Uzaktan Algılamaya Giriş

2011
Düzgün, Şebnem
Bu dersde, uzaktan algılama konusunda hiçbir ön deneyime sahip olmayan öğrencilere, uzaktan algılamanın temel prensiplerinin verilmesi amaçlanmaktadır. Derste öğrencilerin uzaktan algılamanın temelini oluşturan elekromayetik radyosyonun genel hatları, uzaktan algılamada kullanımı anlatıldıktan sonra uzaktan algılamanın veri tipleri verinin ön işleme evreleri ve tipleri genel hatları ile verilmektedir. Ayrıca öğrencileri uzaktan algılama verisini tamamlayan konumlandırma ve harita projeksiyonları konusunda da bilgi sahibi, olmaları hedeflenmiştir. Tüm bunlara ek olarak dersi alan öğrencilerin uzaktan algılama ile görüntülerin çeşitli analiz metodlarını anlamaları ve farklı uygulamalarda kullanımını kavramaları dersin ana amaçlarındandır.

Suggestions

Uzaktan Algılamalı Görüntülerde Detaylı Nesne Tanıma için Çok Kaynaklı Derin Öğrenme
Cinbiş, Ramazan Gökberk(2018-12-31)
Uzaktan algılamada nesne tanıma probleminde geleneksel olarak birbirinden çok farklı karakteristiğe sahip nesne türlerinin birbirlerinden ayırt edilmesi üzerine durulmuştur. Uzaktan algılamadan elde edilebilecek anlamsal zenginlik, daha detaylı bir seviyede nesne tanıma probleminin ele alınmasıyla çok daha üst bir seviyeye getirilebilir. Ancak, geleneksel veri kümelerinde elde edilen mükemmele yakın sınıflandırmanın aksine, 40 ağaç türü üzerinde yürütülen detaylı ağaç sınıflandırma probleminde elde edilen s...
Akademik Başarıyı Etkileyen Bireysel Farklılıklar
Toker, Yonca(2015-12-31)
Bu çalışmada, zihinsel yeteneklerin, edinilmiş alan bilgisinin, kişilik değişkenlerinin ve mesleki ilgilerin akademik başarı ile olan ilişkileri araştırılacaktır. Çalışmanın birinci amacı, bir lisans üstü programına (yüksek lisans veya bütünleşik doktora) ilk kez kayıt yaptırmış olan öğrencilerin bireysel farklılıklarının (zihinsel yetenek, bilgi, kişilik, mesleki ilgi, mesleki alanla ilgili lisans başarı düzeyi) yıl sonu başarıları ile ne ölçüde ilişkili olduğunu incelemektir. Lisans üstü aday seçiminde ağ...
Uzaktan Etkileşimli Yarı Otonom İnsansız Kara Aracı Platformunun Etkileşimli Kontrolü.
Konukseven, Erhan İlhan(2010-12-31)
Amaç ve Gerekçe Bu projede ileride çeşitli akademik çalışmalara imkan sağlayacak, insanlar için tehlikeli veya ulaşılması zor bölgelerde istenen hedefe güvenilir bir şekilde ulaşabilecek veya belirlenen bir görevi yerine getirebilecek, kullanıcı ile yüksek etkileşimli, insansız kara aracı platformu geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Aracın kolay kullanılabilir olması ve kullanıcı ile etkileşimin arttırılması projenin öncelikli amaçları arasında yer almaktadır. Bunun yanında arac sahip olacağı yarı otonom sist...
Fiziksel aktivite davranışı geliştirmede etkili öğretim stratejileri problemi belirler kanıta dayalı uygun modeli seç ve uygula
İnce, Mustafa Levent; Müftüler, Mine (2014-01-01)
Bu derlemenin amacı, sağlık için fiziksel aktivite davranışı geliştirmede etkili öğretim stratejilerini araştırma bulgularına dayalı olarak tartışmaktır. Fiziksel aktivite davranışı geliştirmeyi amaçlayan eğitim ortamlarında başarıyı düşüren en önemli güncel sorunlar eğitimin (a) bireysel ihtiyaçlara özgü olmaması, (b) serbest zaman fiziksel aktivite katılımını desteklememesi ve (c) bireyin özellikleri, sosyal çevre, fiziksel çevre ve ilgili politikalar arasında uyum gözetilerek hazırlanmamasıdır. Araştırma...
Yerel Voksel Ağları Ile Beyin Verisi Üzerinden Bilişsel Süreçlerin Modellenmesi Ve Otomatik Olarak Tanınması
Öztekin, İlke; Yarman Vural, Fatoş Tunay; Aksan, Emre; Velioğlu, Burak; Afrasiyabi, Arman; Alkan, Sarper(2015)
Yapay zeka konusunda çalışan araştırmacılar, insan zekasınından esinlenerek, insan zekasına benzeyen yapay sistemleri geliştirmeye çalışmaktadır. Temel amaç insan gibi düşünen, insan gibi öğrenen ve problem çözebilen makinalar yapabilmektir. Bu sistemlerle ilgili yazılım ve donanımları geliştirebilmek üzere birçok matematiksel yöntem ve algoritmalar geliştirilmiştir. Bu yöntemler sayesinde nesneleri algılama, tanıma, sınıflama ve öğrenme gibi önemli bilişsel süreçlerin matematiksel modelleri oluşturulmuştur...
Citation Formats
Ş. Düzgün, “Uzaktan Algılamaya Giriş,” 00, 2011, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://ocw.metu.edu.tr/course/view.php?id=128.