İstanbul Tasarım Haritası

2014
Er, Özlem
Timur Öğüt, Şebnem
Er, Alpay
Baltacı, Feyza
Günümüz dünyasında sahip olunan tasarım bilgi, beceri ve yenilikçi tasarım kapasitesi sadece firmaları değil, kentleri, bölgeleri ve hatta ülkeleri dahi birbirinden ayırt edecek rekabetçi bir öneme sahiptir. Öte yandan yenilikçi tasarım kapasitesinin nitelik ve niceliği hemen her ölçekte pek çok farklı unsurun mevcudiyetine ve bunların birbirleriyle karşılıklı etkileşimine bağlıdır. Bu anlamda tasarım bilgi ve becerileri ile bunlara dayalı yenilikçi tasarım kapasitelerinin geliştirilip kullanılması basit süreçler olmayıp, lokasyona bağlı tarihsel, iktisadi ve kültürel dinamikler tarafından koşullanmaktadır (Er 2014). Bu bağlamda, “İstanbul Tasarım Haritası” araştırması kapsamında İstanbul’u yaratıcı bir kent/merkez olarak konumlandıran ve yerel dinamiklerin tasarım üzerindeki etkisini anlamaya ve görselleştirmeye çalışan bir dizi yüksek lisans dersi ve atölye çalışması yürütüldü. Bu süreç boyunca İstanbul’un Tasarım Sistemi’ni oluşturan bileşenler tanımlanarak 50’nin üzerinde tasarım, mimarlık, iç mimarlık, mühendislik, sosyal bilimler kökenli öğrenci ve profesyonel tasarımcı, aktivist ve tasarım akademisyenlerinden oluşan disiplinlerarası bir grupla, iki yılı aşkın bir süre bu bileşenlerin durum tespitleri ve coğrafi analizleri yapıldı, aralarındaki ilişkiler tespit edildi. Araştırmanın amacı İstanbul Tasarım Haritası’nı çıkarmak, İstanbul’un uluslararası tasarım ağının küresel odaklarından birisi olabilmesi için var olan özgün kapasitesini ve bu kapasitesinin arkasındaki aktörleri ve mekanizmayı keşfetmek, bu haritayla karar vericilere tasarımın önemini, yerini, büyüklüğünü anlatmak ve bir etki sağlayabilmekti. Çalışma kapsamında tasarım eğitimi, tasarımla ilintili kurumlar, fikri haklar koruma sistemi, imalat sanayi, zanaat, tasarım ofisleri, tasarım perakendesi, tasarım yayıncılığı, sergileme pratikleri ve tasarım yarışmaları konuları üzerine detaylı durum tespitleri ve bunların kentteki konumlarına ilişkin coğrafi analizler yapıldı. Bu şekilde günlük hayatta, üretim ve tüketim dinamikleri içinde bir anlamda “görünmez” olan tasarımla ilişkili aktörler, aralarındaki ilişkiler, sayılar, yerler, olaylar “görünür” hale getirilmeye çalışıldı. Araştırmada öncelikle ele alınan her konu alanının nasıl ele alınacağına dair kriterler belirlendi. Ardından her konu ile ilgili ayrı literatür taraması ve ilişkili kurum, vakıf, dernek, şirket, kuruluş ve/veya organizasyonlara yönelik bilgilerin hangi kaynaklardan ve nasıl toplanacağına karar verildi. İkincil kaynaklar ve internet siteleri tarandı, gerektiği durumlarda yüz yüze görüşmeler yapıldı. Araştırma alanının doğasının gerektirdiği durumlarda, coğrafi olarak tespit edilebilen noktalar işaretlenerek çeşitli haritalar oluşturuldu. Daha sonra her konu alanında elde edilen veriler bağımsız raporlara dönüştürüldü. En son olarak da tüm veriler altyapı, üretim, tüketim ve yayılım/paylaşım başlıkları altında kategorize edilerek üst bir bakışla yorumlandı. Bu bildiri söz konusu çalışmanın sonuçlarının bir bölümünü içermektedir.

