Denizel mikropaleontoloji ve biyostratigrafi araştırmaları: Kuzeybatı Anadoludaki bazı kritik jejik sorunların çözümüne paleontolojik, stratigrafik, paleotektonik ve neotektonik yaklaşımlar; Karakaya kuşağını oluşturan kaya topluluğunun tavan-taban ilişkisi, stratigrafisi, yaşı, oluşum ortamı, paleo-ve neotektonik konumu

Download
1995
Altıner, Demir
Koçyiğit, Ali
Kuzeybatı Anadolu'nun Balıkesir ve Bursa bölgelerinde yüzeyleyen Triyas yaşlı kayalar Karakaya ve Halılar Grupları altında toplanmıştır. Karakaya Grubu, Karakaya havzasının riftleşme ve olgunlaşma evrelerinde Triyas öncesi yaşlı bir temel üzerinde çökelmiş transgresif nitelikli silisiklastik bir birimle (Kendirli Formasyonu), kütle - gravite taşınması sonucunda kireçtaşı ve kumtaşı blokları ve çeşitli volkano - sedimanter olistostromlar içeren çökellerden (Olukman ve Danişment formasyonlan) oluşmaktadır. Halılar Grubu kayaları ise hem Edremit - Halılar yöresinde tanımlanmış Karakaya havzasından arta kalan bir havzanın çekellerini (Halilağa ve Bağcağız formasyonlan) hem de Karakaya havzası kapanırken diyakronik bir şekilde oluşan molasik çekelleri içermektedir (Kertel ve İnardı formasyonlan). Karakaya havzası, tabanında okyanusal bir kabuk gelişemeden Geç Triyas'ta kapanan başansızhğa uğramış bir rift modelidir. Karakaya havzası birimleri içinde gözlenen Karbonifer -Permiyen yaşh karbonat bloklan Karakaya rift havzasının güneyinde yer alan Toros karbonat platformundan, Triyas yaşh bloklar ise büyük bir olasılıkla Karakaya havzası kenannda çökelen karbonat istiflerinden türemiştir.
Citation Formats
D. Altıner and A. Koçyiğit, “Denizel mikropaleontoloji ve biyostratigrafi araştırmaları: Kuzeybatı Anadoludaki bazı kritik jejik sorunların çözümüne paleontolojik, stratigrafik, paleotektonik ve neotektonik yaklaşımlar; Karakaya kuşağını oluşturan kaya topluluğunun tavan-taban ilişkisi, stratigrafisi, yaşı, oluşum ortamı, paleo-ve neotektonik konumu,” 1995. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRjNU56Yz0.