BİNALARIN DEPREME KARŞI KORUNMASI İÇİN BURULMALI HİSTERETİK ENERJİ SÖNÜMLEME CİHAZI

Download
2015
Duran, Çağrı Burak
Dicleli, Murat
Mılanı, Salem Ali
Son yıllarda, yapıların deprem etkisi altında kontrol edilebilmesi için ilave sistemlerinkullanılması giderek artan bir kabul görmüştür. Buna bağlı olarak bilimsel araştırmalar da bu tip sistemlerin gelişimi ve performansı üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu ilave sistemler, sismik izolasyon sistemleri ve enerji sönümleyici cihazlardan (damperlerden) oluşmaktadır. Bu çalışma, binaların depreme karşı korunabilmesi için yeni bir histeretik enerji sönümleyici geliştirilmesi üzerine yapılmıştır. Yeni sistemin ismi Burulmalı Histeretik Enerji Sönümleyici (Damper) (BHD) olarak belirlenmiştir. BHD sünek çelikten yapılmış silindirlerin burulma yükleri altında plastikleşme davranışını kullanan ve göreceli hareketlerden dolayı oluşan kinetik enerjiyi emmek için tasarlanmış mekanik bir cihazdır. Yeni geliştirilen damper ters-V çaprazlar kullanılarak yapı çerçevelerine yerleştirilmek üzere tasarlanmıştır. Bu çalışma, BHD cihazının, konsept olarak tasarım, analitik ve sayısal çalışmaları ve doğrulama testleri dahil, bütün ar-ge aşamalarını kapsamaktadır. Bu rapor verilen üçüncü ve son rapor olarak, yeni damperin tasarım ve geliştirme süreci (Bölüm 1-2) dâhil olmak üzere araştırmanın tüm evreleri hakkında detaylı bilgi içerir. Kuvvet-deplasman davranışını belirlemek üzere gerekli denklemlerin elde edilmesi için yapılan analitik çalışmaların detayları bu raporda 3., 4. ve 5. Bölümlerde sunulmuştur. Raporun ikinci kısmında üç adet ölçekli çerçeve numunesi üzerinde yapılan deneyler anlatılmıştır. Test numunelerinin detaylı tasarımları 6. Bölüm’de verilmiştir. Çerçeveler bir ters-V çaprazlı (Chevron) çerçeve, bir H-link dış-merkez çaprazlı çerçeve ve bir tane de BHD’li çerçevedir. 7. Bölüm’de test düzeneği ve testten önce yapılan hazırlık aşamaları anlatılmıştır. 8. Bölüm’de ise testlerin sonuçları raporlanmış ve tartışılmıştır. Bu araştırmanın son aşamasında bir bilgisayar programı geliştirilmiş ve bu sayede BHD bileşenlerinin daha kolay tasarlanması sağlanmıştır. Bu raporun 9. Bölümünde tasarım algoritması anlatılmış ve program açıklanmıştır. Raporun 10. ve son Bölümü ise araştırmadan elde edilen sonuçları özetlemektedir

Suggestions

Orta Anadolu ofiyolitlerinin petrojenezi: İzmir-Ankara-Erzincan okyanus kolunun evrimine bir yaklaşım
Göncüoğlu, Cemal M.; Yalınız, Kenan M.; Özgül, Levent; Toksoy Köksal, Fatma(1997)
izmir-Ankara-Erzincan Okyanus Kolundan türemiş olan ofiyolitik kayaların jeolojik, jpetrolojik ve petrojenetik özellikleri saptanmış ve bunların büyük bir çoğunlukla Erken Üst Kretase sırasındaki okyanus içi bir dalma-batma zonu üzerinde oluştuğu belirlenmiştir.
Antalya Körfezi karasal çöküntüsünün neotektonik özellikleri, depremselliği ve daha önceki denizaltı çalışmaları ile karşılaştırılması
Koçyiğit, Ali; Akyol, Erol; Bozkurt, Erdin; Beyhan, Ali(1997)
Bu proje kapsamında Antalya havzasının karasal nitelikli kuzey kesiminin neotektonik özellikleri ve depremselliği incelenmiştir. Bölgesel ölçekli bu çalışma kuzeyde Eğirdir gölü ortalarından başlayıp güneyde Antalya kıyılarına değin süren yaklaşık 14.000 km2 lik bir alanda sürdürülmüştür. İnceleme alanında yenitektonik dönem, Tortoniyen sonundaki Aksu sıkışma fazını izeleyen kısa süreli (Messiniyen) bir geçiş döneminden sonra Pliyosen'de başlamıştır. Genel olarak genişleme türü bir tektonik rejimle temsil ...
Karadeniz' de partikül organik maddenin kaynağı ve kompozisyonu
Yılmaz, Ayşen; Tuğrul, Süleyman; Yıldız, Yeşim Çoban(2003)
Bu çalışmada, Karadeniz'de su kolonunda askıda bulunan partikül organik maddenin (SPOM) kimyasal kompozisyonu, piroliz gaz kromatografı-kütle spektometresi tekniği (Py- GC/MS) kullanılarak belirlenmeye çalışılmış ve elde edilen sonuçlar, su kolonunun fiziksel ve kimyasal özellikleri ile birlikte değerlendirilerek tartışılmıştır. Laboratuvar koşullarında büyütülen ve Karadeniz'de yaşayan türlere ait fitoplankton kültürleri de aynı teknikle analiz edilmiş ve elde, edilen sonuçlar ve bilgiler, su kolonunun ışı...
Ege Denizi körfezlerinde denizel kuvaterner sedimanların mikropaleontolojisi ve deniz seviyesi ve ortamsal değişmelere ait veri ve modellemeler
Altıner, Sevinç Özkan; Altıner, Demir; Yılmaz, Ömer İ.; Akçar, Naki(1999)
Ege Deniz'nin kuzeydoğu ucunda bulunan ve aktif faylarla denetlenen Saroz Körfezi'nin tabanından alınan Geç Kuvaterner (güncel) yaşlı örneklerdeki foraminifer faunası çalışılmıştır. 24.5 m-631 m 1er arası derinlikten gelen 50 örnekte ortaya konulan bentik ve planktonik foraminifer tür sayısı 210 dur. Textulariina, Spirillinina, Miliolina, Lagenina ve Rotaliina'ya ait 197 bentik foraminifer türü örnek bazında sayılmış ve dağılımları yüzde üzerinden göreceli olarak hesaplanmıştır. Pliyosen-Geç Kuvaterner zama...
Türk linyitlerinin sıvılaşma özelliklerinin incelenmesi
Gürüz, Güniz; Olcay, Aral; Yürüm, Yuda; Baç, Nurcan; Orbey, Hasan; Toğrul, Taner; Şenelt, Akif(1987)
Bu çalışmada Türk linyitlerinin katalitik ortamda sıvılaştırma özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. İlk aşamada Türk linyitlerinin rezerv durumları ve özellikleri göz önünde tutularak onbir numune seçilmiş ve bu linyit numunelerinin özellikleri, kısa, elemental, petrografik, rasyonel, toplam kükürt ve kükürt türleri, kül, katran verimi ve özütleme verimi tayinleri yapılarak belirlenmiştir. Bunu izleyerek, söz konusu onbir numune arasından çeşitli parametrelerin inceleneceği kesikli reaktör sistemlerind...
Citation Formats
Ç. B. Duran, M. Dicleli, and S. A. Mılanı, “BİNALARIN DEPREME KARŞI KORUNMASI İÇİN BURULMALI HİSTERETİK ENERJİ SÖNÜMLEME CİHAZI,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRjeE9USXk.