Kamu için Hizmet Tasarımı Konusunda Bir Vaka Analizi: Denizli Gençlik Meclisinin Sorunlarına Tasarımla Çözümler Aramak

2016
Fışgın, Saniye
Bağlı, Hatice Hümanur
Bu bildiri İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Doktora Programı kapsamında yürütülen bir tezin pilot çalışmasının özetidir. Tezin kısaca kapsamı kamu için tasarım (design for public) konusunda kullanılan birlikte tasarım (co-design) yöntemlerinden birkaçının Denizli Gençlik Meclisinden katılımcılarla birlikte denenmesidir. Bu bildirinin ilk yazarının amacı kendi doktora tezinde yurt dışında kullanılan kamu hizmetleri için geliştirilen metotların Türkiye ve özellikle Denizli ölçeğinde denenmesi olsa da bu araştırmanın amacı daha çok tasarımcı-araştırmacının belirli metotları deneyerek metotların kullanılabilirliğini ve kendisinin bu konudaki yeteneğini sınamaktır. Araştırmacı tasarım odaklı bakış açısı (design thinking) kavramının, hizmet baskın bir ekonomi ve sahip olmaktan çok deneyime önem veren kullanıcıların oluşturduğu kültür dinamikleri nedeni ile endüstri ürünleri tasarımı disiplini için önemli olduğunu düşünmektedir. Yaptığı ön araştırmalarda, Türkiye’de kamu için hizmet tasarımı metotları ile geliştirilen projelerin yok denecek kadar az olduğunu görmüştür. İncelenecek vakaların yokluğu, aynı zamanda tasarımcı olan araştırmacının kendi vakalarını yaratıp, kendi vakalarını kendisinin analiz etmesi çözümünü bulmasına neden olmuştur. Örneklemenin Denizli’den seçilmesinin ilk nedeni, araştırmacının kökenlerinin burada olmasıdır. Bu sayede araştırmacı, araştırma için gerekli bağlantıları daha kolay kurmuştur. İkinci neden ise; İstanbul ve İzmir gibi tasarımla ilişkisi daha güçlü olan büyük şehirler yerine ölçeği bu şehirlere nazaran daha küçük olan bir şehir seçme isteğidir. Böylece tasarımın öngörülen hizmetleri iyileştirme potansiyeli, tamamen bakir bir alanda denenmiş olacak ve araştırmayı özgün kılacaktır. Bu bildiri yukarıda bahsedilen hizmet tasarımı, kamu için hizmet tasarımı ve birlikte tasarım konularına kısaca değinerek, araştırmacının Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi (DEGEM) ile birlikte ilk defa gerçekleştirdiği atölye çalışmasının vaka analizi ile sonuçlanacaktır. Bu çalışma araştırmacının kamu için hizmet tasarımı alanında pratik olarak ilk eylemidir ve ilerideki çalışmalarının temeli niteliğindedir. Daha çok bir rapor niteliğindedir.

Suggestions

Kamu için Servis Tasarımı: İstanbul ve Milano’da İki Çalıştay Tecrübesinin Kazanımları
Fışgın, Saniye; Komatsu Cipriani, Tamami; Er, Özlem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Tasarım düşüncesinin, tasarım odaklı olmayan özel sektör kuruluşlarına tanıtılması girişimleri oldukça eski bir tarihe dayansa da kamu sektöründeki organizasyonların eylemlerinde tasarımı kullanmaya başlamaları oldukça yenidir. Bu konuya, şehir planlama, mimarlık ve ürün tasarımı gibi birçok farklı disiplinin farklı bakış açıları vardır. Bu çalışmada, kamu için tasarıma hizmet tasarımı bakış açısı ile yaklaşılmaktadır. Tasarım disiplini, kamudaki organizasyonlara farklı şekillerde dâhil edilmektedir. Bunlar...
Studio-Sustain Urla-Barbaros: Sürdürülebilirlik Üzerine Gündelik Hayatın Bir Parçası Olarak Tasarım Stüdyo Dersi
Hough, Simge; Kıyak İngin, Aslı; Tarcan, Berilsu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Bu yazı, 201 Güz döneminde İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde başlatılan sürdürülebilir tasarım temalı Studio Sustain stüdyo dersleri serisinin ilki üzerinedir. Serinin birincil amacı tasarım öğrencilerinin çevrelerine, canlılara, kaynaklara ve kararlarına dair sorumluluklarını fark edecekleri, düşünecekleri ve tartışacakları bir eğitim ortamı oluşturmaktır. Bu amaçla, sürdürülebilir tasarım süreç ve yöntemlerini kapsayan bir stüdyo dersi kurgulandı. Proje konusu, öğrencilerin...
Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Pratiğinde Katılımcı Tasarım: Dijital Acente Portalı Tasarımında Katılımcı Tasarım Atölyelerinin Kullanılması
Demir, Erdem; Ekin, Gamze; Balaban, Melike (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Tasarım araştırmaları ve tasarım pratiği, son 30 yıldır kullanıcı odaklı tasarım yöntemlerinden, kullanıcıların da sürece dâhil olduğu yeni tasarım yöntemlerine doğru evrilmektedir (Sanders ve Stappers, 2008). Bu çalışmada, Türkiye’de 4000’den fazla acentesi bulunan büyük bir sigorta şirketi için gerçekleştirilen dijital acente portalı tasarımında kullandığımız katılımcı tasarım yöntemi anlatılmaktadır. Ayrıca, katılımcı tasarımın literatürdeki tartışmalarını ve çeşitli uygulamalarını inceleyerek, tasarım s...
Disiplinler Arası Bir Tasarım Çalışmasında Öğrenci Bilgi Kazanımlarının İncelenmesi
Helvacıoğlu, Şebnem; Arıburun Kırca, L.N. Ece; Fışgın, Saniye; Semizoğlu, Sena (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu çalışmada İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü lisans seçmeli dersleri arasında yer alan EUT453E Basic Principles of Yacht Design (Yat Tasarımının Temel İlkeleri) dersinin süreci ve çıktıları üzerinden bir analiz yapılmaktadır. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü ile Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencilerinin birlikte ürün tasarlamasına yönelik olan bu dersin kurgusunda disiplinler arası etkileşim öne çıkmaktadır. Ders süresince her iki disiplinden yü...
Kamusal Alan İçin Tasarım: İstanbul’da Yerel Yönetimlerle İşbirliği İçerisinde Yürütülen Disiplinler Arası Projelerde Tasarımcının Konumu
Çatalyürekli, Selen; Kaya, Çiğdem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Bu çalışmada, kamusal alanlar için tasarlanan ürünlerin ana kullanıcısı olan kamunun, tasarım sürecine sosyal ve ekonomik etmenlerle birlikte katılım hakkı olduğu fikrinden yola çıkılmıştır. Türkiye’de kamusal alan için disiplinlerarası tasarım hizmetleri ve girişimci birimlerin oluşumu yaygınlaşmaktadır. Fakat bu kamusal alan için tasarım anlayışının, yasal olarak bağlayıcı tasarım standartları, denetleyici kurumlar ve bürokratik kültürü içinde bir söylemi bulunmamaktadır. Bu kapsamda araştırmanın temel am...
Citation Formats
S. Fışgın and H. H. Bağlı, “Kamu için Hizmet Tasarımı Konusunda Bir Vaka Analizi: Denizli Gençlik Meclisinin Sorunlarına Tasarımla Çözümler Aramak,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, 2016, p. 703, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2016/.