Diatom Silika İskeletleri ile Güçlendirilmiş Polihidroksibutirat-kohidroksivalerat/Pullulan Üç Boyutlu Doku İskelelerinin Kemik Doku Mühendisliğinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Download
2018
Keskin, Dilek Esra
Karataş, Ayten
Kemik dokusu kayıplarının tedavisinde kullanılan greft yaklaşımlarında donör kısıtlılığı,bulaşıcı hastalık ve immün reaksiyon riski ile karşılaşılmaktadır. Doku mühendisliği amacıylageliştirilen hücre taşıyıcıları bu sorunların önüne geçmektedir. Projede, kemik dokurejenerasyonunu destekleyecek, temelde doğal malzemelerden oluşan üç boyutlu yeni birtaşıyıcı geliştirilmiştir. Birlikte elektroeğirme yöntemiyle hazırlanan taşıyıcının birinci fiberyapısı temelde bakteriden üretilebilen Poli(3-hidroksibütrat-ko-3-hidroksivalerat) (PHBV) veyapıyı desteklemek için az miktarda Polikaprolakton (PCL) polimerinden, ikinci fiber isepullulan (PUL) polimeri ve tek-hücreli bir alg olan diatomun silika kabuklarından (DS)oluşmaktadır. DS parçacıkları taşıyıcıya eklenmeden önce saflaştırılmış, hücre canlılığınıdestekleyen konsantrasyon ve boyut özellikleri belirlenmiş ve elektroeğirme sırasında fiberleriçerisine başarıyla hapsedilebildiği gösterilmiştir. Projede öncelikle ticari olarak satın alınan(yurt dışı kaynaklı) PHBV ile taşıyıcının hazırlanma koşulları ve özellikleri araştırılmış, dahasonra proje kapsamında Cupriavidus necator bakteri suşu?ndan PHBV üretimi ve valeratyüzdesi optimize edilip bu polimerle taşıyıcılar hazırlanmış ve özellikleri karşılaştırılmıştır. İkifiberli hücre taşıyıcı yapı olarak PHBV/PCL/SA:PUL/DS grubu üretilmiş ve PUL fiberlerininelektroeğirme sırasında çapraz bağlanması için yeni bir yöntem sunulmuştur. Projede ayrıca,Sefuroksim aksetil (SA) antibiyotiği, hidrofobik olan PHBV fiberlerine elektroeğirme sırasındahapsedilmiştir. Geliştirilen bu yeni taşıyıcının yavaş hızda bozunduğu, çok az su alarakyapısını koruduğu, kontrollü antibiyotik salımını desteklediği, içerdiği DS ve çift fiber yapısısayesinde daha yüksek basma dayanımına sahip olduğu görülmüştür. Saos-2 hücreleriyleyapılan in vitro deneylerde DS içeren grupların daha yüksek hücre canlılığı sağladığı ve L929hücreleri ile yapılan deneylerde hidrofilik PUL fiberleri varlığı sayesinde birlikte elektroeğrilmiştaşıyıcıların canlılığı daha iyi desteklediği sonucu elde edilmiştir. SEM ve lazer taramalıkonfokal mikroskobu analizlerinde, hücrelerin taşıyıcı içinde yayıldığı, sağlıklı morfolojideolduğu görülmüştür. Projede üretilen PHBV ile hazırlanan taşıyıcılar aynı karakterizasyonaşamalarına tabi tutulmuştur ve hücre canlılığını aynı şekilde desteklediği görülmüştür.Projede, kemik doku kayıplarının tedavisi için ürüne dönüşme potansiyeli bulunan ve tümmalzemeleri ülkemiz kaynaklarından elde edilebilecek veya üretilebilecek yeni bir 3 boyutluhücre taşıyıcı geliştirilmiştir.
Citation Formats
D. E. Keskin and A. Karataş, “Diatom Silika İskeletleri ile Güçlendirilmiş Polihidroksibutirat-kohidroksivalerat/Pullulan Üç Boyutlu Doku İskelelerinin Kemik Doku Mühendisliğinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRrNU5qRXg.