Tasarım Tarihinde Zamansız Mobilya Tasarımlarının Günümüze Yansımaları

2018
Fırat Ezenci, Zeynep
Şen, Meltem Özkaraman
Tasarım tarihi boyunca mobilya, kültürel dönüşümün en önemli simgesi olmuş ve her dönemin tasarım dili etkisiyle biçimsel değişime uğramıştır. 1 . yüzyılın sonuna kadar mobilyada biçim dillerindeki abartılı yaklaşım, 20. yüzyılın başında Bauhaus, Modernizm ve Uluslararası Üslup akımlarının ortaya çıkmasıyla sadeleşmiş ve fonksiyon öne çıkmıştır. Bu dönemde tasarlanan işlevsel, kullanımı kolay ve yalın olan mobilyalardan bazıları günümüzde zamansız olarak anılmaktadırlar. Sürdürülebilir biçim diline sahip olan zamansız tasarımların 21. yüzyılda halen yer alması, onları incelenebilir kılmaktadır. 20. yüzyılda başlayan savaşlar ve bu savaşların getirdiği yıkımlar, sosyal hayatı değişime uğratmış, mobilya alışkanlıklarını değiştirmiş ve bu değişimler 21. yüzyıla kadar gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, üretimi devam eden ve zamansız olarak nitelendirilen oturma elemanlarının tasarım, üretim ve malzeme bilgileri ile ilk üretildiği dönemdeki tasarımları arasındaki farkların karşılaştırılmalı olarak incelenmesidir. Bu tasarımlar, her dönem uygulanabilir olmaları sebebiyle zamansız olabilmektedirler. Dolayısıyla ürünlerde doğru biçim dilini kullanabilmek, üretimlerinin sürdürülebileceği konusunda umut vadetmektedir. Çalışma, tubular >1@ sandalye ile sınırlandırılacaktır ve ayrıca, günümüzün değişen moda kavramı ile modası geçmeyen sürdürülebilir tasarım eksenine dâhil edilecektir.

Suggestions

Tasarım Süreçlerinde Trend Çalışmalarının Rolü: Türkiye Örneğ
Akdeniz, Aysun Ateş; Turan, Gülname (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Trendler günlük hayatta sosyal medya ve benzeri mecralar aracılığıyla popüler kültürün sıkça telaffuz ettiği bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada ün kazanmış trend araştırmacılarının davet edildiği etkinlikler ve yapılan iş birlikleri göstermektedir ki Türkiye’de endüstriyel ürün tasarım sektöründe önde gelen firmalarda da trend araştırmaları önem kazanmaktadır. Dünya genelinde de, ticari alanda birçok trend araştırma şirketi bulunmakta ve bu şirketler trendler üzerine yazılı kaynaklar üretmekte...
Tasarım Aktivizmi Olarak Katılımcı Tasarım ve Tasarımcının Katılım Deneyimi: ODTÜ Asistan Dayanışması Örneği
Kaygan, Harun; Süner, Sedef (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Anaakım siyasetten kentsel politikaya, eğitimden tasarıma kadar pek çok mecrada tartışılagelmiş olan katılım kavramı, “karar alma süreçlerinin paydaşlarla paylaşılması vasıtasıyla demokrasinin tesisi” olarak tanımlanıyor. Ancak Bill Cooke ve Uma Kothari’nin tiranlık, Markus Miessen’in ise sahte bir romantizm ve kabus olarak yorumladığı katılım olgusunu, katılan ve katılıma davet edenler arasındaki iktidar biçimini sorgulamadan, muktedirin sunduğu seçenekleri “uzlaşma” yanılgısıyla meşrulaştırması şeklinde d...
Tasarım Stüdyosu Eğitiminde Fikir Üretme Sürecinde Kullanılan Yöntemlerin ve Karşılaşılan Problemlerin Öğrenci Bakış Açısıyla İncelenmesi
Yurt, Yaprak Deniz; Özkan, Irmak; Töre Yargın, Gülşen (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Fikir üretme ve ilham arama aktivitelerini içeren tasarımın ilk aşamaları, henüz deneyim kazanmamış tasarım öğrencisi için karmaşık ve zor bir süreçtir. Bu aşamada öğrencinin eğitimciler tarafından yönlendirilmesi çok önemlidir. Alanda, fikir geliştirmeye yönelik birçok yöntem ve yönlendirme bulunsa da bunların eğitimde etkili bir şekilde uygulayabilmeleri için, öğrencilerin bunları nasıl kullandığı ve algıladığının anlaşılması ve fikir üretme sürecine dair olumlu ve olumsuz deneyimlerinin öğrenilmesi gerek...
Teknoloji ve Tasarım Eğitiminin Önemi: Biyobenzetim Örneği
Öngün, Celal (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Bu çalışmada ortaokullarda okutulan teknoloji ve tasarım dersinde, temel tasarım etkinliklerinin birey ve toplum için önemi üzerinde durulmuştur. Teknoloji ve tasarım eğitiminin önemi, özel bir biyobenzetim mimari örneği olan tarihi Aşıklı Höyük petek evlerinden yola çıkılarak somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Temel tasarımda kullanılan iki ve üç boyutlu şekillerin biyobenzetim mimari ile ilişkisi incelenmiştir. Öğrencilerin temel tasarım konusunu kavramaları, pekiştirmeleri ve tasarımda estetik görünen ögel...
Mimarlık Eğitiminde Tepkimeli Kinetik Sistem Yaklaşımı
Sorguç, Arzu; Ülgen, Serkan; Özgenel, Çağlar Fırat; Kruşa Yemişcioğlu, Müge (null; 2017-06-15)
Mimarlık, farklı şekillerde ve farklı amaçlar dahilinde hareket ve değişimi mimarlık paradigmasında barındırabilmek için tarih boyunca çeşitli yollar aramıştr. Bununla birlikte, mimarlık doğası gereği değişen ihtyaçlara, koşullara ve işlevlere cevap verebilecek, uyum sağlayabilecek şekilde kurgulanırken geçici değil, statk olmayı gerektrmektedir. Yapıların sürekli değişen koşullara nasıl cevap vereceği karmaşık bir tasarım problemi olarak karşımıza çıkmakta ve birçok farklı tasarım arayışını beraberinde get...
Citation Formats
Z. Fırat Ezenci and M. Ö. Şen, “Tasarım Tarihinde Zamansız Mobilya Tasarımlarının Günümüze Yansımaları,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2018, p. 609, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2018.