PbTe Kuantum Noktacıklarının Yüzey Modifikasyon Tekniklerinin Tasarımı ve Singlet Fisyona Duyarlı Fotovoltaik Hücrelere Uygulanması

2018
Kurşun bazlı kuantum noktacıkları küçük bant aralığı ve büyük Bohr yarıçapı gibi karakteristiközelliklere sahip olmaları nedeniyle güneş hücresi uygulamaları için seçkin adaylar olarakdeğerlendirilmektedir. Bu uygulama alanlarında etkin bir biçimde kullanılamamalarının altındayatan en temel neden ise atmosferik koşullara karşı oldukça hassas olmaları ve buna karşılıkyüzey kimyaları hakkında yeterli bilgiye sahip olmamamızdır. Oksitleyici reaktifler ilekarşılaşmaları durumunda kuantum noktacık yüzeyinde istenmeyen reaksiyonlargerçekleşmekte ve bu durum elektronları tuzaklayabilen yeni enerji seviyelerinin oluşumunayol açmaktadır. Buna ek olarak yüzeyde bulunan kusurlar sentez sırasında daoluşabilmektedir. Bu sebeple kuantum noktacık kalitesini artırmak ve yüzey özelliklerinikontrol altında tutacak yeni stratejiler belirlemek, sistematik bir çalışmayı gerektiren zorlu birkonudur. Projemizde PbTe kuantum noktacıklarının atmosferik koşullar altında göstermişolduğu yüksek hassasiyeti anlamaya yönelik sistematik çalışmalar yapılmış ve birçok yüzeymodifikasyon metodu geliştirilmiştir. Çalışmalarımız boyut, ligand konsantrasyonu, katalizörvarlığı ve saflaştırma metodu gibi deney koşullarının noktacık kararlılığını belirlemede büyükrol aldığını göstermiştir. Yüksek oleik asit konsantrasyonunda sentezlenen noktacıklarınatmosferik koşullarda daha kararlı oldukları görülürken sentez veriminin %50 oranındadüştüğü görülmüştür. Noktacık verimini artırmak amacıyla ortamına eklenen katalizör, sentezverimini radikal bir biçimde artırırken, noktacık kararlılığının azalmasına neden olmuştur.Noktacık kararlılığını sentez parametreleri ile bir dereceye kadar kontrol edebildiğimizigöstermemizin akabinde, PbTe kuantum noktacıkları için yüzey modifikasyon tekniklerigeliştirilmiştir. Birden fazla tekniğin bir arada kullanıldığı yüzey modifikasyon protokollerinin,uygulanan diğer yüzey geliştirme metotları arasından en etkin ve stratejik bir metot olduğusonucuna varılmıştır. Bu yolla üretilen ince filmlerin atmosferik koşullarda üstün kararlılıközelliklerine sahip olduğu görülmüştür. Bu sayede PbTe kuantum noktacık tabanlı ve teklifisyon prensibi ile çalışan ilk güneş hücreleri üretilmiştir.

Suggestions

Stokiyometrik Olmayan Oksitler Kullanılarak Hidrojen Üretim Süreç ve Teknolojilerinin Geliştirilmesi
Kıncal, Serkan; Üner, Deniz(2016)
Projenin ana hedefi stokiyometrik olmayan metal oksitler üzerinde H2O moleküllerininkırılması ile ilave saflaştırma süreçlerine gerek duyulmaksızın yüksek saflıkta, ekonomik H2üretimidir. Bu kırılma reaksiyonu için gerekli yüksek sıcaklıklar güneş ışınlarının odaklanmasıile sağlanacaktır. Bu yaklaşımın günümüz fosil yakıt kaynaklı H2 üretim süreçleri ile rekabetedebilir olması için üretim maliyetlerinin kilogram H2 başına 3.5$ mertebesinde olmasıhedeflenmiştir. Bu proje ile Türkiye?nin enerji ve endüstriyel...
Yeni Fosfonik Asit Türevi Organokatalizörlerin Geliştirilmesi ve Organik Bileşiklerin Enantiseçici Sentezinde Uygulamaları
Çakır, Polat Sıdıka; Doğan, Özdemir(2017)
Organokatalizörler asimetrik sentez çalışan Organik Kimyacıların yaklaşık son yirmi yıldıryoğun olarak çalıştıkları konudur. Metal içermedikleri ve tepkime koşullarının metalkatalizörlere göre daha kolay olması organokatalizörleri daha çevreci kılmaktadır. Literatürdebir çok organokatalizör sentezlenip kullanılmış olmakla birlikte bu katalizörler belirlitepkimelerle sınırlı kalmıştır. O nedenle sürekli yeni katalizörler geliştirilip farklı tepkimelerdedenenmektedir. Küçük organik bileşikler olarak bilinen b...
İletken aşı kopolimerlerinin yapısal analizi
Özdilek, Ceren; Hacaloğlu, Jale; Levent, Anıl; Toppare, Levent Kamil(2002)
Bu çalışmada, iletken polimerlerin mekanik özelliklerini geliştirmek amacı ile elektrokimyasal olarak sentezlenen aşı kopolimerlerinin yapısal analizde direkt piroliz kütle spektrometre ve Curie noktası piroliz kütle spektrometre ve Curie noktası piroliz gaz kromatografi kütle spektrometre teknikleri kullanılmış ve elde edilen kopolimerin blok kopolimer yapısına sahip olduğu saptanmıştır. Sonuçlarımız, direkt piroliz tekniğinin poilimerin yapılarının, ısıl kararlılıklarının ve ısıl bozunun mekanizmalarının ...
Physical properties of Pd, Ni metals and their binary alloys
Özdemir Kart, Sevgi; Tomak, Mehmet; Department of Physics (2004)
The Sutton Chen and quantum Sutton Chen potentials are used in molecular dynamics simulations to describe the structural, thermodynamical, and transport properties of Pd, Ni and their binary alloys in solid, liquid, and glass phases. Static properties including elastic constants, pair distribution function, static structure factor, and dynamical properties consisting of phonon dispersion relation, diffusion coefficient, and viscosity are computed at various temperatures. The melting temperatures for Pd-Ni s...
Maya Hücrelerinde Bor ve Arsenik Elementlerinin Sinerjik ve Antagonistik Etkileri
Ertaş, Gülay; Gökmen, Gülser İnci; Volkan, Mürvet; Gökmen, Ali(2017-12-31)
Bor rezervlerinin ülkemizde zengin olması, borun uygulama alanlarındaki araştırmalarının da yoğun olarak ülkemizde yapılmasına önemli bir etken olmaktadır. Bor canlı metabolizmalar için bulunduğu miktara bağlı olarak gerekli veya toksik olmakta ancak arsenik ise yalnızca toksik özellik göstermektedir. Bor ve ağır metallerin organizmalar tarafından alımlarında, özellikle bor ve arsenik için bir korelasyon aranması, Türkiye’de bazı bölgelerde bu iki elementin aynı anda ve yüksek miktarda bulunduğu göz önünde ...
Citation Formats
O. Esentürk and D. Asil Alptekin, “PbTe Kuantum Noktacıklarının Yüzey Modifikasyon Tekniklerinin Tasarımı ve Singlet Fisyona Duyarlı Fotovoltaik Hücrelere Uygulanması,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRrNU5EazU.