Hide/Show Apps

OTOMORFİZMA GRUBU OLARAK FROBENİUS BENZERİ GRUPLAR

2017
Ercan, Gülin
Güloğlu, Suayip Ismail
A sonlu grubu, sonlu bir G grubu üzerinde otomorfizmalarla etki etmekte olsun. A=FH nin,çekirdeği F ve tümleyeni H olan bir Frobenius grubu olması durumu Khukhro, Makarenko veShumyatsky tarafından çalışılmıştır. Gülin Ercan ve İsmail Ş. Güloğlu, bu çalışmalardakişartları zayıflatmayı amaçlarken, Frobenius-benzeri grup kavramını ortaya atmışlar; ve bukapsamda bir çok sonuçlar elde etmişlerdir.Bu projenin ana hedefi Frobenius-benzeri grupların etkileri üzerine yapılmış olançalışmalardaki bazı kısıtlayıcı şartları kaldırmak ve aynı sonuçların geçerli olduğu en zayıfkoşulları bulmaktır. Bütün bu çalışmalarda F nin sabit noktasız etkisi kabul edilmektedir. Buprojede, özellikle FH nin Frobenius-benzeri olması veya F nin sabit noktasız etki etmesikoşullarının zayıflatılabilirliği sorusuna cevap aradık. Elde ettiğimiz sonuçlar 7 ayrı makale halinde yazılmış olup, 3 ü SCI-çekirdek, 1 i SCIgenişletilmiş kategorisinde yeralan dergilerde basıma kabul almıştır. Diğer 1 makale henüzhakem değerlendirmesinde olup, 2 makale ise sonuçlarını genişletebilme ümidiylebekletilmektedir. Bu makalelerin içerdiği sonuçlar 8 i uluslarası toplantılarda (ki bunlardan 2 siproje çerçevesinde organize edildi) olmak üzere toplam 17 sunum yapılmıştır. Ayrıca projesürecinde henüz savunması gerçekleşmeyen bir doktora tezi tamamlanmış ve bir masteröğrencisinin tez süreci başlamıştır.