Çalıştay 6. Açık Tasarım: Mutfak Pratikleri

2016
Bu çalıştay açık bir paylaşım ortamını taklit ederek, açık ve sürdürülebilir tasarım çözümlerinin bu geniş ve şeffaf beraber yaratım sürecinde nasıl geliştiğini veya değiştiğini keşfetmeyi amaçlamıştır. Çalıştay sürdürülebilir tasarım kapsamında ürün ve parça ömrünün uzatılması konusuna odaklanmıştır. Bu konuyla ilişkili olarak kişiselleştirme için tasarım, duygusal dayanıklılık, kullanım sonrası süreçler için tasarım (bakım, tamir, yeniden kullanım, yenileme) ve parça standartlaşması gibi konular da irdelenmiştir. Çalıştay teması, her katılımcının az çok kullanma deneyimi olan küçük mutfak aletleri etrafında şekillenen mutfak pratikleridir. Çay demleme, tost yapma, çorba yapma ve benzeri, çalıştay teması kapsamındaki pratiklere örnek olarak verilebilir. Katılımcılar seçtikleri pratikler için, çalıştayın sürdürülebilirlik konuları ışığında açık tasarım çözümleri üretmiş ve diğer katılımcıların ürettikleri açık tasarım çözümlerini geliştirmiş veya değiştirmiştir. Bu çalıştay kurgusu sayesinde katılımcılar yaratıcı tasarım araçları yardımıyla fikir geliştirme ve açık tasarım sürecini deneyimleme şansı edinmişlerdir. Geliştirdikleri açık tasarım çözümlerinin başkaları tarafından ne şekillerde kullanılabildiğini ve farklı tasarım problemlerine cevap verebilmek için nasıl değiştiklerini görebilmişlerdir. Çalıştay, temel olarak fikir geliştirme sürecinin üç kere tekrarlanması ile gerçekleştirilmişir. Açık, sürdürülebilir tasarım sürecinin taklit edilmesi adı verilen bu aşamada gruplar oluşturulmuş ve dört farklı pratik hakkında çok sayıda açık, sürdürülebilir tasarım çözümü geliştirilmiştir.

Suggestions

Çalıştay 4. Disiplinler Arası Tasarım Deneyimi: Türkiye’deki Mültecilerin Geçici ve Kalıcı Yaşamları için Tasarım Fikri Geliştirme Çalıştayı
Yılmaz, Aslıhan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu çalıştay, endüstri ürünleri tasarımı lisans öğrencilerinin, tasarım disiplininin doğal dinamiği olan tasarım metodolojisini lisans eğitiminin odaklandığı ‘nesne’ tasarlamanın dışında kullanmaya yönelik bir deneyim atölyesidir. Bu deneyim atölyesi, değişen dünya düzeninde gelişen tasarım uygulamalarının farklılıkları ve benzerlikleri dönüştürerek tanımladığı yeni tasarım alanlarından ‘sosyal tasarım, toplumsal yenilik için tasarım’, ve yenilikçi fikirlerin etkinliğini artıran ‘servis tasarımı, kullanıcı d...
Çalıştay 7. Ürün Tasarım Sürecinde Arka Plan
Curaoğlu, Füsun (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Endüstriyel tasarım eğitiminde proje dersleri ve proje jürilerinde öğrencilere yöneltilen eleştirilerin yoğunlaştığı öncelikli başlıklardan bir tanesi de ürün-arka plan ilişkisinin sorgulanmaması ve kurgulanmayan bu gerçekliğin yarattığı sorunlar üzerinedir. Bu kapsamda yürütülen araştırmada, öğrencinin problem tespiti ve çözümü için geliştirdiği proje sunumlarında ürünün arka planının bileşenlerine dair, ürün-kullanıcı ilişkisinin yer almakta olduğu, ancak aynı sunumda ürünün diğer bileşenlerle ilişkilerin...
Esnek ve Uyarlanabilir Pişirme Platformları için Tasarım Önerileri:Sürdürülebilirlik için Açık Tasarım Yaklaşımı Odaklı Bir Eğitim Projesi
Doğan, Çağla (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Bu çalışma, tasarım eğitimine konu olan mutfak pratikleri odaklı, açık tasarım ve sürdürülebilirlik ölçütlerini içeren bir eğitim projesinin planlanma ve yürütülme süreçlerini sunar. Sonbahar 201 döneminde tamamlanan bu eğitim projesi, üçüncü yıl endüstriyel tasarım stüdyo dersinin, iki farklı bölümüne katılan toplam 48 tasarım öğrencisi, bir öğretim üyesi ve yarı zamanlı katkı veren bir eğitim asistanını kapsadı. On iki hafta olarak planlanan proje, temel aşamalarında ve değerlendirme süreçlerinde, öğrenc...
Çalıştay 10. Oyunlaştırma Öğeleri ile Yeniden Kurgulanmış Brief Tasarımı
Tütüncü Demirbaş, Duysal; Timur Öğüt, Şebnem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Yeni neslin belirgin özelliklerinden biri, günlük yaşam teknolojileri vasıtası ile erken yaşlardan itibaren dijital oyunlar ile tanışmış olmasıdır. Dijital oyunlarda kazanılmış olan reflekslerin öğrencilerin ‘motive olma’ ve ‘katılımcı olma’ süreçlerinde yeni beklentilere neden olduğu gözlenmektedir. Yakın dönem çalışmalarda oyun oynama alışkanlıklarının lisans eğitimi alanında öğrenme araçlarının ve ortamının tasarımında da etkili olduğu görülmektedir. Ürün tasarımı derslerinde kullanılan tasarım briefleri...
Tasarım aktivizmi olarak katılımcı tasarım ve tasarımcının katılım deneyimi: ODTÜ Asistan Dayanışması örneği
Süner Pla Cerda, Sedef; Kaygan, Harun (2014-09-12)
119Anaakım siyasetten kentsel politikaya, eğitimden tasarıma kadar pek çok mecrada tartışıla-gelmiş olan katılım kavramı, “karar alma süreçlerinin paydaşlarla paylaşılması vasıtasıyla de-mokrasinin tesisi” olarak tanımlanıyor. Ancak Bill Cooke ve Uma Kothari’nin tiranlık, Markus Miessen’in ise sahte bir romantizm ve kabus olarak yorumladığı katılım olgusunu, katılan ve katılıma davet edenler arasındaki iktidar biçimini sorgulamadan, muktedirin sunduğu seçe-nekleri “uzlaşma” yanılgısıyla meşr...
Citation Formats
Y. Bakırlıoğlu, D. Oğur, and S. Turhan, “Çalıştay 6. Açık Tasarım: Mutfak Pratikleri,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, 2016, p. 774, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2016/.