Ters evrişim ve tamamen gözü kapalı kanal kestrimi

Download
2010
Tuncer, Engin T.
Bu proje çalışmasında, dört temel konu işlenmiştir. Ters evrişim konusunda yapılan çalışmada, FIR, IIR, ve Blok tabanlı Wiener ters evrişim yapıları incelenmiş, bu yapılara ait en küçük ortalama hata değerleri için kapalı formüller türetilmiştir. Bu tür yapıların giriş işaretinin sadece bir bölgesini elde etmek için kullanılması durumunda hata oranının düştüğü gösterilmiştir. Gözü-kapalı kanal kestirimi konusunda yapılan çalışmada, SISO ve SIMO yapısındaki sistemler için kanal derecesi, kanal katsayıları, çerçeve boyu, çerçeve kayması, ve giriş işareti gibi unsurların kestirimi üzerinde durulmuştur. Sıfır eklemeli ve Barker kod eklemeli sistemler karşılaştırılmıştır. SISO sistemler için, gerekirci ve cebirsel kapalı formüle dayalı kanal kestirim yöntemleri geliştirilmiştir. Etkin kanal derecesi kestirim konusu üzerinde durulmuş ve iki yeni algoritma önerilmiştir. Bu algoritmaların sıfır gürültü durumunda kanal derecesini hatasız buldukları, gürültülü durumda da performanslarının oldukça iyi olduğu gösterilmiştir. Düzensiz olarak örneklenmiş bir işaretin, düzenli aralıklı örneklerinin elde edilmesi için yeni yöntemler geliştirilmiştir. Bu geliştirilen yöntemlerin pratik durumlarda yaklaşık hatasız performans gösterdikleri ortaya konmuştur. Geliştirilen yöntemlerin kararlı bir karakteristik gösterdikleri ve etkin aradeğerleme yaklaşımı oldukları, yapılan bir dizi simülasyon ile gösterilmiştir. Alıcı dizileri ile işaret işleme konusu üzerinde çalışılmıştır. Wiener dizi aradeğerleme yaklaşımı geliştirilmiş ve düzensiz doğrusal diziler için çok yollu yansıma problemi dahil olmak üzere etkin bir şekilde geliş açısı kestiriminde kullanılabileceği gösterilmiştir. Zaman-frekans düzleminde geliş açısı kestirimi için yeni bir yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemin dizi geometrisinden bağımsız olarak tarama gerektirmeden açı kestiriminde kullanılabileceği gösterilmiştir. İşaretlerin anlık frekans izlerini otomatik olarak kestiren yöntemin, açısal kestirim doğruluğu oldukça iyi niteliktedir. Dar ve geniş bantlı işaretler için açı kestirim yöntemleri üzerinde çalışılmıştır. Yönlü algılama problemi üzerinde durulmuş ve veri bağımsız yönlenme algoritmasının kısa işaretler ve düşük SNR değerlerinde gürbüz yönlenme algoritmalarından daha iyi performans verdiği gösterilmiştir.

Suggestions

Faz-uyumlu (düşük faz kaymalı) Tümleşik Sayısal Zayıflatıcı Geliştirilmesi
Kocaman, Serdar(2018)
Bu projede literatürde sunulan ve piyasada bulunan tümlesik sayısal sinyal zayıflatıcıların enbüyük sorunlarından biri olan zayıflatma derecesine ve frekansa baglı, istenmeyen fazkaymalarının azaltılması hedeflenmistir. Bu hedef gerçeklenirken mevcut sinyalzayıflatıcıların adım hatası (step error), durum hatası (state error), dogrusallık gibiözelliklerden ödün verilmemistir. Proje sonunda literatürde ve piyasada sunulan sayısalzayıflatıcılara benzer hata payları ve dogrusallık sunabilen ve aynı zamanda düsü...
Uzaktan algılanan verilerden hedef/nesne tanıma
Sayan, Gönül Turhan; Kuzuoğlu, Mustafa; Leblebicioğlu, Mehmet Kemal(2000)
Bu proje kapsamında, kuramsal ve uygulamalı olarak incelenerek geliştirilen iki farklı elektromanyetik hedef / nesne tanıma tekniği üzerinde çalışılmış, gerçekçi hedef tanıma senaryoları bilgisayar ortamında gerçekleştirilen benzetimler yoluyla test edilmiştir. İncelenen tekniklerden ilki olan, Yapay Sinir Ağları yardımı ile hedef tanıma tekniğinde Çok Katlı Perseptron ve Öz Örgütlemeli Harita tipi sinir ağları kullanılmış ve sinir ağlarının eğitiminde kullanılan hedef verilerine ait öznitelik vektörleri Za...
Analiz-temelli Sentez Yöntemleriyle Uzamsal Ses Üretimi
Hacıhabiboğlu, Hüseyin; Hacıhabiboğlu, Hüseyin(2018)
Bu projenin amacı terminalden bağımsız, sondan-sona bir nesne-temelli ses üretimi yöntemi geliştirilmesidir. Bu amaca yönelik olarak 1) açık küresel mikrofon dizisi tasarımı ve gerçekleştirilmesi, 2) ses nesnelerinin kaydedilmesine olanak sağlayacak mikrofon dizisi sinyal işleme yöntemleri geliştirilmesi, 3) ses sahnelerinin betimlenmesine olanak sağlayan bir metadata biçemi geliştirilmesi, 4) ses sahnesinin düzenlenebilmesine olanak sağlayacak bir editör geliştirilmesi ve 5) ses sahnelerinin etkileşimli ol...
X-bant Radar Uygulamaları için GaN Tabanda Alıcı/Verici Tümleşik Devreleri
Aydın Çivi, Hatice Özlem(2018)
GaN teknolojisiyle, X-bant radar alıcı/verici devre modüllerinde kullanılabilecek güçyükselteci, düsük gürültülü yükselteç, tek kutup çift atım RF anahtar ve vektör modülatörgelistirilmistir. Tasarlanan devreler 0.25 ?m Power GaN/SiC HEMT üretim süreci ile WINSemiconductor firmasında üretilmistir. Güç yükseltecinde 25W üzeri güç çıkısı, düsükgürültülü yükselteçte 20dB'den fazla kazanç, 2dBnin altında gürültü figürü elde edilmistir.Anahtarın araya girme kaybı 0.8 dB, izolasyonu 50 dB'dir. Ölçüm sonuçları, ge...
Dayanıklı geliş açısı kestirimi
Yardımcı, Yasemin(1995)
Bu projede sinyallerin gözlem bölgesine geliş açılarının kestirilmesi problemi üzerinde durulmuştur. Duyargaç dizileri vasıtasıyla elde edilen gözlemlerin farklı güvenirliğe sahip duyargaçlardan geldiği durumlarda duyargaçlar kalıntı hata karelerinin tersleri kullanılarak ağırlıklandırılmıştır. Bu şekilde ağırlıklan-dırmanın geliş açılarının kestirimlerinin daha sağlıklı olmasına yol açtığı sap-tanmıştır, ikinci olarak elde edilen örneklerin zamanda farkı kesinliklere sahip olması durumu incelenmiş, zamanda...
Citation Formats
E. T. Tuncer, “Ters evrişim ve tamamen gözü kapalı kanal kestrimi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T1RjNU1qST0.