Disiplinler Arası Tasarım İşbirliği: Çok Katmanlı Tasarım Problemlerine Çözüm Arayışları İçin Bir Pilot Proje Uygulaması ve Sonuçları

2014
Tezel, Elçin
Tasarım disiplininin değişen ekonomiler, sosyal ve çevresel koşullar doğrultusunda, çok boyutlu ve karmaşık tasarım problemlerinin çözümüne odaklanan ve genişleyen bir rolünün olduğunu gözlemlemekteyiz. Günümüz tasarım uygulamalarında ürün ve kullanıcı arasındaki etkileşimlerin artması nedeniyle, farklı ölçeklere dokunan disiplinler arası tasarım problemleriyle karşılaşılmakta, bu durum disiplinler arası iletişimi ve işbirliğini zorunlu hale getirmektedir. Tasarım tabanlı eğitim veren farklı programlardaki öğrenciler, kendi mesleki alanlarıyla ilgili konularda bilgi edinimine ve proje çalışmalarına zaman ayırabilirken, birlikte çalışmaya ve işbirliği yapmaya olanak bulamamaktadırlar. Ayrıca disiplinler arası bir etkileşim ve işbirliği için gerekli yöntemlerin ve bilgi birikiminin kısıtlı olduğu da görülmektedir. Bu çerçevede, endüstriyel tasarım, iç mimarlık ve mimarlık disiplinlerinden karma öğrenci grupları oluşturularak bir atölye çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada, öğrencilerden, kendi çalışma ölçeklerine uygun önerileri üretirken, diğer ölçeklerde çalışan arkadaşları ile işbirliği içinde ortak tasarım fikirlerini geliştirerek, önerilen projenin bütüncül bir yaklaşımla sunulması beklenmiştir. Tasarım problemi çözüm süreçlerine kendi çalışma alanlarında hakim, ancak farklı ölçeklerde çalışan grup üyeleri ile üretilmiş ortak tasarım dilini konuşan çok katmanlı bir tasarım problemine çözüm önerileri için işbirliği yapılması durumunda kullanılan araçların ve yöntemlerin belirlenmesini amaçlayan bu çalışmada, gözlem ve görüşme yöntemiyle bilgi toplanmıştır. Bu çalışmada, çalışma grupları içerisinde tasarım odaklı bilginin disiplinler arasında nasıl paylaşıldığı, bilgi paylaşımı ve disiplinler arası iletişimde hangi araçların kullanıldığı, bu süreç içerisinde proje gelişimine katkıda bulunan ortak araçların ve disiplinlere özelleşen uygulamaların neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Geleneksel atölye çalışmalarına ait yüz yüze görüşme ve kritiklerin yanı sıra, web tabanlı ve bilgisayar destekli sunum yöntemlerinin kullanıldığı çalışmada tüm süreç amaç, içerik, işleyiş, araç ve yöntemler olarak bir çerçevede toplanmış, bundan sonraki disiplinler arası çalışmalara ışık tutacak bir taslak oluşturulması hedeflenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, bütün disiplinlerin iletişim ve görselleştirme araçlarını; fikri üretmek, yeniden yorumlayarak geliştirmek ve iletişim kurmak gibi çeşitli amaçlarla kullandıkları, ancak araçların kullanım süreçlerinin ve yöntemlerinin disiplinlere göre farklılık gösterebildiği belirlenmiştir.

