Diatom Silika İskeletleri ile Güçlendirilmiş Polihidroksibutirat-kohidroksivalerat/Pullulan Üç Boyutlu Doku İskelelerinin Kemik Doku Mühendisliğinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Download
2018
Keskin, Dilek Esra
Karataş, Ayten
Kemik dokusu kayıplarının tedavisinde kullanılan greft yaklaşımlarında donör kısıtlılığı,bulaşıcı hastalık ve immün reaksiyon riski ile karşılaşılmaktadır. Doku mühendisliği amacıylageliştirilen hücre taşıyıcıları bu sorunların önüne geçmektedir. Projede, kemik dokurejenerasyonunu destekleyecek, temelde doğal malzemelerden oluşan üç boyutlu yeni birtaşıyıcı geliştirilmiştir. Birlikte elektroeğirme yöntemiyle hazırlanan taşıyıcının birinci fiberyapısı temelde bakteriden üretilebilen Poli(3-hidroksibütrat-ko-3-hidroksivalerat) (PHBV) veyapıyı desteklemek için az miktarda Polikaprolakton (PCL) polimerinden, ikinci fiber isepullulan (PUL) polimeri ve tek-hücreli bir alg olan diatomun silika kabuklarından (DS)oluşmaktadır. DS parçacıkları taşıyıcıya eklenmeden önce saflaştırılmış, hücre canlılığınıdestekleyen konsantrasyon ve boyut özellikleri belirlenmiş ve elektroeğirme sırasında fiberleriçerisine başarıyla hapsedilebildiği gösterilmiştir. Projede öncelikle ticari olarak satın alınan(yurt dışı kaynaklı) PHBV ile taşıyıcının hazırlanma koşulları ve özellikleri araştırılmış, dahasonra proje kapsamında Cupriavidus necator bakteri suşu?ndan PHBV üretimi ve valeratyüzdesi optimize edilip bu polimerle taşıyıcılar hazırlanmış ve özellikleri karşılaştırılmıştır. İkifiberli hücre taşıyıcı yapı olarak PHBV/PCL/SA:PUL/DS grubu üretilmiş ve PUL fiberlerininelektroeğirme sırasında çapraz bağlanması için yeni bir yöntem sunulmuştur. Projede ayrıca,Sefuroksim aksetil (SA) antibiyotiği, hidrofobik olan PHBV fiberlerine elektroeğirme sırasındahapsedilmiştir. Geliştirilen bu yeni taşıyıcının yavaş hızda bozunduğu, çok az su alarakyapısını koruduğu, kontrollü antibiyotik salımını desteklediği, içerdiği DS ve çift fiber yapısısayesinde daha yüksek basma dayanımına sahip olduğu görülmüştür. Saos-2 hücreleriyleyapılan in vitro deneylerde DS içeren grupların daha yüksek hücre canlılığı sağladığı ve L929hücreleri ile yapılan deneylerde hidrofilik PUL fiberleri varlığı sayesinde birlikte elektroeğrilmiştaşıyıcıların canlılığı daha iyi desteklediği sonucu elde edilmiştir. SEM ve lazer taramalıkonfokal mikroskobu analizlerinde, hücrelerin taşıyıcı içinde yayıldığı, sağlıklı morfolojideolduğu görülmüştür. Projede üretilen PHBV ile hazırlanan taşıyıcılar aynı karakterizasyonaşamalarına tabi tutulmuştur ve hücre canlılığını aynı şekilde desteklediği görülmüştür.Projede, kemik doku kayıplarının tedavisi için ürüne dönüşme potansiyeli bulunan ve tümmalzemeleri ülkemiz kaynaklarından elde edilebilecek veya üretilebilecek yeni bir 3 boyutluhücre taşıyıcı geliştirilmiştir.

Suggestions

Halojenli organik maddelerin ardışık biyolojik (anaerobik/ aerobik) sistemlerle giderimi
Demirer, N. Göksel; Güven, Engin; Ergüder, H. Tuba; Varolan, Nimet; Tezel, Ulaş(2001)
Olumsuz sağlık ve çevresel etkileri bazında en önemli organik kökenli kirleticiler arasında yer alan halojenli bileşikler başlıca pestisid, plastik, çözücü, iletken, kağıt, vb. üretimi ve kullanımı gibi endüstriyel ve tarımsal etkinliklerin ya n ı sıra su arıtımında kullanılan dezenfeksiyon amaçlı klorlama işlemi sonucu oluşmakta ve yoğun olarak alıcı ortamlara ulaşmaktadır. Biyolojik olarak kolayca parçalanamayan halojenli organik bileşiklerin içerdikleri halojen gruplarının mikroorganizmalar üzerinde toks...
