Erken Orantısal Akıl Yürütmeye Yönelik Öğrenme Rotasının Geliştirilmesi: Bir Tasarı Araştırması

2021-01-01
AYAN CİVAK, RUKİYE
Işıksal Bostan, Mine
YEMEN KARPUZCU, SEÇİL

Suggestions

Erken Orantısal Akıl Yürütmeye Yönelik Varsayıma Dayalı Bir Öğrenme Rotası Geliştirme
Ayan Civak, Rukiye; Işıksal Bostan, Mine; Yemen Karpuzcu, Seçil (2019-04-30)
Orantısal akıl yürütme ilkokul ve ortaokuldaki birçok matematiksel fikrin öğrenilmesi için önem arz eder. Orantısal düşünmenin temeli -tekrarlı toplamadan ziyade- birimleri birleştirme ve birleşik birimleri yineleme becerilerine dayanmaktadır. Uzun soluklu bir tasarı tabanlı araştırma kapsamında yedinci sınıf için orantısal düşünme becerilerine yönelik varsayıma dayalı bir öğrenme rotası geliştirilmiş, test edilmiş ve düzeltilmiştir. Bu amaç için, Gerçekçi Matematik Eğitimi’ne dayanan anahtar öğrenmeler, ar...
Erken Çocukluk Döneminde STEM Eğitimi Anlayışı
ÇETİN, MUSTAFA; Demircan, Hasibe Özlen (2020-04-01)
Çocukların yaşamlarında karşılaşabilecekleri problemler ile bilimsel kavramlar arasında bağ kuran STEM eğitimi, erken çocukluk döneminden başlayarak öğrenme süreçlerine dahil olmaktadır. STEM eğitimi kavramsal öğrenmenin yanı sıra öğrencilerin aktif katılımlarının sağlandığı yaparak yaşayarak öğrenmenin ilke olarak yer verildiği bir eğitim anlayışıdır. Öyle ki STEM, öğrencilerin yaşantıları ile öğrendiklerini bütünleştirme konusunda olanaklar sunar. Erken çocukluk dönemi öğrenme ortamlarında STEM eğitiminin...
Erken Yaş Dönemi Uyumsuz Şemalarıyla Psikolojik Sağlığın İlişkisi Ve Dengeli Bütünleşme Ayrışma Modeli'ndeki Benlik Tipleriyle Temel Kişillik Özellikleri'nin Bu İlişkideki Rolü
Gençöz, Tülin(2009-12-31)
Son yıllarda psikolojik sağlık ve psikoterapi ile ilgili çalışmalarda, çocukluk döneminin ve bu dönemde yaşanan olumsuz durum ve olayların bireylerin sonraki yaşamını etkileyebileceğine dikkat çekilmiştir. Çocukluk yaşantılarının kişilerin sonraki yaşamına nasıl yansıdığı ile ilgili de farklı teoriler vardır.Bu teorilerden biri Şema Teorisidir. Bu teoriye göre, çocuklukta yaşanan olumsuz olayların bireylerin bilişsel yapısında uyumsuz şemların yer etmesine sebepolduğu öne sürülmektedir. Özellikle, çocuklukt...
Erken Çocukluk Döneminde Baba Katılımı: 4-6 Yaş Grubu Çocukların, Annelerin ve Babaların Baba Katılımına Yönelik Algılarının Karşılaştırılması
Olgan, Refika(2015-12-31)
Baba katılım çalışmaları günümüze dek anne ve babaların baba katılımına yönelik farklı bakış açılarını anlamak amacıyla veriler toplamıştır ancak baba katılımının en yüksek olduğu belirtilen erken çocukluk dönemine dair yapılan çalışmalar çocuklar ile değil çocuklar için yapılmıştır. Diğer bir deyişle, erken çocukluk döneminde ki çocukların baba katılımına yönelik algılarını, hislerini ve düşüncelerini öğrenmeyi amaçlamış neredeyse hiç bir çalışmaya rastlanmamaktadır. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı erken ç...
Erken Çocukluk Eğitimi Mozaiği: Büyük düşünceler/fikirler, modeller ve yaklaşımlar
Schweinhart, Lawrance; et. al. (2017-01-01)
Citation Formats
R. AYAN CİVAK, M. Işıksal Bostan, and S. YEMEN KARPUZCU, “Erken Orantısal Akıl Yürütmeye Yönelik Öğrenme Rotasının Geliştirilmesi: Bir Tasarı Araştırması,” Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 17, no. 3, pp. 433–461, 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.949263.