Kokain Ve Amfetamin İle Regüle Edilen Transkript(cart) İle Etkileşip Erk Fosforilasyonunu Tetikleyen G-Proteine Kenetli Reseptörün Tespiti

2013-12-31
1. Amaç ve Gerekçe CART (kokain ve amfetamin ile regüle edilen transkript) yeme mekanizmalarında, uyuşturucu bağımlılığı, stres, kardiovasküler aktiviteler ve kemik yenilenmesinde görev alan nörohormon/modülatörlerden biridir. CART´nın fizyolojik fonksiyonlarda aldığı önemli görevleri belirlenmesine rağmen, henüz reseptörleri klonlanmamıştır. Amaçlarımız: 1- Biyoinformatik analizler kullanarak aday genlerin tespit edilmesi, 2- aday genlerin klonlanması, 3- klonlanan genlerin hücre hattında ERK fosforilasyonu analiziyle reseptör aday genlerin hücre yanıtının incelenmesi. 2. Literatür taraması; konunun güncel durumu ve bulunduğu aşama: CART peptit immünoreaktivitesi, sıçan ve insanda, yeme mekanizmalarıyla ilişkili olan hipotalamustaki çekirdeklerde bulunmaktadır: Ayrıca, CART peptidi kanda da bulunmaktadır. CART peptidinin intraserebroventriküler yoldan verilmesi, sıçanlarda yiyecek alımını durdurmuştur. Anorexia nervosa, kalıtsal obezite, açlık plazma insülin seviyesi, trigliseridler, hatta alkolizm bulunan farklı popülasyonlarda CART genindeki polimorfizmler ve kandaki değişken CART peptidi seviyeleri gösterilmiştir. CART-I alt karıncığa enjekte edilmesiyle pek çok nöronda c- Fos seviyelerinin arttığı gözlenmiştir. CART peptidi hipofizden alınmış hücre hattında ERK aktivitesini uyarmıştır. CART etkisinin U0126 tarafından bloke edildiği, MEK1 ve 2 kinazlarının da katıldığı belirlenmiştir. Boğmaca toksininin de CART uygulamasında fosfo-ERK oluşumunu engellediği CART sinyalinin Gi/Go reseptörü katılımıyla gerçekleştiği düşünülmüştür. PCR çalışmalarında kullanılan veri eksiliğini gidermek amacıyla, kemosensör olmayan GPCR profillerinin mRNA seviyelerini ve aynı zamanda bunlarla ilişkili yüzlerce gen ürünün dört ana hücre hattındaki seviyeleri hesaplanmıştır. Projemizde, ilişkili reseptör genlerini tayin ederek CART’ın sentezlendiğinin bilindiği endokrin hücre hattı olan AtT20 hücrelerinde bu aday genler denenecektir. Neuroblastoma 2 hücre hattıda CART sentezlemeyen control hücreler olarak kullanılacaktır. Hipotezlerimiz doğrultusunda belirlenecek aday reseptör geninin CART fizyolojisinin anlaşılması ve beraberinde önemli insan hastalıklarının tedavisine biyolojik katkılar yapmasını beklemekteyiz.
Citation Formats
T. Yanık, S. Kocabıyık, Ç. D. Son, and M. Kasap, “Kokain Ve Amfetamin İle Regüle Edilen Transkript(cart) İle Etkileşip Erk Fosforilasyonunu Tetikleyen G-Proteine Kenetli Reseptörün Tespiti,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58837.