Suggestions

Türkiye’de Endüstriyel Tasarımcıların Kariyer Tatmini
Kaygan, Pınar(2018-12-31)
Ülkemizde her geçen gün artmakta olan endüstriyel tasarım lisans programı ve mezunu sayısı, endüstriyel tasarımcıların aldıkları lisans eğitimi sonrasındaki iş hayatları ve istihdam koşulları konusunda güncel bilginin gereğini ortaya koymaktadır. Ayrıca endüstriyel tasarımcıların çalışma alanları, biçimleri ve koşulları açısından çeşitlilik gösterdiği bilinmekle birlikte Türkiye özelinde endüstriyel tasarımcıların kariyer haritası ve sektör dağılımına dair güncel bir veri bulunmamaktadır. Oysaki bu etkenler...
İstanbul’da Deprem Yardım Malzemelerinin Önceden Konumlandırılması
Konu, Ayşe Sinem; Duran, Serhan; Yakıcı, Ertan (2018-01-01)
Bu çalışmanın amacı, İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen olası bir depremde, depremin neden olacağı kırılganlık etkisinin de incelenerek insani yardım malzemelerinin önceden konumlandırılması maksadıyla bir çerçeve oluşturmak ve bu doğrultuda İstanbul için hazırlanmış JICA Raporu’nda (2002) yer alan bilgi ve verileri kullanarak afet müdahale ve yardım merkezi konumları önermektir. Sunulan modelde 29 talep noktası ve 29 potansiyel afet müdahale ve yardım merkezi bulunmaktadır. Model ulaşım ağı kırılganlığını ...
Dijital Portfolyo: Sayısal Ortamda Geliştirilen Endüstri Ürünleri Tasarım Sürecinin Dokümantasyonuna Yönelik Uygulama.
Şener Pedgley, Bahar(2013-07-01)
Öğrencilerin konvansiyonel çizim becerilerini sayısal ortama aktarmasına ve sayısal ortamda geliştirilen öğrenci projelerinde tasarım sürecinin etkili dokümantasyonuna katkıda bulunacak olan ‘Dijital Portfolyo’ projesi, aynı zamanda Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde akademik personel, öğrenci, projelere danışmanlık veren uzman ve firmalar arasında, tasarım sürecine ait bilgi paylaşımını ve iletişimi güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma, içeriği ve ele aldığı problemler çerçevesinde özellikle Endüstri ...
Türkiye'de 2000'li yıllarda mesleğe katılan endüstriyel tasarımcıların serbest çalışma koşulları ve deneyimleri
Kaygan, Pınar(2016-12-31)
Türkiye'de son on yılın endüstriyel tasarım literatürü, endüstriyel tasarım mesleğinin 2000'li yıllardan itibaren hem eğitim hem de endüstri alanında önem ve görünürlük kazandığını vurgular. Ancak endüstriyel tasarımcıların çalışma biçimlerinin ve koşullarının tasarım araştırmacılarının bugüne dek yeterince ilgilenmediği bir konu olmasından dolayı, literatürde olumlu bir dille altı çizilen mesleğin yükselişiyle endüstriyel tasarımcıların gündelik iş deneyimleri arasındaki ilişkiyi tespit edemiyoruz. Bu araş...
Çocuklarla Yaratıcı Tasarım Araştırması: Uygulamaya Yönelik Zorluklar ve Öneriler
Süner, Sedef; Erbuğ, Çiğdem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Kullanıcıya ilişkin bilginin tasarıma entegre edilmesi, giderek önem kazanan ve zenginleşen bir konudur. Kolaj çalışmaları (Visser vd. 2005), kart sıralama (Martin ve Hannington 2012) ve deneyim yansıtma modellemeleri (Turhan 2013) gibi yaratıcı (generative) ve katılımcı teknikler, kullanıcıları bilgi ve deneyimleriyle tasarım sürecine katmaktadır. Bu tür tekniklerle katılımcılar tasarlanmış ürünlerin test edicisi olmaktan çıkıp, ilk aşamalarından itibaren bilgi ve deneyimleriyle tasarım sürecini yönlendiri...
Citation Formats
Ö. Er, Ş. Timur Öğüt, A. Er, and F. Baltacı, “İstanbul Tasarım Haritası,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Amfisi, 2014, p. 23, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/files/2014/10/UTAK2014_BildiriKitabi.pdf.