Soda Sanayii Atık Çamuruyla Düşük Enerjili Çimento Üretilmesi
Mahyar, Mahdi; Tokyay, Mustafa; Uçal, Ozan Gültekin; Yaman, İsmail Özgür(2016)
Bu araştırma projesinde soda atık çamurunun (1) portland çimentosunda katkı, (2) portland çimentosu klinkeri üretiminde ham madde bileşeni olarak kullanılma olanağı ve (3) soda atık çamuru kullanılarak alinit çimentosu sentezi ve alinit çimentosunun özelliklerinin optimizasyonu üzerine çalışılmıştır. İlk iki bölümde soda atık çamurunun, içerdiği yüksek miktarda klor nedeniyle, çok az miktarlarda kullanılabileceği anlaşılmıştır. Bu miktarlarda kullanıldığında, gerek çimento gerekse klinker özelliklerinde...
Şekil bellekli CuZnAl alaşımlarının üretim ve karakterizasyonu
Bor, Şakir; Kalkanlı, Ali; Tarhan Bor, Elif; Saranlı, Gamze; Karabay, Ziya Yusuf; Özaygen, Altay(1998)
Şekil bellekli CuZnAl alaşımları, ticari saflıktaki malzemelerden ve tane inceltici TİB2 katkısı ile atmosfere açık indüksiyon ocağında üretilmiştir. Üretilen alaşımlar 22 mm başlangıç çapından 4.75 mm çapa sıcak dövülerek şekillendirilmişlerdir. CuZnAl üçlü faz diagramımn % 3, 4.5, 5 Al için ikili kesitleri oluşturulmuştur.. Alaşımların içyapıları geçirimli elektron mikroskopunda incelenmiş ve ana fazın düzenli DO3 yapısında olduğu belirlenmiştir. Düzenli ana fazın, Ms sıcaklığının altına soğutulduğunda ve...
Al-Esaslı Metalik Cam Alaşımlarından Amorf/Nanokristal Kompozit Dizaynı ve Üretimi
Kalay, Yunus Eren; Övün, Mert(2015)
Alüminyum alaşımları hafif, sağlam ve kolay işlenebilme özellikleri ile havacılık, uzay ve savunma sanayi uygulamaları için vazgeçilmez malzemeler arasındadır. Özellikle 2000, 7000 ve 8000 serisi alüminyum alaşımlar, özel ısıl işlemler sonrası yüksek mukavemete sahip malzemeler haline dönüşmektedir. Alüminyum alaşımlar mekanik özellikler açısından gelişme göstermelerine rağmen teorik hesaplamalar bulundukları konumun çok daha üstünde değerlere sahip olabileceklerini işaret etmektedir. Bu konuma ulaşmadaki e...
Çift Fazlı Çeliklerin Yüksek Sıcaklık ve Endüstriyel Deformasyon Hızlarında Şekillendirilebilirliği
Efe, Mert; Şimşir, Caner(2019)
Çift fazlı çelikler (DP), yüksek sertlik ve dayanım (martensit fazı) ve sekillendirilebilirlige (ferritfazı) bir arada sahip olmaları nedeniyle önem kazanmıslardır. Bununla birlikte, endüstriyelsekillendirme yöntemlerinde sekillendirme hızı arttıkça ortamın adiyabatik hale gelmesi,sekillendirilen parçanın sıcaklıgında belirgin bir artısa neden olmaktadır. Bu sıcaklık artısı iseiçyapısal degisiklikler ve plastik akısın dengesizlesmesi yoluyla sekillendirilebilirlik sınırdegerlerinde azalmaya sebep olabilmekt...
Citation Formats
D. E. Keskin and A. Karataş, “Diatom Silika İskeletleri ile Güçlendirilmiş Polihidroksibutirat-kohidroksivalerat/Pullulan Üç Boyutlu Doku İskelelerinin Kemik Doku Mühendisliğinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRrNU5qRXg.