Mersin ve İskenderun Körfezleri İçin Kıyısal Kırılganlık Değerlendirmesi

Download
2022-6-15
Aykut, Fahri
Tezcan, Devrim
Kıyılar, dalga, rüzgâr ve akıntı gibi doğal faktörler tarafından sürekli olarak değiştirilen hassas ve dinamik alanlardır. Son yüzyılda oldukça etkili olan iklim değişikliği ise kıyıların değişimini hızlandıran ve kıyıları tehdit eden bir faktördür. İklim değişikliğine bağlı olarak su seviyesinin artışının 2100 yılına kadar 1 metreye ulaşabileceği raporlanmaktadır. Dolayısıyla, insanlar için büyük sosyo-ekonomik öneme sahip olan kıyısal alanlar su altında kalma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu çalışmanın ana amaçlarından birisi Mersin ve İskenderun Körfezlerinin kıyısal alanlarının, su seviyesi yükselmesine karşı kırılganlığının değerlendirilmesidir. Kıyısal Kırılganlık İndeksi (KKİ) bu değerlendirme için kullanılan en yaygın araçtır. Çalışma sahası için en uygun yöntemin bulunması için farklı KKİ hesaplama yöntemleri uygulanmıştır. Çalışma bölgesindeki kıyılar, kırılganlıklarına göre sınıflandırılıp, Kıyısal Kırılganlık Index değerleri hesaplanmıştır. Sonuçta yapılan Kıyısal Kırılganlık Analizine göre, çalışma bölgesinin 151 km’si çok yüksek derecede ve 147 km’si yüksek derecede kırılgan olarak sınıflandırılmıştır. Sonuç KKİ haritası, kıyısal eğim, arazi kullanımı ve nüfus parametrelerinin kırılganlığı etkileyen temel faktörler olduğunu göstermektedir. Ayrıca, yüksek ve çok yüksek derecede kırılgan olan kıyılar genellikle düşük eğimli, jeolojik ve jeomorfolojik yapıları nispeten zayıf ve sosyo-ekonomik değerler açısından verimli yüksek kıyı ovalarında bulunmaktadır. Bu tür kıyılar genellikle Silifke ve Yumurtalık kıyıları arasında yer almaktadır. Özetle, KKİ harita sonuçları, su seviyesi yükselmesine karşın yüksek ve çok yüksek derecede kırılgan olan bölgelerin belirlenmesi ve korunması, kıyısal alanların yönetimi açısından karar vericilere ve çeşitli kurumlara yardımcı olacak niteliktedir.
5. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı

Suggestions

Mersin ve İskenderun Körfezi TRIX değerleri ve biyokimyasal parametrelerle değişimi
Tuğrul, Süleyman; Akçay, İsmail; Özhan, Koray (null; 2016-12-23)
Yarı kapalı kıyısal deniz ekosistemleri karasal kaynaklı baskılarla nehir suları ve evsel atıksuların taşımış olduğu organik ve inorganik kirleticilerden olumsuz etkilenmektedir. İskenderun ve Mersin Körfezi kıyısal suları bunun en tipik örneğidir. Özellikle kirletilmiş nehir suları ve evsel atıksu deşarjlarıyla bu iki körfez iç sularına taşınan organik/inorganik besin tuzları ötrofik durumun gelişmesine yol açmış ve körfez ekosisteminin biyokimyasal özellikleri ve ışık geçirgenliğinde çok belirgin olumsuz ...
Mersin Körfezi Sualtı Kanyonlarının Araştırılması
Tezcan, Devrim; Yücel, Mustafa; Örek, Hasan(2018-12-31)
Su altı kanyonları üzerine son yıllarda yapılan çalışmalar, bunların sığ kıyı bölgeleri ile derin sular arasındaki en önemli bağlantı yolları olduğunu ortaya koymuştur. Bu proje önerisinde de, Doğu Akdeniz'de, Mersin Körfezi içerisinde derinlerde aynı sisteme bağlanan iki su altı kanyonu için jeolojik, jeofizik, fiziksel ve kimyasal oşinografi alanlarında disiplinler arası bir başlangıç çalışması yaparak ön bilgiler elde edilmesi amaçlanmaktadır. Sismik yöntemler, CTD ile fiziksel parametrelerin ölçümü gib...
Karadeniz Kıyılarında Deniz Kaynaklı Doğal Afetlerin Modellenmesi için Yeni Araçlar ve Risk Değerlendirmesi
Yalçıner, Ahmet Cevdet; Güler, Işıkhan; Ergin, Ayşen; Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar(2016)
Karadenizde, kapalı bir havza olmasına rağmen, aşırı şiddetli fırtınalar ve fırtınakabarmaları, tsunami, ender dalgalar ve hortumlar periyodik olarak görülmektedir. Ekstremfırtınaların frekansında son yıllarda artış olduğu düşünülmektedir. Projenin genel amacı, doğalafetlerle (tsunami, fırtınalar ve ender dalgalar) ilişkili olan uzun dönemli dalgaları modellemekve kıyıda yarattıkları etkileri yeni araçlar ve sayısal analiz teknikleri ile çalışılmış ve yeniyazılım ve araçlar üretilmiştir. Fırtına kabarmasını...
Akdeniz Kıyısal Bölge Sularında Dökü Alanları Belirleme Kriterleri İskenderun Ve Mersin Körfezi Uygulamaları
Yücel, Nebil; Tuğrul, Süleyman; Akçay, İsmail; Başduvar, Şehmus; Sadighrad, Ehsan; Tezcan, Devrim; Örek, Hasan (2016-06-03)
Kıyısal deniz alanları ve iç suları tabanında zaman içerisinde katı malzeme (sediman) birikimi ve sığlaşma olmaktadır. Bu alanlarda ihtiyaç duyulan su derinliğini sağlamak için tabandaki sediman tabakasının taranması, çıkan malzemenin karada veya kıyıdan uzakta uygun deniz ortamına boşaltılması ihtiyacı doğmaktadır. Gelişmiş ülkelerde uygulanan tarama-dökü faaliyeti yönetimi yönetmeliklerinin benzeribiryönetmelik, mevzuatımızda henüz yoktur.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına bu ihtiyacın...
Türkiye çevresi denizlerde tusunami dalgası hareketi için bileşik model oluşturulması
Imamura, Fumihiko; Yalçıner, Ahmet Cevdet; Kuran, Uğur; Çakıroğlu, Yeşim; Özbay, İlknur; Erdinç, Esra; Durmuşoğlu, Özcan; Altınok, Yıldız; Alpar, Bedri(1995)
Denizin herhangi bir bölgesinde yerel olarak oluşan depreşim nedeniyle ortaya çıkan dalgalar, Japonca'da "tsunami" ve Türkçe'de "depreşim dalgası" olarak adlandırımaktadır. Bu dalganın Türkiye çevresi denizlerdeki oluşum ve hareketlerinin araştırılması için su derinlikleri veri tabanı hazırlanmıştır. Dalga oluşumunu saptamak için gerekli olan deprem merkezleri veri tabanı da elde edilmiş ve bu veri tabanı kullanılarak tsunami oluşması olası bölgeler saptanmıştır. Depreşim dalgasının fiziksel özellikleri, ol...
Citation Formats
F. Aykut and D. Tezcan, “Mersin ve İskenderun Körfezleri İçin Kıyısal Kırılganlık Değerlendirmesi,” presented at the 5. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, Trabzon, Türkiye, 2022, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/101820.