Görüntü kalitesinin arttırılması için düşük alanlı manyetik rezonans görüntüleme sistemi parametrelerinin optimizasyonu

Download
1994
İder, Ziya Yusuf
Köymen, Hayrettin
Müftüler, Tugan
Tarakçı, Cem
Turan, Ender
Manyetik Rezonans Görüntüleme sistemlerinde son on yıldır büyük gelişmeler kaydedilmiş ve bu sistemler tıpta geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Bu konuda hem araştırma çalışmaları yürütmek, hem de üniversitemiz sağlık merkezinde hizmet vermek amacıyla 0.15 Tesla gücünde bir Manyetik Rezonans Görüntüleme Sistemi kurulmuştur. Bu proje çerçevesinde mevcut soğutma sistemi iyileştirilmiş, hasta masası kurulmuş, RF ve gradient bobinleri geliştirilmiş, görüntülerde oluşan artifaktları ve gürültüyü yoketmek amacıyla yeni devreler ve bilgisayar yazılımları tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Sistem klinik uygulamalar için hazır duruma getirilmiştir.

Suggestions

Görüntü ve video veritabanlarına etkili erişim sistemi
Akar, Gözde Bozdağı(2003)
Bilgisayar yazılım ve donanımındaki son gelişmeler elektronik bilginin daha kolay bir şekilde üretilmesi, işlenmesi ve saklanmasını sağlamıştır. Elektronik bilgi başta sadece yazılı metinden ibaretken, giderek artan bir oranda grafik, imge, animasyon, video, ses ve diğer çoğul ortam verileri de bu kapsama dahil olmaktadır. Bu verilerin çoğuna , hızlı ağlar, arama makineleri ve gözatma araçları vasıtasıyla WEB üzerinden erişilebilmektedir. Fakat verilere ulaşma amaçlı yapılan sorguların çoğu istenilen verile...
Bazı çok ölçekli yaklaşımlarla görüntü süzme ve bölütleme
Leblebicioğlu, Kemal M.(2000)
Bu çalışma çok ölçekli yaklaşımlar diye adlandırılabilecek oldukça geniş bir görüntü işleme yöntem grubuna dahil olan bazı metotlar için en azından aydınlatıcı yaklaşımlar bulmak ve bu yöntemlerin uygulamasında karşılaşılan sorunların bir kısmının ne olduğunu anlamak ve mümkünse çözebilmek için planlanmıştır. Ek olarak (en az genel çalışmalar kadar önemli tutularak) bazı tıbbi problemlerin çözümünde geliştirilmesi düşünülen yöntemler kısmen veya tamamen kullanılabilecektir. Üzerinde çalışılan yaklaşımlar ak...
Uzaktan algılanan verilerden hedef/nesne tanıma
Sayan, Gönül Turhan; Kuzuoğlu, Mustafa; Leblebicioğlu, Mehmet Kemal(2000)
Bu proje kapsamında, kuramsal ve uygulamalı olarak incelenerek geliştirilen iki farklı elektromanyetik hedef / nesne tanıma tekniği üzerinde çalışılmış, gerçekçi hedef tanıma senaryoları bilgisayar ortamında gerçekleştirilen benzetimler yoluyla test edilmiştir. İncelenen tekniklerden ilki olan, Yapay Sinir Ağları yardımı ile hedef tanıma tekniğinde Çok Katlı Perseptron ve Öz Örgütlemeli Harita tipi sinir ağları kullanılmış ve sinir ağlarının eğitiminde kullanılan hedef verilerine ait öznitelik vektörleri Za...
Radyo Frekansı Tanımlama Uygulamaları İçin Inkjet Anten Optimizasyonları
Ergül, Özgür Salih(2018)
1002 programı kapsamında TÜBITAK tarafından desteklenen Radyo Frekansı TanımlamaUygulamaları Için Inkjet Anten Optimizasyonları baslıklı bu projede, son yıllarda artarakkullanılan radyo-frekanslarında tanımlama (RFID) sistemleri için özgu?n ve etkin antenlerintasarlanması amaçlanmıs. Özellikle ucuz inkjet baskı yöntemine uygun olarak tasarlananRFID antenlerinin benzetim ve tasarımları, proje kapsamında gelistirilen ve sonlu yapılarınanalizlerini saglayan bir integral denklemi yönteminin genetik algoritmalar...
Yüksek hidroksit basınç uygulaması ile meyve sularında mikroorganizmaların ve enzimlerin inaktivasyonu
Hızal, Mirzahan; Bayındırlı, Alev; Alpas, Hami(2003)
Bu çalışmada gıdaların işlenmesinde kullanılabilecek yüksek sıvı basınç sistemi tasarlanmış ve kurulmuştur. Bu sistemde ısıl işlemle beraber yüksek sıvı basıncının elma, portakal, kayısı ve vişne suyunda seçilmiş patojenlerden Stapkylococcus aureus 485, Listeria monocytogenes CA, Escherichia coli O157:H7 933 ve Salmonella enteritidis FDA'nın inaktivasyon koşulları belirlenmiştir. Ayrıca elma suyunda polifenol oksidaz ve portakal suyunda pektin esteraz enzimlerinin yüksek sıvı basınç sistemi ile etkisiz hale...
Citation Formats
Z. Y. İder, H. Köymen, T. Müftüler, C. Tarakçı, and E. Turan, “Görüntü kalitesinin arttırılması için düşük alanlı manyetik rezonans görüntüleme sistemi parametrelerinin optimizasyonu,” 1994. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TmpBd01BPT0.