekte olan yazılım dijital dönüşümün de en temel itici gücüdür. Özel likle maliyet ve zaman baskısı olan kalıp tasarımı gibi üretimin kilit noktasındaki faaliyetler için yapılan yazılımlar büyük önem arz eder. Ürünler istenilen özelliklerde ve ölçülerde Bilgi sayar Destekli Tasarım (BDT) programları ile tasarlanmakta ve üretime hazırlanmaktadır. Bu programların yazılımlarında yapılan yenilik çalışmaları ile tasarım süreçlerinde büyük oranda verimlilik sağlanmakta ve tasarımdan kaynaklı hatalar en aza indirilebilmektedir. Türkiye’de BDT programlarının kullanılmaya başlanması Avrupa Birliği’ne üye ülkelere göre yaklaşık 20 yıl gecikmiştir (Kaftanoğlu, 2005). Yerli ve milli bir programın olmayışı ve lisanslama üc retlerinin yüksek olması, BDT programlarının tüm sektörlerde yaygınlaşmasını engellemiştir. Türkiye’de de 2010 yılından itibaren BDT geliştirme çalışmalarına başlanmış, sac kalıp tasarım sektörüne özgü yerli ve milli program ÇİZEN geliştirilmiştir. Endüstri 4.0 ile birlikte ürün ta lebinde, tasarlanmasında, üretilmesinde, geliştirilmesinde ve sunumunda tamamen insan odak lı, kişiselleştirilmiş teknoloji ve sistemler ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu çalışmada, Endüstri 4.0’ın gerekliliklerine uygun olarak sac kalıp tasarım sektörüne özgü geliştirilen ÇİZEN prog ramı için kullanıcı deneyimi araştırması yapılmıştır. Araştırma sonucunda sac kalıp tasarımcı larının ihtiyaçları, beklentileri ve program deneyimleri net olarak belirlenmiş, yalın ve akıllı bir arayüz tasarlanmıştır. Araştırma kapsamında dört tanesi pilot olmak üzere 15 kullanıcı ile kulla nıcı deneyim araştırması yapılmıştır. Çalışmada kullanıcılara önceden yapılandırılmış olan açık uçlu sorular sorulmuş; deneklere belirli görevler verilerek göz izleme cihazı ile programdaki odak noktaları, ısı haritaları ile ortaya çıkarılmıştır. Ön-Test çalışmalarının sonlanması ve göz izleme verilerinin elde edilmesi sonucunda Son-Test aşamasına geçilmiş, program hakkında genel görüşler alındıktan sonra Sistem Kullanılabilirlik Ölçeği ve Sözsüz Resimsel Ölçek araş tırması yapılmıştır. Araştırma sonuçlarından elde edilen veriler ile iki adet arayüz tasarlanarak tasarımcılara A/B testi yapılmış, hangi tasarımın daha iyi performans gösterdiği belirlenmiştir. Araştırma sonucunda B tasarımı tercih edilmiştir.

Suggestions

Türkiye’de Kullanıcı Deneyimi Tasarımının Doğuşu ve Gelişimi Sürecinde Endüstriyel Tasarımcıların Rolü
Hamurcu, Ahmet (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
İnternet tabanlı sunulan ürün ve hizmetlerin, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) gömülü cihazlar üzerinden kullanımının ülkemizde gün geçtikçe yaygınlaştığı ve günlük hayatımızda daha çok yer kapladığı aşikârdır. Hemen her fonksiyonun yazılımlarla çözülmeye başlandığı bu ürünlerde fiziki görünüm giderek sadeleşmekte ancak yapılabilen işlev sayısı artmaktadır. Bu durum ise ürünlerin kullanımının daha karmaşık bir hale gelmesine neden olmaktadır. Bu süreçte ise ürünlerin maddesel olmayan bileşenleri de end...
Otonom Çatlak Tespitinde Kullanılan Görüntü İşleme Yöntemleri ve Teknolojinin Potansiyelleri
Özgenel, Çağlar Fırat (2016-11-26)
Yapı denetimi, özellikle strüktürel performansı sorgulanan yapılar için yapı, kullanıcı ve denetçinin güvenliği açısından büyük öneme sahiptir. Yapılarda gözlemlenen çatlaklar ise yapının neresinde bulunduğu, derinliği, sayısı, yönelimi gibi parametrelere bağlı olarak strüktürel performansa dair ipuçları vermekte ve yapıların kullanılabilirliği için önemli bir ölçüt oluşturmaktadır. Pratik uygulamaya bakıldığında, yapıların ve yapı kullanıcılarının hayatını doğrudan etkileyen denetim kararları çoğunlukla gö...
Bir Tasarım Fakültesinde Ders Program Çizelgelerinin Hazırlanması Üzerine Bir İş Birliği Çalışması
Kapkın, Engin; Acar, Ilgın (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Günümüz dünyasında tasarımcının karşılaştığı problemler karmaşık bir hal almıştır ve çözüm ancak birden fazla disiplinin iş birliği sonucunda ortaya çıkabilmektedir. Bu vaka çalışması bir Tasarım Fakültesinin Endüstriyel Tasarım ve Moda Tasarımı bölümlerinde her dönem hazırlanan ders program çizelgelerinin oluşturulması sürecinin zamanla karmaşıklaşmasını, çözümlenmesi için doğan iş birliğinin gerekliliğini ve ortaya çıkan taslak çözümü konu almaktadır. Ders program çizelgelerinin hazırlanması, temel olarak...
Kullanıcı Deneyimi Dinamiklerinde Zamana Bağlı Beklenti Değişimleri; Kahve Demleme Ekipmanlarının Hedonik Açıdan Değerlendirilmesi
Eser, Aybike; Altıparmakoğulları, Yener (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Günümüz tasarım hedeflerinden birisi anlamlı deneyimler yaratmaktır. Deneyimler içeriğe bağ lı olarak öznel bir etki alanına sahip olup kullanıcıların davranışları doğrultusunda oluşmakta dır. Yirmi birinci yüzyılın getirdiği hızlı yaşam koşullarıyla birlikte kullanıcıların davranışları, beklentileri ve buna bağlı olarak deneyimleri sürekli olarak değişmektedir. Kullanıcı deneyi minin; temelde kullanım öncesi, sırası ve sonrası olarak zamansal süreçlere bölünmesine rağ men kümülatif zaman çerçevesindeki de...
Toplumsal Sorunlara Odaklanan Ana Tasarım Yaklaşımlarının Derlenmesi
Akdur, Selin Gürdere (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Tasarımın sosyal sorumluluk boyutuna olan ilginin kökleri derin olmakla birlikte, kavram özellikle son on yılda artan bir ilgiyle daha fazla öne çıkmaya başlamıştır. Buna paralel olarak, alanı kapsayan tartışmalar da artış göstermiş, özellikle kavramın adlandırılması ve kapsamı konusundaki fikirler çeşitlenmiştir. Tasarımın toplumları ve sistemleri dönüştürücü gücüne olan ortak inançla, tasarımcıların sosyal sorumluluklarını hatırlatarak konuyu vurgulayan öncülerin, kavramı benzer amaçlarla fakat farklı yak...
Citation Formats
G. Ç. Zengin Bintaş and Ö. Erkarslan, “Bilgisayar Destekli Tasarım Programı Çizen’in Verimlilik Analizi Ve Kullanıcı Deneyimi Araştırması İle Kullanıcı Odaklı Yalın Arayüz Geliştirilmesi,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2020, p. 481, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2020/.