Çalkalanan Titreşim Sönümleyiciler Kullanarak Yapıların Depreme Dayanıklılığının Arttırılması

Download
2015
Tosun, Ufuk
Özer, Mehmet Bülent
Aghazadeh, Reza
Sert, Cüneyt
Bu çalışmada çalkalanan sıvılı titreşim sönümleyicilerin yapıların sismik titreşimi üzerine olan etkileri incelenmiştir. Araştırmaya ilk önce yalın bir dikdörtgen kabın sinüs girdisi altındaki çalkalanmasının sayısal benzetimi ile başlandı. Daha sonra dikdörtgen kabın içindeki sıvının sinüs girdisi altında çalkalanması deneysel olarak incelendi ve sayısal benzetim sonuçları ile deneysel sonuçlar karşılaştırıldı. Yalın çalkalanma çalışmaları tamamlandıktan sonra dikdörtgen kaplı çalkalanan sıvı sönümleyici doğal frekansları değiştirilebilen basit bir yapı modeline konuldu ve yapı-sıvı etkileşimli sistem için sinüs girdisi altında sayısal benzetimler gerçekleştirildi. Bu sayısal benzetimler bir sonraki basamaktaki deneysel çalışmalar ile karşılaştırılarak genelde benzer eğilimler görüldü. Daha sonra sayısal benzetim metotları kullanılarak çalkalanan sıvılı titreşim sönümleyicilerin performansını arttıran kap tasarımları denendi. Sayısal benzetimler gerçekleştirilen çok gözlü kap tasarımının düşük katlı yapılara denk gelen yüksek frekanslı yapıların titreşimini azaltmada etkili olduğunu gösterdi. Sonraki çalışmalarda dikdörtgen kaplı değişik doğal frekanslara sahip yapıların deprem girdisi altında sönümleyicili ve sönümleyicisiz yanıtları deneysel olarak incelenerek çalkalanan dikdörtgen kaplı sönümleyicilerin bina titreşimine etkisi incelendi. Çok gözlü kap için benzeri deneysel çalışmalar yapıldı ve sayısal benzetimlere paralel olarak düşük katlı binalara denk gelen frekanslarda bu kap tasarımının bina modeli titreşimini azaltmada etkin olduğu deneysel olarak da gösterildi. Projenin son kısmında literatürde olmayan kapların rezonans frekansı etrafında çalkalanırken sıvı yüksekliğini ve kap duvarlarına etkiyen kuvveti bulmaya yarayan görüntü işleme bazlı yeni bir ölçüm metodu geliştirildi

Suggestions

Silis dumanı katılmış çimento harçlarının sülfat direnci
Yeğinobalı, Asım; Dilek, Tuncer Faruk(1994)
Ferrosilisyum ve silikoferrokrom alaşımlarının üretimi sırasında elde edilen iki tip silis dumanının katkı maddesi olarak çimento harçlarının sülfat direnci üzerindeki etkileri çeşitli metodlarla araştırılmıştır. Normal, katkılı ve sülfatlara dayanıklı çimento türlerini içeren beş tip çimentonun kullanıldığı çalışmada mukayese amacı ile F sınıfı bir uçucu kül de yer almış ve bazı karışımlarda süperakışkanlaştırıcı katkı kullanılmıştır. ASTM C 452 ve ASTM C 1012 standard deney metodlarma ilaveten kübik harç ...
Kuvvet-Geri-Beslemeli Haptik Cihazlar için Döner Manyetoreolojik Sönümleyici Geliştirilmesi
Taşcıoğlu, Yiğit; Konukseven, Erhan İlhan(2016)
Haptik arayüzlerde şeffaflığı azaltmadan empedans genişliğini arttırmak için akademikliteratürde en çok başvurulan yöntem, elektrik motorlarının sönümleyici ve fren gibi pasifcihazlarla birlikte kullanımıdır. Bu cihazların motorlara sadece büyük empedanslargerçeklenirken destek olmaları, küçük empedanslarda ise olabildiğince şeffaf olmalarıgerekmektedir. Bu amaç için tasarlanacak bir cihazın yüksek tork üretmesi, hafif ve küçükboyutlu olması, elektronik olarak kontrol edilebilmesi ve hızlı tepki vermesi ger...
Yüksek dayanımlı doğal hafif agregalı beton
Yeğinobalı, Asım(1997)
Tükiye'nin Kayseri-Nevşehir yörelerinden seçilen üç çeşit bims ile Eskişehir yöresinden seçilen tüf bir dizi taşıyıcı nitelikte ve göreceli olarak yüksek dayanım!ı doğal hafif agregalı beton üretiminde kullanılmıştır. Beton karışımlarında iri agrega olarak hafif taşlar, ince agrega olarak normal ağırlıklı kum kullanılmış, ayrıca çimentonun % 15'i kadar silis dumanı ile toplam bağlayıcı malzemenin % 2-4'ü kadar süperakışkanlaştırıcı katkıya yer verilmiştir. Laboratuvarda yetmiş civarında beton karışımı hazır...
İnşaat projelerinde kaynak dengeleme problemi için yüksek performanslı kesin ve üst-sezgisel yöntemler geliştirilmesi
Atan, Tankut; Sönmez, Rifat; Iranagh, Abbasi Mahdi; Rezvankhah, Emad; Yeniocak, Hüseyin(2014)
Bu projede kaynak dengeleme probleminin (KDP) çözümünde ilerlenme sağlanabilmesi içinyüksek performanslı kesin ve üst-sezgisel yöntemler geliştirilmiştir. Yapılan kapsamlı testlerproje kapsamında geliştirilen dal ve sınır algoritmasının literatürdeki mevcut dal ve sınıralgoritmalarının performansının önemli ölçüde önüne geçtiğini teyit etmektedir. Dal ve sınıralgoritması geliştirilirken KDP için yeni bir alt sınır hesap yöntemi bulunmuş, bu sayedeKDP’nin dal ve sınır algoritması ile çözümünde önemli bir gel...
Visual servoing for target tracking using a non-linear 2 degree of freedom system
Bilgin, Bahadır; Dölen, Melik; Department of Mechanical Engineering (2019)
In this study, swing up and stabilization of on/off type of cold gas thruster driven inverted pendulum is accomplished. First, pulse width modulator (PWM) design method is generated to obtain quasi-linear thrust output from on/off type of thruster. Than, single axis angle controller is designed. Designed angle controller and PWM scheme are tested and verified on single axis angle control test setup. Finally, an other freedom is attached to single axis test setup and rotary inverted pendulum (Furuta Pendulum...
Citation Formats
U. Tosun, M. B. Özer, R. Aghazadeh, and C. Sert, “Çalkalanan Titreşim Sönümleyiciler Kullanarak Yapıların Depreme Dayanıklılığının Arttırılması,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRjek1qUTA.