Yeni Nesil Pazarlama Araştırmalarının ve Bulgularının Tasarım Disiplini Ekseninde İncelenmesi

2016
Yorulmazel, Aslı
Pazarlama 2.0’dan sonra Pazarlama 3.0 ile karşı karşıyayız. Nedir Pazarlama 3.0? Markası ile iletişim kuran, markalardan bir ürün değil, ürün ile bütünleşmiş bir deneyim bekleyen ve gittikçe gücü elinde toplayan yeni nesil tüketiciyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Tüketiciler evrildikçe, araştırma sahalarında tüketici araştırmalarının yer aldığı disiplinlerin de araştırma sahalarını genişletmeleri ve disiplinlerini yeni tekniklerle beslemeleri zorunlu hale gelmektedir. Tüketici ya da diğer bir deyişle kullanıcının nasıl düşündüğü, ürün ile nasıl etkileşime geçtiği, üründen ne beklediği vb. konu başlıklarını anlamak, pazarlama ve tasarım gibi birçok disiplinin ortak konusudur. Göz takibi, fMRI gibi yeni yöntemler sunan tıp bilimleri ile psikoloji, pazarlama gibi sosyal bilimlerin iş birliği tüketiciyi daha iyi anlayabilmek adına sürekli ve yeni bulgular ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda bu tip iş birliklerini yaratma konusunda biraz daha öncü konumda olan pazarlama disiplininin de kendi içerisinde sürekli gelişmesi, nöral yöntemlere odaklanan nöropazarlama ve tüketicinin ürün ile yaşadığı iletişimi bir etkileşim ve deneyim tasarımı olarak çok yönlü ele alan duyusal pazarlama gibi alt dalları doğurmuştur. Bu alt dalların çıktıları ise sadece kendi disiplinleri için değil, endüstriyel tasarım için de büyük önem taşımaktadır. Ürün ve kullanıcı etkileşiminde algı ve estetik ne derece önemlidir? Etkileşim anının ürün-kullanıcı ilişkisinde önemi nedir? Kullanıcı ürün ile ilgili ne düşünür, neden, nasıl düşünür? İşte son yıllarda ivmelenen duyusal pazarlama ve yeni teknikler ile şaşırtıcı bulgular ortaya koyan nöropazarlama bu soruların cevaplarını arayarak bir manada yeni nesil diyebileceğimiz bir kullanıcı-ürün ilişkisi ağı ortaya koymaktadır. Endüstriyel tasarımcılar içinse temel soru şudur: Tüm bu gelişmelerin içerisinde endüstriyel tasarımın bu yeni kullanıcı-ürün ilişkisindeki rolü nedir ya da ne yöne evrilmektedir? Bu bildirinin amacı, söz konusu disiplinlerdeki gelişmeleri bir tasarımcı gözü ve ilgisi ile derleyerek profesyonel/öğrenci endüstriyel tasarımcıların dikkatine sunmak, tartışmaya açmak ve bu tip bulguların üretim odaklı sektörlerde nasıl hayata geçirilebileceğine dair öneriler ortaya koymaktır.

Suggestions

Tasarım Eğitiminde Duyusal Farkındalık ve Yaratıcılık İlişkisi Üzerine
Onur, Dilara; Zorlu, Tülay (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2018-6-19)
Yaratıcılığın tasarım eğitimindeki yeri ve önemi tartışılmaz bir gerçektir. Bu bağlamda tasarım eğitiminin merkezi olan tasarım stüdyolarında da, yaratıcı düşüncenin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesine yönelik farklı yaklaşım ve metotlar denenmektedir. Tasarım eğitiminde yaratıcı düşüncenin gelişiminde etkin olan bu yöntemlerin bir kısmı duyusal farkındalık kazandırmayı hedefleyen stratejilerle ilerlemektedir. Ana hedefi yaratıcılığın gelişimi olan bu yeni arayışlar, bilişsel ve duyuşsal (affective) stra...
Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Pratiğinde Katılımcı Tasarım: Dijital Acente Portalı Tasarımında Katılımcı Tasarım Atölyelerinin Kullanılması
Demir, Erdem; Ekin, Gamze; Balaban, Melike (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Tasarım araştırmaları ve tasarım pratiği, son 30 yıldır kullanıcı odaklı tasarım yöntemlerinden, kullanıcıların da sürece dâhil olduğu yeni tasarım yöntemlerine doğru evrilmektedir (Sanders ve Stappers, 2008). Bu çalışmada, Türkiye’de 4000’den fazla acentesi bulunan büyük bir sigorta şirketi için gerçekleştirilen dijital acente portalı tasarımında kullandığımız katılımcı tasarım yöntemi anlatılmaktadır. Ayrıca, katılımcı tasarımın literatürdeki tartışmalarını ve çeşitli uygulamalarını inceleyerek, tasarım s...
Yaratıcı Tasarım Araştırması Yöntemi Olarak 'Deneyim Yansıtma Modellemesi' ve Sürdürülebilirlik için Tasarım
Turhan, Senem; Doğan, Çağla; Korkut, Fatma (2011-12-09)
Bu bildiri, “Deneyim Yansıtma Modellemesi” (DYM) olarak adlandırdığımız bir yaratıcı tasarım araştırması yönteminin geliştirilmesini ve uygulanmasını ele almaktadır. DYM, kullanıcıyı aktif olarak sürece katan üç boyutlu modelleme, görüşme ve video kaydı tekniklerini bir arada kullanan bir yöntemdir; tasarım sürecinin ilk aşamalarında kullanıcının belli bir ürünle ilgili fikirlerini, deneyimlerini, ihtiyaçlarını ve tercihlerini üç boyutlu modelleme yoluyla yansıtmasını sağlar. Bu yöntem, Orta Doğu Teknik Üni...
Toplumsal Sorunlara Odaklanan Ana Tasarım Yaklaşımlarının Derlenmesi
Akdur, Selin Gürdere (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Tasarımın sosyal sorumluluk boyutuna olan ilginin kökleri derin olmakla birlikte, kavram özellikle son on yılda artan bir ilgiyle daha fazla öne çıkmaya başlamıştır. Buna paralel olarak, alanı kapsayan tartışmalar da artış göstermiş, özellikle kavramın adlandırılması ve kapsamı konusundaki fikirler çeşitlenmiştir. Tasarımın toplumları ve sistemleri dönüştürücü gücüne olan ortak inançla, tasarımcıların sosyal sorumluluklarını hatırlatarak konuyu vurgulayan öncülerin, kavramı benzer amaçlarla fakat farklı yak...
The Notion of Becoming in Mass-Housic Complexes; The Case of Mortafa Housing, Mashhad, Iran
Talebian, Nima; Özmen, Beril (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-12-31)
Places are not frozen in time, both mass-housing complexes and their urban contexts are in the state of constant becoming, they begin to change from the very moment they are completed. These changes happen gradually, due to various forces, and at different levels. Based on the Deleuzian ontology of, becoming-in-the-world, the theory of place as assemblage, explores a dynamic conception of place, which is in the state of constant becoming. Place is therefore considered as a three-folded assemblage, which is ...
Citation Formats
A. Yorulmazel, “Yeni Nesil Pazarlama Araştırmalarının ve Bulgularının Tasarım Disiplini Ekseninde İncelenmesi,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, 2016, p. 321, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2016/.