Paralel Moleküler Dinamik Simülasyonları ile Türbülanslı Akışların İncelenmesi

2022-09-16
Adam, Ali Ata
Sezer Uzol, Nilay
Çıray, Cahit
Kabakcı, İsmail
Moleküler dinamik simülasyonları sürekli ortam varsayımının uygun olmadığı akış problemleri için kullanılabilir ve bu tür akış simülasyonlarında türbülans mikro ölçekte incelenebilir. Bu çalışmada, daha önce geliştirilmiş moleküler dinamik simülasyon kodu, grafik işlem birimi üzerinde CUDA ile paralel hale getirilerek çalıştırılmıştır. Bu sayede yüksek sayıda molekül ile seçilen akış problemleri için zamana bağlı simülasyonlar yapılmış ve moleküler akışı karakteristikleri farklı kütlesel hızlarda incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar sonucunda moleküler topaklaşmanın türbülansın temel elemanlarından biri olan çevrintiye benzer şekilde oluştuğu ve yok olduğu gözlemlenmiştir. Buna ek olarak topaklaşma ile kütlesel hız arasındaki ilişki de gösterilmiştir.
9. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı

Suggestions

Me-Top-Avhrr Uydu Verisi Kullanılarak Etkili Kar Kaplı Alan Algoritmasının Geliştirilmesi
Akyürek, Sevda Zuhal(2012-12-31)
Bu çalışmada özellikle METOP-AVHRR uydu verisi kullanılarak dağlık alanlar için etkili kar kaplı alan algoritması geliştirilecektir. Uygun topoğrafik düzeltme algortiması belirlenerek METOP-AVHRR görüntüsünün topoğrafik düzeltmesi yapılıp günlük etkili kar kaplı alan ürünü gerçek zamanlı olarak tüm Türkiye için üretilecektir. Ayrıca elde edilen ürünün doğrulama çalışmaları da yapılması hedeflenmektedir. Doğrulama çalışması için otomatik bir yazılım geliştirilecektir. Gerçek zamanlı olarak geliştirilecek et...
Uniform Parallel machine scheduling with family set-up times
Tamer, Meral; Azizoğlu, Meral; Azizoğlu, Meral; Department of Industrial Engineering (2003)
In this study, we address the scheduling problem of uniform parallel machines with family set-up times so as to minimize the total completion time. We develop a branch and jound algorithm that employs an efficient branching scheme. A bounding mechanism is jroposed to increase the efficiency of this algorithm. Our computational experiment shows hat the optimal solution is found in reasonable CPU times up to 15 jobs. Further experiments »re conducted to test the bounding mechanisms and this experiment indicat...
Group representation theory and radar ambiguity functions
Kama, Eren Berk; Kuzuoğlu, Mustafa; Department of Electrical and Electronics Engineering (2022-2)
In this thesis, representations of Heisenberg group are applied to ambiguity functions and their properties are investigated in with an information theoretic perspective with applications in telecommunications and signal processing. Algebraic properties of ambiguity functions were investigated through application of representation theory. Novel approaches on phase space tiling are given and some existing methods for traditional ambiguity functions were extended to MIMO ambiguity functions. Irreducible repre...
Yapay Potansiyel Fonksiyonlar ve Panel Metodu Kullanarak Dizilim Denetimi ve Robot Seyrüseferi
Merheb, Abdel Razzak; Gazi, Veysel; Sezer Uzol, Nilay (2014-11-07)
Bu çalışmada, potansiyel akış hesaplamaları robot sürülerine çarpışmasız seyrüsefer algoritması geliştirmek için kullanılmıştır. Akışkanlar mekaniğinde iyi bilinen, sıkıştırılmayan viskos olmayan potansiyel akış genel denklemlerini akışın yüzeyine paralel olma koşulunu sağlayarak çözen panel metodu kullanılarak, sürü erkinleri için hedefe giden güvenli (engellerle kesişmeyen) yollar bulunmaktadır. Ayrıca, yapay potansiyel fonksiyonları robot sürüsünün önceden belirlenmiş bir geometrik şekli koruması için ku...
Applications of estimation techniques on genetic and other types of data
Aslan, Murat; Akkaya, Ayşen; Department of Statistics (2003)
The parameters of genetic and other types of data, particularly with small samples, are estimated by using method of moments, least squares, minimum chi- square, maximum likelihood and modified maximum likelihood estimation methods. These methods are also compared in terms of their efficiencies and robustness property.
Citation Formats
A. A. Adam, N. Sezer Uzol, C. Çıray, and İ. Kabakcı, “Paralel Moleküler Dinamik Simülasyonları ile Türbülanslı Akışların İncelenmesi,” presented at the 9. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, İzmir, Türkiye, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://www.uhuk.org.tr/bildiri.php?No=UHUK-2022-145.