Birlikte Çalışmak: Kâr Amacı Gütmeyen Bir Kuruluş Olarak TAK (Tasarım, Araştırma, Katılım) Kartal ve Kadiköy’de Farklı Disiplinlerden Tasarımcıların İş Birliği

2016
Çakır, Ezgi
Kaygan, Pınar
Bu çalışma kâr amacı gütmeyen kuruluşlardaki tasarım aktivitesinde disiplinler arası iş birliğini ele almaktadır. Tasarım alanında geçmişten gelen her şeyi kendi başına yapabilen dahi tasarımcı imajına karşın bugün tasarım projeleri çeşitli bütünleşik aşamalardan oluşmakta ve farklı disiplinlerin birlikte çalışmasını gerektirecek kadar karmaşık süreçler içermektedir. Bu noktadan hareket eden araştırmamızın amacı, farklı disiplinlerden tasarımcıların kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda yürüttüğü ekip çalışmasını incelemektir. Çalışma kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Tasarım Atölyesi Kadıköy’ün (TAK) Kadıköy ve Kartal’da uyguladığı sosyal tasarım modeline ve disiplinler arası yapısına odaklanmıştır. TAK, tasarım, araştırma ve katılım yoluyla kentsel sorunları ele almakta ve sosyal değişime duyarlı tasarım süreçleri kurgulamaktadır. Araştırma, temel olarak TAK Kadıköy ve TAK Kartal’ın tasarım ekiplerinin tüm üyeleriyle (üç endüstri ürünleri tasarımcısı, bir iç mimar, üç mimar, üç grafik tasarımcı) yapılan birebir görüşmelerle toplanan veriye dayanmaktadır. Ekip çalışmasını gözlemlemek ve görüşmelerde anlatılanları bağlamına oturtmak amacıyla 20 Mahalle 1 Kartal - Mahalle Eylem Planı projesinin ‘TAK Gezici Mahallelerde’ aşamasında katılımcı gözlem yapılmıştır. TAK’ın katılımcı tasarım süreci ve disiplinler arası tasarım ekibi, tasarımda iş birliğinin geniş çapta incelenmesinde etkili bir model olmuştur. Araştırma bulguları TAK modelinin değerini eleştirel bir perspektifle farklı tasarım disiplinlerini bir araya getirmesi, projelere çeşitlilik sağlaması ve kolektif çalışmaya uygun ortam yaratması, bunların yanı sıra tasarımcı motivasyonu ve kariyer planması gibi konularda ortaya koymuştur.

Suggestions

Birlikte çalışmak: Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak Tasarım Atölyesi Kadıköy’de farklı disiplinlerden tasarımcıların işbirliği
Çakır, Ezgi; Kaygan, Pınar (2016-09-23)
Bu çalışma kar amacı gütmeyen kuruluşlardaki tasarım aktivitesinde disiplinlerarası işbirliğini ele almaktadır. Tasarım alanında popüler olan, her şeyi kendi başına yapabilen dahi tasarımcı imajına rağmen, tasarım projeleri çeşitli bütünleşik aşamalardan oluşmakta ve farklı paydaşlarla işbirlikleri gerektirecek kadar karmaşık süreçler içermektedir. Bu noktadan hareketle, araştırmanın amacı, farklı disiplinlerden tasarımcıların kar amacı gütmeyen kuruluşlarda yürüttüğü ekip çalışmasını incelemek ve bu ...
Disiplinler Arası Tasarım İşbirliği: Çok Katmanlı Tasarım Problemlerine Çözüm Arayışları İçin Bir Pilot Proje Uygulaması ve Sonuçları
Tezel, Elçin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Tasarım disiplininin değişen ekonomiler, sosyal ve çevresel koşullar doğrultusunda, çok boyutlu ve karmaşık tasarım problemlerinin çözümüne odaklanan ve genişleyen bir rolünün olduğunu gözlemlemekteyiz. Günümüz tasarım uygulamalarında ürün ve kullanıcı arasındaki etkileşimlerin artması nedeniyle, farklı ölçeklere dokunan disiplinler arası tasarım problemleriyle karşılaşılmakta, bu durum disiplinler arası iletişimi ve işbirliğini zorunlu hale getirmektedir. Tasarım tabanlı eğitim veren farklı programlardaki ...
Çocuklar için Tasarlarken Birbirinden Öğrenmek: Tasarımda Disiplinler Arası İş Birliği
Can, Nilay Nida; Öztürk, İpek; Kaygan, Pınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Teknolojinin gelişmesi ve tasarım problemlerinin karmaşıklaşması, tasarım ve ürün geliştirmeyi çeşitli disiplinlerden uzmanların bir araya gelerek çalıştığı süreçler olmaya yöneltmektedir. Eğitim alanında da buna paralel şekilde disiplinler arası çalışma yaygınlaşmaktadır. Özellikle çocuklar için yapılan ürün ve eğitim materyallerini göz önüne aldığımızda, birden fazla disiplinin katkısı oldukça önemlidir. Bu makalenin amacı hem tasarım hem de eğitim alanındaki bu ortak eğilimi dikkate alan, disiplin...
Çalıştay 4. Disiplinler Arası Tasarım Deneyimi: Türkiye’deki Mültecilerin Geçici ve Kalıcı Yaşamları için Tasarım Fikri Geliştirme Çalıştayı
Yılmaz, Aslıhan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu çalıştay, endüstri ürünleri tasarımı lisans öğrencilerinin, tasarım disiplininin doğal dinamiği olan tasarım metodolojisini lisans eğitiminin odaklandığı ‘nesne’ tasarlamanın dışında kullanmaya yönelik bir deneyim atölyesidir. Bu deneyim atölyesi, değişen dünya düzeninde gelişen tasarım uygulamalarının farklılıkları ve benzerlikleri dönüştürerek tanımladığı yeni tasarım alanlarından ‘sosyal tasarım, toplumsal yenilik için tasarım’, ve yenilikçi fikirlerin etkinliğini artıran ‘servis tasarımı, kullanıcı d...
Kamusal Alan İçin Tasarım: İstanbul’da Yerel Yönetimlerle İşbirliği İçerisinde Yürütülen Disiplinler Arası Projelerde Tasarımcının Konumu
Çatalyürekli, Selen; Kaya, Çiğdem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Bu çalışmada, kamusal alanlar için tasarlanan ürünlerin ana kullanıcısı olan kamunun, tasarım sürecine sosyal ve ekonomik etmenlerle birlikte katılım hakkı olduğu fikrinden yola çıkılmıştır. Türkiye’de kamusal alan için disiplinlerarası tasarım hizmetleri ve girişimci birimlerin oluşumu yaygınlaşmaktadır. Fakat bu kamusal alan için tasarım anlayışının, yasal olarak bağlayıcı tasarım standartları, denetleyici kurumlar ve bürokratik kültürü içinde bir söylemi bulunmamaktadır. Bu kapsamda araştırmanın temel am...
Citation Formats
E. Çakır and P. Kaygan, “Birlikte Çalışmak: Kâr Amacı Gütmeyen Bir Kuruluş Olarak TAK (Tasarım, Araştırma, Katılım) Kartal ve Kadiköy’de Farklı Disiplinlerden Tasarımcıların İş Birliği,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, 2016, p. 725, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2016/.