Stokiyometrik Olmayan Oksitler Kullanılarak Hidrojen Üretim Süreç ve Teknolojilerinin Geliştirilmesi

Download
2016
Kıncal, Serkan
Üner, Deniz
Projenin ana hedefi stokiyometrik olmayan metal oksitler üzerinde H2O moleküllerininkırılması ile ilave saflaştırma süreçlerine gerek duyulmaksızın yüksek saflıkta, ekonomik H2üretimidir. Bu kırılma reaksiyonu için gerekli yüksek sıcaklıklar güneş ışınlarının odaklanmasıile sağlanacaktır. Bu yaklaşımın günümüz fosil yakıt kaynaklı H2 üretim süreçleri ile rekabetedebilir olması için üretim maliyetlerinin kilogram H2 başına 3.5$ mertebesinde olmasıhedeflenmiştir. Bu proje ile Türkiye?nin enerji ve endüstriyel hammadde üretiminde fosilyakıtlara ve dolayısıyla yabancı kaynaklara olan bağımlılığının azaltılmasına katkıdabulunmayı amaçlıyoruz.Bu hedef doğrultusunda yürütülen deneysel ve teorik çalışmalar sonrasında Mullit monolitüzerine kaplanmış Pd-CeO2 ve SiC köpük monolit üzerine kaplanmış Pt-Co3O4 katalizörmalzemelerin söz konusu sürecin ekonomik bir şekilde sürdürülebilmesi yolunda gelecekvaad ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmalara ek olarak güneş ışığı odaklanması ve takibikonularında ciddi bilgi birikimi elde edilmiştir.

Suggestions

Yeni Fosfonik Asit Türevi Organokatalizörlerin Geliştirilmesi ve Organik Bileşiklerin Enantiseçici Sentezinde Uygulamaları
Çakır, Polat Sıdıka; Doğan, Özdemir(2017)
Organokatalizörler asimetrik sentez çalışan Organik Kimyacıların yaklaşık son yirmi yıldıryoğun olarak çalıştıkları konudur. Metal içermedikleri ve tepkime koşullarının metalkatalizörlere göre daha kolay olması organokatalizörleri daha çevreci kılmaktadır. Literatürdebir çok organokatalizör sentezlenip kullanılmış olmakla birlikte bu katalizörler belirlitepkimelerle sınırlı kalmıştır. O nedenle sürekli yeni katalizörler geliştirilip farklı tepkimelerdedenenmektedir. Küçük organik bileşikler olarak bilinen b...
Karbon Dioksit İçeriği Zengin Sentez Gazından İki Fonksiyonlu Katalizör Sistemleriyle Dimetil Eter-Metanol Üretimi
Oktar, Nuray; Doğu, Timur; Doğu, Gülşen; Sezgi, Naime Aslı(2018)
TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında yürütülen çalışmamızın amacı; CO2 içerikli sentezgazından alternatif yakıt özelliğine sahip temiz ve sürdürebilir enerji kaynağı olan dimetil eterve metanolun doğrudan üretimidir. Proje kapsamında öncelikle ticari metanol sentezkatalizörü HifuelR-120 ve farklı molar oranlarında birlikte çöktürme yöntemiyle (Cu/ZnO/Al2O3ve Cu/ZnO/ZrO2) hazırlanan katalizörlerin aktivite testleri gerçekleştirilmiştir. En yüksek COdönüşümü ticari HifuelR-120 katalizörü ile (%6) elde edilirken en...
PbTe Kuantum Noktacıklarının Yüzey Modifikasyon Tekniklerinin Tasarımı ve Singlet Fisyona Duyarlı Fotovoltaik Hücrelere Uygulanması
Esentürk, Okan; Asil Alptekin, Demet(2018)
Kurşun bazlı kuantum noktacıkları küçük bant aralığı ve büyük Bohr yarıçapı gibi karakteristiközelliklere sahip olmaları nedeniyle güneş hücresi uygulamaları için seçkin adaylar olarakdeğerlendirilmektedir. Bu uygulama alanlarında etkin bir biçimde kullanılamamalarının altındayatan en temel neden ise atmosferik koşullara karşı oldukça hassas olmaları ve buna karşılıkyüzey kimyaları hakkında yeterli bilgiye sahip olmamamızdır. Oksitleyici reaktifler ilekarşılaşmaları durumunda kuantum noktacık yüzeyinde iste...
Mezogözenekli Zirkonyum Oksit destek maddesi ile etanolün buharlı reformlanması
Sezgi, Naime Aslı(2014-12-31)
Bu çalışmadaki amacımız, etil alkolün buharlı reformlanma reaksiyonunu zirkonyum içerikli destek maddesi ve nikel aktif metali kullanarak incelemektir. Etanolün buharlı reformlanma reaksiyonunda aktif metal olarak nikel kullanımı genellikle başarılı sonuçlar vermektedir. Fakat, kullanılan destek maddesine göre çok düşük hidrojen verimleri de elde edilmektedir. Aktif metalin destek maddesiyle etkileşimi, destek maddesinin asitlik düzeyi ve fiziksel yapısı yüksek hidrojen verimi elde etmek açısından çok öneml...
İletken aşı kopolimerlerinin yapısal analizi
Özdilek, Ceren; Hacaloğlu, Jale; Levent, Anıl; Toppare, Levent Kamil(2002)
Bu çalışmada, iletken polimerlerin mekanik özelliklerini geliştirmek amacı ile elektrokimyasal olarak sentezlenen aşı kopolimerlerinin yapısal analizde direkt piroliz kütle spektrometre ve Curie noktası piroliz kütle spektrometre ve Curie noktası piroliz gaz kromatografi kütle spektrometre teknikleri kullanılmış ve elde edilen kopolimerin blok kopolimer yapısına sahip olduğu saptanmıştır. Sonuçlarımız, direkt piroliz tekniğinin poilimerin yapılarının, ısıl kararlılıklarının ve ısıl bozunun mekanizmalarının ...
Citation Formats
S. Kıncal and D. Üner, “Stokiyometrik Olmayan Oksitler Kullanılarak Hidrojen Üretim Süreç ve Teknolojilerinin Geliştirilmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRrMU5EUTA.