Yaşantının İzleri Üzerinden İkamet Etmenin Serüveni: Ev Kayıtları

2022
Öz Yılmaz, Elif
Yaşamanın iz bırakması ve ikamet etmenin anlatısı üzerinden gündelik hayat ikamet edenlerin yarattığı kolektif bir bellektir. Anlatı kuran sadece mekanlar, eşyalar ya da kişiler değildir. Tozun, kirin, lekelerin, çürüklerin, kırıkların da kendisinde biriktirdiği katmanlar gibi anıları, anlatıları vardır. Tekinsiz sayılan, yersiz madde olarak adlandırılan, iğreti, korku, tedirginlik yaratan kir ve pislikler bu anlatının dışında tutulamayacak kadar önemli bulunmuş hatta anlatının odağına yerleştirilmeye çalışılmıştır. Seyahat eden farklı kökenlerden parçalar toplayan, konduğu kuytu köşenin, ev sahibin formunu alan toz düzen ve kontrolü sarstığı için mimarinin de alanına girmektedir. Modernizmin pürüzsüz, beyaz ve masum olarak tasvir edilen duvarlarının yüzeylerinde köşelerinde biriken toz ve kirler istenmeyen ortadan kaldırılmaya çalışılan hatta bu resimde yok varsayılandır. Düzen koyucular tarafından normal dışı kabul edilerek idealize edilen durum ve tanımların içine yerleştirilmeye çalışılsa da bu mümkün olmamıştır. Modernistlerin idealize ettikleri Sürrealistlerin hayal ettikleri, arzuladıkları mekan ve yaşantılar üzerinden bir okuma izleği sunulmuştur. İkamet etmenin izlerini ve serüvenini anlatabilmek için ev mekanı ele alınmıştır. Yaşantının izleri sansürsüzce belgelenmeye, fotoğraflanmaya çalışılmış, izlerin ortaya çıktığı anlar hakkında sahip olunan bilgiler aktarılmış, bilinmeyen beklenmedik izler üzerine hayaller kurulmuş, tahminler yürütülerek yerleşmenin mekanı yeniden inşa edilmiştir.

Suggestions

Mobil Sağlık Teknolojileri: Hamile Kullanıcıların Deneyimleri Üzerine Bir Çalışma
Aslı, Günay; Erbuğ, Çiğdem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Sağlık, yaşamla ve hayat kalitesiyle doğrudan ilişkili olduğundan, sağlıklı yaşam sürmek de tartışmasız yaşamdaki öncelikli gayelerin başında yer almaktadır. Hamilelik döneminde ise hamilenin bedeni iki yaşama kaynaklık ettiğinden özellikle bu dönemdeki sağlık önemli bir insan hakları konusu olarak ele alınmakta ve iyilik halini artırmak daha çok önem kazanmaktadır. Tüm bu önemine rağmen anne ve bebek sağlığına yönelik hizmetlere erişimde kişisel, ekonomik, bürokratik, eğitimsel ve bölgesel birçok engel bul...
Banyo Pratikleri: Gündelik Hayat ve Tasarım Perspektifinden Bir İnceleme
Aytaç, Aysun; Timur Öğüt, Şebnem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu çalışma konutun önemli ama mahrem alanlarından biri olan, günümüz evsel banyo mekanının kullanım pratiklerini anlamaya yöneliktir. Çalışmanın banyoyu odağına almasının sebebi, banyo pratiklerinin kültürden fazlasıyla etkilenebilir olması ve bu durumun da o coğrafyaya özelleşmiş pratikleri besleyebilir olmasıdır. Çalışma, kullanıcılar ve banyo mekanı arasındaki karşılıklı ilişkiyi ve banyonun gündelik hayat rutinine nasıl dahil edildiğini ortaya çıkartır. Banyonun kullanımı ve deneyimi hakkında derinlemes...
Çağdaş Sanat ve Gündelik Milliyetçiliğin Eleştirisi
Çolak, Erdem (2022-12-01)
Gündelik milliyetçilik tartışmalarında, insan faaliyetlerini dikkate alan aşağıdan yukarıya milliyetçilik okumaları hem milliyetçilik hem de gündelik hayat çalışmalarına kayda değer bir dinamizm getirmiştir. Ancak gündelik milliyetçilik üzerine yapılan çalışmaların çoğu, sıradan insanların gündelik hayatta ulusal kimliklerini nasıl inşa ettiklerine odaklandığından, gündelik hayatta üretilen milliyetçilik eleştirilerinin üretim ve dağıtım ilişkilerini yeterince ele almamaktadır. Bu makale, dünyanın farklı ül...
Eymir ve Mogan Gölleri Ekolojik izlenme
Beklioğlu, Meryem(2017-12-31)
Orta Doğu teknik Üniversitesi Limnoloji Laboratuvarınca 1997 yılında başlayan ve günümüze kadar 2 hafta da bir sıklığı ile devam eden bu göllerin ekolojik yönetim planlarının hazırlanmasına ve ayrıca özellikle Eymir Gölü restorasyonu projesine altlık oluşturan bu ekolojik izleme proğramına devam edilmesi hedeflenmiştir. İzleme proğramı kapsamında her 2 gölde ve göllere girdi olan dereler ve göllerin çıktılarında oluşan toplam 11 örnekleme istasyonunda alınacak su örneklerinde sıcaklık, çözünmüş oksijen, ile...
Açık Alan Rekreasyon Kampı Deneyimlerinin 7-15 Yaşındaki Çocukların Çok Boyutlu Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi
Koçak, Mehmet Settar(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı doğada gerçekleştirilen ve rekreatif aktiviteler sunan bir kamp programının öğrenciler üzerindeki etkisini öğrencilerin görüşlerine dayanarak incelemektir. Araştırma kapsamında; 7-15 yaş arasındaki çocukların açık alan rekreasyon kampı öncesi ve kamp sonrası pozitif kimlik, sosyal, fiziksel becerileri algıları anketler yoluyla değerlendirilecektir. Tek grup öntest – sontest modelin uygulanacağı bu araştırmada 5 günlükkamp programına gelen ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kampa ilk geld...
Citation Formats
E. Öz Yılmaz, “Yaşantının İzleri Üzerinden İkamet Etmenin Serüveni: Ev Kayıtları,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2022, p. 120, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/98724.