Suggestions

Çocuklar için tasarlarken birbirinden öğrenmek: Tasarımda disiplinler arası işbirliği
Can, Nilay Nida; Öztürk, İpek; Kaygan, Pınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Teknolojinin gelişmesi ve tasarım problemlerinin karmaşıklaşması, tasarım ve ürün geliştirmeyi çeşitli disiplinlerden uzmanların bir araya gelerek çalıştığı süreçler olmaya yöneltmektedir. Eğitim alanında da buna paralel şekilde disiplinler arası çalışma yaygınlaşmaktadır. Özellikle çocuklar için yapılan ürün ve eğitim materyallerini göz önüne aldığımızda, birden fazla disiplinin katkısı oldukça önemlidir. Bu makalenin amacı hem tasarım hem de eğitim alanındaki bu ortak eğilimi dikkate alan, disiplin...
Esnek ve Uyarlanabilir Pişirme Platformları için Tasarım Önerileri:Sürdürülebilirlik için Açık Tasarım Yaklaşımı Odaklı Bir Eğitim Projesi
Doğan, Çağla (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Bu çalışma, tasarım eğitimine konu olan mutfak pratikleri odaklı, açık tasarım ve sürdürülebilirlik ölçütlerini içeren bir eğitim projesinin planlanma ve yürütülme süreçlerini sunar. Sonbahar 201 döneminde tamamlanan bu eğitim projesi, üçüncü yıl endüstriyel tasarım stüdyo dersinin, iki farklı bölümüne katılan toplam 48 tasarım öğrencisi, bir öğretim üyesi ve yarı zamanlı katkı veren bir eğitim asistanını kapsadı. On iki hafta olarak planlanan proje, temel aşamalarında ve değerlendirme süreçlerinde, öğrenc...
Kamusal Alan İçin Tasarım: İstanbul’da Yerel Yönetimlerle İşbirliği İçerisinde Yürütülen Disiplinler Arası Projelerde Tasarımcının Konumu
Çatalyürekli, Selen; Kaya, Çiğdem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Bu çalışmada, kamusal alanlar için tasarlanan ürünlerin ana kullanıcısı olan kamunun, tasarım sürecine sosyal ve ekonomik etmenlerle birlikte katılım hakkı olduğu fikrinden yola çıkılmıştır. Türkiye’de kamusal alan için disiplinlerarası tasarım hizmetleri ve girişimci birimlerin oluşumu yaygınlaşmaktadır. Fakat bu kamusal alan için tasarım anlayışının, yasal olarak bağlayıcı tasarım standartları, denetleyici kurumlar ve bürokratik kültürü içinde bir söylemi bulunmamaktadır. Bu kapsamda araştırmanın temel am...
Nesnelerin İnterneti İçin Tasarım
Hasdoğan, Gülay Fatma(2018-12-31)
Bu projenin amacı, kullanıcılara daha anlamlı deneyimler sunabilmek için birbirine bağlı nesnelerin hangi durumlarda otonom karalar verebileceğine ya da yetkiyi kullanıcılara devretmesi gerektiğine dair bilgi toplamak ve bu bilgileri, tasarım sürecinde etkili bir şekilde kullanılabilecek girdiye dönüştürmektir. Bu nesnelerin incelenmesi ve nesnelerin interneti kavramının araştırılması için ev ortamı öne çıkar. Ev ortamı içerisinde ise mutfak, ev içi sosyalleşmenin de merkezinde olduğundan, nesnelerin bu so...
Mimari Habitusun Eşiği Olarak İlk Yıl Mimari Tasarım Stüdyoları
Çil, Ela; Demirel-Özer, Sinem (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2021-6-30)
Bu çalışma ilk yıl tasarım stüdyosunu, mesleğe dair somut bilgi ve becerilerin aktarıldığı bir ortam olmanın ötesinde öğrencilerinin bir kültürden diğerine geçiş yaptığı bir eşik olarak ele almaktadır. Stüdyo derslerinin temel stratejisi olarak öne çıkan yürütücü ve öğrenci arasındaki stüdyo içi etkileşim meslek tarafından kabul edilen beğeni, kültür ve değer sistemlerinin aktarılmasında kritik rol oynar. Bu yazı, Türkiye’de mimarlık eğitimi vermekte olan 14 üniversitenin mimarlık fakültelerini kapsayan ara...
Citation Formats
E. Tezel, “Disiplinler Arası Tasarım İşbirliği: Çok Katmanlı Tasarım Problemlerine Çözüm Arayışları İçin Bir Pilot Proje Uygulaması ve Sonuçları,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Amfisi, 2014, p. 247, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/files/2014/10/UTAK2014_BildiriKitabi.pdf.