Evci: Atık Malzeme ile Üretilen Göçerkonar Bir Nesne Üzerine Araştırma

2016
Ceritoğlu, Erdoğan Onur
Bu makale sokağa atık olarak atılmış mobilya parçaları ile oluşturulan bir marangozluk ürününü (artefakt), eleştirel tasarım bağlamında pratik odaklı araştırma (practice-led research) yöntemleri ve sosyal bilim yöntemleri kullanarak irdeler. Bu çalışmanın ana yapısını oluşturan sorular şunlardır: “Heykel ve mobilya özelliklerini taşıyan bir nesne fonksiyonel olup ev mekanında var olabilir mi?”, “Bu nesne yeniden kullanım (reuse) ve sürdürülebilirlik çerçevesinde hangi malzemelerden oluşabilir?” ve “Bu özellikleri taşıyan bir nesnenin kullanıcı tarafından sahiplenilmesi ve onlar için özel hale gelmesi mümkün olabilir mi?” Makalede kullanıcıların nesne hakkında geri bildirimleri değerlendirilerek seri üretim, zanaat ve atık ile ilişkilenen eleştirel bir söylem oluşturulmaktadır. Bu çalışma Dunne ve Raby’nin (2013) eleştirel ya da kurgusal tasarım teorisine ve sanatta katılımcılık kavramına başvurarak, tasarım ve sanat disiplinlerini birleştiren bir alan tanımlamaktadır. Evci adlı mobilya-heykel, yapılan açık çağrı sonucu gönüllü kullanıcıların katılımıyla dokuz farklı mekana yerleştirilmiştir. Evci bu mekanlarda kullanıcıların isteğine göre farklı süre aralıklarında kalmıştır. Kullanıcılar montaj kılavuzuna göre Evci’yi evlerine kurmuşlar, isteklerine göre Evci’ye fonksiyonlar atamışlardır. Bu nesne üzerinden ürettikleri anlamlar sanat ve tasarım bağlamında önemli veriler oluşturmaktadır. Bu deneyimi belgelemek ve katılımcılar ile üretilen bilgiyi araştırma sorunsalına dönüştürmek için sosyal bilimlerden ödünç alınan katılımcı gözlem ve açık uçlu sorular ile oluşturulan mülakat yöntemleri kullanılmıştır

Suggestions

Yaşlıların Aile Bakıcıları için Sürdürülebilir Mobil Sağlık
Özkan Yıldırım, Sevgi (null; 2018-09-12)
Yaşlı nüfusun artması, birçok ekonomide sürdürülemez bir sağlık gideri haline gelmektedir. Dahası, aile bakıcıları yaşlı yakınları için en iyi sağlık hizmetlerini bulma, ilaç alımını sürdürme ve en iyi uygulamaları takip etmeyi içeren, bakım yükünü yaşamaktadırlar. Bu bağlamda, mobil cihazların yaygınlığı, mobil sağlık uygulamalarını (mSağlık), evde yaşayan yaşlıların bakım verenlerine anında ve etkili bir şekilde desteklemek için yardımcı teknoloji olarak işaret etmektedir. Mevcut mSağlık uygulamaları...
Yeniden Kullanıma Adaptasyonda Bina Performansının Kullanıcılar Üzerinden Değerlendirilmesi
Aydın, Dicle; Yaldız, Esra (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
Bu çalışma, yapılış amacı dışında günümüz işleviyle yaşamını sürdürenbir kültür varlığının mekânsal performansının ne olduğunu belirlemekamacıyla yapılmıştır. Problem, yeni işlevin mekânsal ve eylemselgerekliliklerinin saptanması ve varolan mekânların gereksinimlere cevapverme düzeyinin araştırılması olarak ele alınmıştır. Kültür varlığınınmekânsal niteliklerinin, verilen işlevin gereksinimleriyle adapte olmadüzeyi, binanın günümüz kullanıcılarına uygulanan anketlerle, yapılangözlem ve görüşmelerle ortaya k...
Ürün Tasarımında Sağlarlık Yönetimi ve Sağlarlığın Eleştirel Analizi
Kaygan, Harun; Çelikkaya, Esma Burcu(2016-12-31)
Araştırmanın amacı, örnek ürünlerin vaka çalışmaları üzerinden, tasarlanmış ürünlerde sağlarlığın (affordance) tespitine ve eleştirel analizine imkan veren teorik bir çerçeve geliştirmektir.Aslen çevresel psikoloji alanına ait olan sağlarlık kavramına, tasarım araştırmalarında son dönemde başvurulmakta. Ancak kavramın mevcut yorumlarında ürünün ve kullanım ortamının toplumsal bağlamından kopuk ve olası ya da mevcut politik etkilerinden azade analiz yöntem ve araçları öneriliyor. Aksine, sağlarlık kavramı, t...
Döngüsel Ekonomi İçin Tasarım: Lisans Düzeyinde Endüstriyel Tasarım Öğrencileriyle Bir Vaka Çalışması
Sevgül, Özden; Eren, Gizem Hediye; Yavuzcan, H. Güçlü (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Doğrusal ekonomiden farklı olarak, ürünlerin ve hizmetlerin daha çok iç içe olduğu yeni bir paydaş ilişkisi arayışında olan döngüsel/dairesel ekonomi için tasarım yaklaşımının endüstri ürünleri tasarımcının sorumluluklarını doğrudan etkilediği söylenebilir. Son kullanıcı için ta sarlama eğiliminde olan geleneksel tasarım yaklaşımı, ürünün ötesinde bir ilişkiler ağı ve bir sistem tasarlamaya gereksinim duyan döngüsel ekonomi için tasarımda yetersizdir. Bu çalışma ile tasarım eğitiminde ürün odaklı kritik...
The Use and efficiency of housing stock in Turkey
Oğuz, Saygın Can; Balamir, Murat; Department of City and Regional Planning (2003)
Although efficient use of stock is an important issue of housing economics and policies, there is very little research on the subject in Turkey. This study aims to investigate the stock efficiency in Turkey by measuring the degree to which the housing stock matches household size. Distributions between dwelling units and the households in terms of their size are investigated for this purpose. The stock is studied within three zones of occupational density: أcomfort, overcrowding and underoccupationؤ, accord...
Citation Formats
E. O. Ceritoğlu, “Evci: Atık Malzeme ile Üretilen Göçerkonar Bir Nesne Üzerine Araştırma,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, 2016, p. 625, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2016/.