Eurovısıon Şarkı Yarışması Sahnelerinin Geleceğini Tasarım Haritasıyla Öngörmek (1)

2020
Karpov, Merve
Avrupa Yayıncılar Birliği (EBU) tarafından,1956’dan beri her yıl, kıtadaki barışa katkıda bu lunmak ve gelişen yayın teknolojilerini test etmek amacıyla Eurovision Şarkı Yarışması (ESC) düzenlenmektedir. ESC, çok paydaşlı, uluslararası bir televizyon şovu olarak 63 yıldır teknik ve kültürel açıdan zamana uyum sağlayarak varlığını ve sosyo-kültürel önemini korumaktadır. ESC’nin zamansal sürekliliği içerisinde EBU, yerel televizyon kanalları, uluslar, etkinliği dü zenleyen şehirler ve belediyeleri, yarışmacılar, izleyiciler, hayran grupları gibi birçok paydaş her yarışmanın bir önceki sürümünden daha dikkat çekici ve gelişmiş olması için çalışmaktadır. Bu makalede, Eurovision sahnelerinin geçmişi tasarım yol haritası literatürünün prensipleri göz önünde bulundurularak incelenmiş ve 1956 -2017 yılları arasındaki gelişimine katkıda bulunan etmenler özetlenmiştir. Bu tarihsel inceleme, ESC sahnelerinin gelişimi üzerinden tasarım yol haritası literatürünün vurguladığı ‘pazar çekimi’ ve ‘teknoloji itimi’ arasında, yani bir başka deyişle ticari perspektif ve teknik yeterlilikler arasındaki ilişkinin dinamik örüntülerini vur gulanmakta ve bu örüntüler arasındaki yeni ilişkileri kurmaktadır. Sahnelerin konseptlerinin sosyal açıdan ulusal söylem, kültürel miras objeler, mimari anıtlar ve bayrak üzerinden ulusal kimlik temsiliyle fütürizm ve globalizm gibi trendlerden etkilendiği kadar; yarışan şovların çeşitliliğini kapsamak ya da Eurovision kurum kimliğini vurgulamak gibi amaçlar üzerinden geliştirildiği izlenebilmektedir. Seçilen bu konseptlerin, birbirinden bağımsız olarak farklı ku rumlar tarafından tekrar edildiği ancak zamanla gelişen yayıncılık, ses kayıt, mikrofon, ışık ve görsel efekt ve telekomünikasyon teknolojilerinin etkisiyle farklı biçimler aldığı görülmüş tür. Tarihsel incelemeyle belirlenen bu akslar, günümüzde EBU’nun, paydaşlarının stratejik diyaloğunu sağlamak için hazırlayacağı bir tasarım yol haritasının temellerini oluşturabilir. Bu makalede, öncelikle tasarım yol haritası yaklaşımı tanımlanmış, ardından ESC sahnelerinin tarihsel gelişimi tasarım yol haritası üzerinden betimleyici bir analizle incelenmiştir. Ardından bu inceleme üzerinden belirlenen kavramsal, sosyal ve teknolojik akslar tarif edilmiştir. Sonuç kısmında ise bu incelemenin bir çıktısı olarak, geleceğe yönelik sahne tasarımlarının yönlen dirilmesinde yol haritası yaklaşımı temel oluşturabilir mi sorusu, paydaşların değişen rolleri üzerinden incelenmiştir.

Suggestions

Türkiye’de Tüketicilerin Tasarım Farkındalığı
Ay, Utku; Kaygan, Pınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Meslek üyeleri, akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler ve endüstri ile olan ilişkisi ile endüstriyel tasarım Türkiye’de neredeyse 50 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu süreci anlatan kaynaklar, özellikle 2000’li yılların başından itibaren endüstride ve eğitimde, tasarıma yönelik talebin hızla arttığından bahsetmektedir. Bu kaynaklarda Türkiye özelinde yoğunlukla tasarımcı-endüstri ilişkisi, bu ilişkideki problemler, tasarım eğitimi, tasarımcı kimliği, endüstriyel tasarımın tarihi ve kullanıcı araştırmaları...
Kamu için Hizmet Tasarımı Konusunda Bir Vaka Analizi: Denizli Gençlik Meclisinin Sorunlarına Tasarımla Çözümler Aramak
Fışgın, Saniye; Bağlı, Hatice Hümanur (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu bildiri İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Doktora Programı kapsamında yürütülen bir tezin pilot çalışmasının özetidir. Tezin kısaca kapsamı kamu için tasarım (design for public) konusunda kullanılan birlikte tasarım (co-design) yöntemlerinden birkaçının Denizli Gençlik Meclisinden katılımcılarla birlikte denenmesidir. Bu bildirinin ilk yazarının amacı kendi doktora tezinde yurt dışında kullanılan kamu hizmetleri için geliştirilen metotların Türkiye ve özellikle Denizli ölçeğinde denenmesi olsa da bu araştır...
Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Pratiğinde Katılımcı Tasarım: Dijital Acente Portalı Tasarımında Katılımcı Tasarım Atölyelerinin Kullanılması
Demir, Erdem; Ekin, Gamze; Balaban, Melike (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Tasarım araştırmaları ve tasarım pratiği, son 30 yıldır kullanıcı odaklı tasarım yöntemlerinden, kullanıcıların da sürece dâhil olduğu yeni tasarım yöntemlerine doğru evrilmektedir (Sanders ve Stappers, 2008). Bu çalışmada, Türkiye’de 4000’den fazla acentesi bulunan büyük bir sigorta şirketi için gerçekleştirilen dijital acente portalı tasarımında kullandığımız katılımcı tasarım yöntemi anlatılmaktadır. Ayrıca, katılımcı tasarımın literatürdeki tartışmalarını ve çeşitli uygulamalarını inceleyerek, tasarım s...
Kamu için Servis Tasarımı: İstanbul ve Milano’da İki Çalıştay Tecrübesinin Kazanımları
Fışgın, Saniye; Komatsu Cipriani, Tamami; Er, Özlem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Tasarım düşüncesinin, tasarım odaklı olmayan özel sektör kuruluşlarına tanıtılması girişimleri oldukça eski bir tarihe dayansa da kamu sektöründeki organizasyonların eylemlerinde tasarımı kullanmaya başlamaları oldukça yenidir. Bu konuya, şehir planlama, mimarlık ve ürün tasarımı gibi birçok farklı disiplinin farklı bakış açıları vardır. Bu çalışmada, kamu için tasarıma hizmet tasarımı bakış açısı ile yaklaşılmaktadır. Tasarım disiplini, kamudaki organizasyonlara farklı şekillerde dâhil edilmektedir. Bunlar...
Discursive strategies in the Brexit debate: the Economy
Akhan, Yağmur Lalin; Şenyuva, Özgehan; Department of International Relations (2022-6)
This thesis aims to scrutinize discursive strategies (attack, acclaim, and defense) the Leave and Remain campaigners employed during the section on the economy in the United Kingdom European Union membership referendum debate, which was broadcasted live on BBC on 21 June 2016. The data was selected according to five criteria; time frame, broadcasting medium (radio/television), broadcasting type (pre-recording/ live broadcasting), genre, and public appeal. The debate was transcribed verbatim in ELAN Transcri...
Citation Formats
M. Karpov, “Eurovısıon Şarkı Yarışması Sahnelerinin Geleceğini Tasarım Haritasıyla Öngörmek (1),” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2020, p. 437, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2020/.