Çalıştay 10. Oyunlaştırma Öğeleri ile Yeniden Kurgulanmış Brief Tasarımı

2016
Tütüncü Demirbaş, Duysal
Timur Öğüt, Şebnem
Yeni neslin belirgin özelliklerinden biri, günlük yaşam teknolojileri vasıtası ile erken yaşlardan itibaren dijital oyunlar ile tanışmış olmasıdır. Dijital oyunlarda kazanılmış olan reflekslerin öğrencilerin ‘motive olma’ ve ‘katılımcı olma’ süreçlerinde yeni beklentilere neden olduğu gözlenmektedir. Yakın dönem çalışmalarda oyun oynama alışkanlıklarının lisans eğitimi alanında öğrenme araçlarının ve ortamının tasarımında da etkili olduğu görülmektedir. Ürün tasarımı derslerinde kullanılan tasarım briefleri, bir proje dönemi boyunca sürecin bileşenlerini oluşturması, kontrol etmesi ve değerlendirilmesi açısından kapsayıcı bir boyut oluşturmaktadır. Yeni neslin öğrenme özellikleri göz önünde bulundurularak tasarım sürecinin yürütülmesine ilişkin olarak yeni bir brief tasarımı önerisi için kriterlerin ortaya konması oldukça önemli görülmektedir. Bu çalıştay ile oyun ile ilişkili kavramların ve eylemlerin oyun bağlamı dışındaki aktiviteler dahilinde kullanılarak bu aktivitelerin daha efektif ve faydalı geçmesini amaçlayan bir felsefe ve yöntemler bütünü olan oyunlaştırmanın tasarım eğitiminde oldukça önemli olan tasarım briefi için yaratacağı potansiyelin ortaya çıkarılması istenmiştir. Yeni nesil öğrencilerin brief ile ilişkili beklentilerinin tespiti bu çalıştayın önemli amaçlarından biridir. Bunun için katılımcılar ile birlikte proje derslerinde kullanılan mevcut bir tasarım briefi interaktif bir şekilde yeniden kurgulanmıştır. Grup halinde yürütülen çalışmada katılımcılara oyunlaştırma kartları verilmiş, ve bu briefi kendi beklenti ve tercihleri yönünde yeniden tasarlamaları istenmiştir. Katılımcılara oyunlaştırma kartlarının yanısıra, kendi öğelerini ifade edebilmeleri için boş kartlar da dağıtılmıştır. Katılımcılar, çalıştayın sonunda çalışmalarını gösteren posterler hazırlayarak diğer gruplarla paylaşmıştır.

Suggestions

Çalıştay 4. Disiplinler Arası Tasarım Deneyimi: Türkiye’deki Mültecilerin Geçici ve Kalıcı Yaşamları için Tasarım Fikri Geliştirme Çalıştayı
Yılmaz, Aslıhan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu çalıştay, endüstri ürünleri tasarımı lisans öğrencilerinin, tasarım disiplininin doğal dinamiği olan tasarım metodolojisini lisans eğitiminin odaklandığı ‘nesne’ tasarlamanın dışında kullanmaya yönelik bir deneyim atölyesidir. Bu deneyim atölyesi, değişen dünya düzeninde gelişen tasarım uygulamalarının farklılıkları ve benzerlikleri dönüştürerek tanımladığı yeni tasarım alanlarından ‘sosyal tasarım, toplumsal yenilik için tasarım’, ve yenilikçi fikirlerin etkinliğini artıran ‘servis tasarımı, kullanıcı d...
Çalıştay 6. Açık Tasarım: Mutfak Pratikleri
Bakırlıoğlu, Yekta; Oğur, Dilruba; Turhan, Senem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu çalıştay açık bir paylaşım ortamını taklit ederek, açık ve sürdürülebilir tasarım çözümlerinin bu geniş ve şeffaf beraber yaratım sürecinde nasıl geliştiğini veya değiştiğini keşfetmeyi amaçlamıştır. Çalıştay sürdürülebilir tasarım kapsamında ürün ve parça ömrünün uzatılması konusuna odaklanmıştır. Bu konuyla ilişkili olarak kişiselleştirme için tasarım, duygusal dayanıklılık, kullanım sonrası süreçler için tasarım (bakım, tamir, yeniden kullanım, yenileme) ve parça standartlaşması gibi konular da irdele...
Çalıştay 7. Ürün Tasarım Sürecinde Arka Plan
Curaoğlu, Füsun (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Endüstriyel tasarım eğitiminde proje dersleri ve proje jürilerinde öğrencilere yöneltilen eleştirilerin yoğunlaştığı öncelikli başlıklardan bir tanesi de ürün-arka plan ilişkisinin sorgulanmaması ve kurgulanmayan bu gerçekliğin yarattığı sorunlar üzerinedir. Bu kapsamda yürütülen araştırmada, öğrencinin problem tespiti ve çözümü için geliştirdiği proje sunumlarında ürünün arka planının bileşenlerine dair, ürün-kullanıcı ilişkisinin yer almakta olduğu, ancak aynı sunumda ürünün diğer bileşenlerle ilişkilerin...
Çalıştay 2. Simülasyon ve Karakter (Personas): Görme Engeli Olan Çocukların Oyuncak Tasarımında Evrensel Tasarım Yaklaşımı ve Empati Yönteminin Rolü
Afacan, Yasemin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Çalıştayın ana konusu evrensel tasarım yaklaşımında empati yönteminin rolünün araştırılmasıdır. Evrensel tasarım yaklaşımı ürün, yapılı çevre ve kentsel çevrenin yaş, boyut ve engel gözetmeksizin herkes için tasarlanmasını ve eşit olarak kullanılmasını amaçlamaktadır. Empati araçları, tasarımcıların kullanıcı anlayışı ile empati geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Her ne kadar bilimsel kaynaklarda ve standartlarda belirtilen farklı kullanıcı ihtiyaçları, kullanıcı kaynaklı sayısal ve ergono...
Çalıştay 11. Gelecek Küreleri
Akın, Fazıl (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Senaryo planlaması yöntemi gelecek araştırmaları alanında 1970’lerden itibaren yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemin temel argümanı geleceğin tek bir olgu olarak öngörülememesi ve bu nedenle farklı gelecek senaryolarının geliştirilmesi gerektiğidir. Ürün tasarımını da geleceğe yönelik bir çalışma olarak görmek mümkündür. Bazen bu gelecek altı ay sonrası bazen altı yıl sonrası da olsa, senaryo planlaması yönteminin tasarım pratiğine katkıda bulunabileğini söylemek yanlış olmaz. Bu çalışta...
Citation Formats
D. Tütüncü Demirbaş and Ş. Timur Öğüt, “Çalıştay 10. Oyunlaştırma Öğeleri ile Yeniden Kurgulanmış Brief Tasarımı,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, 2016, p. 778, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2016/.