Form Stratejileri İle Birlikte Kâğıttan Form Geliştirme Yöntemi Üzerine Değerlendirme

2020
Form oluşturma veya geliştirme çalışmaları endüstriyel tasarım öğrencilerinin ürün geliştirme sürecinde önemli rol oynamaktadır. Bu süreçte form araştırması yaparak veya doğadan ilham alarak, farklı stratejilerle ve çizim, maket veya üç boyutlu model gibi tasarım temsil araçla rıyla ürünün formunu oluşturmak ve geliştirmek için kullanılmaktadır. Kullanılan bu strate jiler ve araçlar kimi zaman öğrencinin yetenekleri ve becerilerine göre geliştirme sürecinde uzun zaman alabilmektedir. Örnek olarak, geliştirme aşamasında köpük (strafor) malzemenin bilgisayar desteği olmadan aşındırılmasıyla form geliştirme veya çizim üzerinden bilgisayar destekli programda form oluşturma uzun zaman alabilmektedir. Form oluşturma sürecine hızlı ve pratik bir şekilde destek olacak, her öğrencinin proje sürecinde kolaylıkla yapabileceği bir yöntem kurgulanmıştır. Bu yöntem, öğrencilerin kâğıt malzeme kullanarak çok fazla sınırlan madan belirli yönergelerle soyut form geliştirmesi ve sonrasında geliştirdikleri fiziksel kâğıt modeller üzerinden form geliştirme stratejilerinden faydalanarak çizim aracıyla ürünleri için form geliştirme aşamalarından oluşmaktadır. Bu doğrultuda, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümünde lisans üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin almış olduğu seçmeli derste bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma, kurgulanan bu yöntemin öğrencilerin ge liştirdiği final projesi üzerinden form oluşturma sürecindeki etkilerini anlamak amacıyla ya pılmıştır. Öğrencilerin kendilerine verilen final projesinde kurgulanan yöntemi araştırmacının yönlendirmesi ile birlikte kullanarak form geliştirmişlerdir. Form oluşturma süreci sonrasında, sürecin form oluşturmaya katkısının değerlendirilmesi istenmiştir. Bu kapsamda, kâğıt katlama çalışması ve form geliştirme stratejilerinin öğrencilerin form geliştirme sürecine katkı sağlayan bir yöntem olduğu ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin hızlı ve pratik bir şekilde form geliştirme süreçlerine destek olacak bu yöntemin, endüstriyel tasarım eğitiminde tasarım öğrencilerinin kolaylıkla kullanabileceği bir yöntem olabileceği görülmüştür.

Suggestions

White vs. black Turks : the civilising process in Turkey in the 1990s
Sumer, Beyza; Erdoğan, Necmi; Department of Political Science and Public Administration (2003)
This thesis analyses the formation of أWhiteؤ and أBlackؤ Turks distinction in terms of the civilising process which operates on the differentiation between أcivilisedؤ and أuncivilised/grotesqueؤ bodies and corresponds to the formation of the high/low hierarchy in Turkey in the 1990s. The particular construction of civilised bodies is delineated with respect to the continuity and discontinuity of the Ottoman modernisation and the Kemalist project of Westernisation. The social, political and ideological con...
Modelleme Kartları ve Taslak Model Kullanarak Form Geliştirme
Karadoğaner, Alper; Oğur, Dilruba (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Üç boyutlu model ve taslak model, profesyonel tasarımcıların ve tasarım öğrencilerinin form geliştirme sürecine olumlu katkılar sağlayan araçlardır. Form geliştirme sürecinde, tasarım fikirlerinin el çizimlerinden üç boyutlu modele ve taslak modele geçiş yapılarak birbirlerini destekleyecek şekilde kullanılmaları, tasarım sürecini daha etkili hale getirmektedir. Bu tasarım fikirlerinin üç boyutlu modele etkili bir şekilde aktarılması tasarımcılar açısından önemli bir süreçtir. Bu kapsamda çalıştay yürütücül...
Tasarım Eğitimi Projelerinde Tasarım Araştırmasının Fikir Geliştirmeyle Bütünleştirilmesinde Eğitimcilerle Öğrenciler Arasındaki İşbirliği
Eren, Gizem Hediye; Korkut, Fatma; Burgazlı, Levent (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Tasarım eğitimi projelerinin erken aşamalarında gerçekleştirilen tasarım araştırması, öğrencilerin tasarım problemlerini yaratıcı bir şekilde ele almaya hazırlanmasında önemli bir rol oynar. Bir eğitim projesinde tasarım süreci, öğrencilerin eğitimcilerle birlikte katettikleri bir süreç olmasına rağmen tasarım araştırması ve fikir geliştirme ile ilgili yöntemler, daha çok öğrencilerin kullanımına yöneliktir; eğitimciler ve öğrenciler arasındaki iş birliğinin etkisi ve rolü çoğunlukla ihmal edilir. Acemi tas...
Tasarım Eğitiminde Sürdürülebilirlik Üzerine Anlatılar Ve Aksiyonlar: Öngörüleri Söylemselleştirmek
Talu, Nilüfer (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Tasarım eğitiminde öngörü üretme becerisinin öğrenciye kazandırılması, tasarlama sürecinin temel bileşenlerinden biri olarak görülmelidir. Ürünün kullanım süreçleri, önerilen ürün ile bi reylerin ya da toplumun yaşayacağı değişim ya da dönüşümün anlatısallaştırılması ve görselleş tirilmesi öngörü üretme becerisinin birer parçasıdır. Bu çalışma, Tasarıma Giriş dersi kapsamın da, Çağdaş Konular: Sürdürülebilirlik başlığı altında, üçer kişilik gruplar tarafından üretilecek, üç adet toplumsal öngörü çalışması...
Savunma Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerde Endüstriyel Tasarım Süreçleri
Öztoprak , Aydın; Karahanoğlu, Armağan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Savunma sanayi endüstriyel tasarım süreçleri, gizlilik, düşük imalat sayıları ve yüksek seviyede standardizasyon gibi gereklilikleri ile yazında yer alan endüstriyel tasarım süreçleriyle farklılaşmaktadır. Sektörde endüstriyel tasarım süreçlerine dair araştırmalar bulunmakla beraber, ülkemizde faaliyet gösteren sektör kuruluşlarında yürütülen endüstriyel tasarım süreçlerine dair güncel bir araştırma, bilgimiz dâhilinde yapılmamıştır. Bu bağlamda sektörde faaliyet gösteren ürün geliştirme ve imalat firmaları...
Citation Formats
A. Karadoğaner, “Form Stratejileri İle Birlikte Kâğıttan Form Geliştirme Yöntemi Üzerine Değerlendirme,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2020, p. 373, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2020/.