Sayısal Kütüphanelerin Tasarımında Sayısal Nesneler: Eğitimi Nasıl Desteklenebilirler?

2002
Çağıltay Ercil, Nergiz
Çağıltay, Kürşat
"Tekrar kullanılabilen öğrenme nesneleri" çevrimiçi eğitim dünyasında nesne tabanlı yaklaşımların kullanılması açısından önemli bir gelişmedir. Aynı şekilde, sayısal kütüphane çalışmaları da "sayısal nesneler" olarak adlandırılan nesne tabanlı yaklaşımlardan etkilenmektedir. Bu çalışmanın temel amacı tekrar kullanılabilen öğrenme nesneleri çerçevesinde her iki alandaki gelişmelerin kesiştiği noktayı incelemek ve bu gelişmeler ışığında sayısal kütüphanelerin çevrimiçi eği-tim açısından önemini irdelemektir.

Suggestions

A Hermeneutical Sketch Of Design Computation
Gürer, Ethem; Özkar, Mine; Çağdaş, Gülen (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2015-6-15)
Günümüzde sayısal tasarım düşüncesi, mimari tasarımda önemli bir kabul görmektedir. Yeni tasarım araç ve ortamlarının üretimini destekleyen sayısal teknoloji alanındaki gelişmeler, bu kabulü desteklemektedir. Bu durum, bir yandan yeni tasarım araç, yöntem ve ürünlerinin geliştirilmesinde önemli bir artış sağlarken, diğer yandan, sayısal tasarımda yapma ve düşünme kavramları arasındaki ilişki üzerinden yeni tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Yapma ve düşünme arasındaki temel ilişki, bu çalışmanın ana...
Sayısal Tasarım Ve Üretim Araştırmaları Labaratuarı.
Sorguç, Arzu(2009-12-31)
Günümüzde tasarım ve üretim araç ve ortamlarının sürekli ve hızlı değişim ve gelişimi, etkisini tüm alanlarda göstermekte ve tasarım ile uğraşan bütün bilgi alanlarında paradigmayı değiştirmektedir. Çok yakın bir zamana kadar hem akademik çevrelerde hem de uygulamada sanal ortamın ve araçlarının ne olduğu tartışılır ve anlaşılmaya çalışılırken, bugün pek çok yenilikçi tasarımcı bu ortamları kullanarak düşünmekte, sorgulamanın yerini uygulama almaktadır. Tasarım eğitimi de bu gelişmelere paralel olarak değiş...
Kentsel Alanlarda Zemin Büyüme Faktörlerinin Alernatif Yöntemlerle Tayini.
Askan Gündoğan, Ayşegül(2010-12-31)
Amac: Bu çalışmanın temel amacı, deprem riski yüksek olan kentsel bölgelerde zeminlerin dinamik özelliklerini pratik ve gerçekçi olarak elde etmek için karma bir yöntem geliştirmektir. Bu amaçla pilot bölge olarak seçilen sahadaki zemin özellikleri literatürde varolan jeofizik ve geoteknik esaslara dayanan deneysel ve teorik yöntemlerle araştırılacak; farklı yöntemlerden elde edilen sonuçlar karşılaştırılacak ve ileride zemin büyütme analizlerinde kullanılmak üzere karma bir yaklaşım önerilecektir. Kapsam v...
Investigating the Feasibility of Digitally Created Industrial Design Sketchbooks
Şener Pedgley, Bahar (2014-01-01)
Endüstri ürünleri tasarımcıları ve öğrencileri tasarım fikirlerini oluşturmak, belgelemek, aynı zamanda bu fikirleri başkalarıyla paylaşabilmek için eskiz defteri kullanırlar. Son yıllarda, tasarım süreci giderek sayısal ortamda gerçekleştirilmeye başladı, öyle ki, kağıt-temelli eskiz defterleri tasarım etkinliğini tatmin edici düzeyde belgelemek için yetersiz kalmaya başladı. Bu makale, fiziksel olarak kağıt üstünde oluşturulan endüstriyel tasarım eskiz defterlerinin sayısal olarak hazırlanmasına geçişin e...
Evrensel tasarım prensipleri ve standartlarının cinsiyetlendirilmiş değerleri içinde mekan üretimi
Yoltay, Ece (null; 2017-09-22)
Bu çalışmada evrensel tasarım prensiplerini belirleyen kavramlardan biri olan "eşitlik" kavramı, tasarımda cinsiyetlendirilmiş standartların eleştirisi üzerinden tartışılmaktadır. Tasarım prensiplerinin ve standartlarının patriarkal yapıya dayalı sosyal ve kültürel hayatın ihtiyaçları ve değer yargılarına göre belirlendiği, evrensel tasarım standartlarını oluşturan tasarım oranlarının ve ölçülerinin analizi ile ifşa edilmektedir. Kadın ve erkek arasındaki asimetrik toplumsal cinsiyet rollerine dayanan evren...
Citation Formats
N. Çağıltay Ercil and K. Çağıltay, “Sayısal Kütüphanelerin Tasarımında Sayısal Nesneler: Eğitimi Nasıl Desteklenebilirler?,” pp. 139–154, 2002, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/52506.