Sera gazı azaltımı için alternatif karbon vergisi uygulamaları etki analizi: 2018 yılı için bulgular

2018-12
Özeş, Reyhan
Çağatay, Selim
Türkiye sera gazı emisyonlarında tarihsel sorumluluğu düşük ancak bu emisyonları çok hızlı artış gösteren bir ülkedir. Uluslararası iklim politikalarının amaçlarına katkıda bulunulması amacıyla Türkiye’nin fosil yakıt kullanımını ve endüstriyel süreçleri kontrol altına alması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, sera gazı emisyonlarının azaltılması için önerilen bir politika aracı olan karbon vergisinin Türkiye’nin iktisadi büyüme hedeflerine zarar vermeden uygulanabilmesi için alternatifler yaratmaktır. Politika önerisi, karbon vergisinin "kireleten öder prensibine" uygun olarak tüm endüstrilere emisyon paylarına göre veya alternatif olarak en kirli iki endüstri ile birlikte temel enerji endüstrisine uygulanması senaryoları üzerine kurgulanmaktadır. 2012 yılı girdi-çıktı matrisinin kullanıldığı analiz sonuçlarına göre, karbon vergisinin en kirli endüstriler üzerine uygulanması hem çevresel hem de iktisadi hedeflerin eş anlı olarak tutturulmasını kolaylaştıracaktır.

Suggestions

Ulaştırma sektörü ve hanehalkı enerji tüketiminde alternatif enerji kullanımının emisyon ve ekonomik etkileri
Özeş, Reyhan; Çağatay, Selim (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-4)
Küresel ısınmaya bağlı olarak gelişen iklim değişikliğinin en önemli nedenini sera gazı emisyonları oluşturmaktadır. Bu konuya ilişkin uluslararası yazında yapılan çalışmalara kıyasla Türkiye’de yapılan çalışmalar oldukça sınırlı sayıdadır. Bu çalışmada, ulaştırma sektörü ve hanehalkı enerji tüketiminde alternatif enerji ikamesinin emisyon ve ekonomik etkileri analiz edilmektedir. Analizler 1998 yılı girdiçıktı tablosu ve içsel emisyon hesaplama tekniklerini kullanarak yapılmaktadır. Alternatif enerji i...
Türkiye’de Yığma Binalar İçin Depremsel Risk Haritası Oluşturulması
Dilsiz, Abdullah; Türer, Ahmet (2005-05-18)
İstasyonlarda Ölçülen Toprak Nemi Değerlerinin Hidrolojik Model ve Uydu Verileri Yardımıyla Değerlendirilmesi
Bektaş, Aydın; Yılmaz, Mustafa Tuğrul; Şimşek, Osman(2018)
Iklim, kuraklık, su ve enerji döngüsü, hava tahmini gibi birçok konuda çok kritik bir veriolmasına ragmen günümüze kadar ülkemizde toprak nemi ile ilgili yapılan çalısmalar istenilendüzeyde olamamıstır. Degisik metotlarla toprak nemi gözlemlerini elde etmek mümkündür.Bunların arasında istasyonlarda elde edilen gözlemler belirli miktarda gözlem hatalarıiçermesine ragmen en dogru veriler olarak kabul edilmektedir. Günümüzde Meteoroloji GenelMüdürlügü tarafından halen 149 istasyonda 2007 yılından bu yana topra...
Sucul biofilm bakterilerinin arsenik, nikel ve kadmiyum dirençlerinin belirlenmesi ve moleküler karakterizasyonu
Gözen, Ayşe Gül; Gündüz, Ufuk; Özcengiz, Gülay; Bilgin, Cemal Can; Beklioğlu, Meryem; Gürsel, Mayda; Önde, Sertaç; Yücel, Ayşe Meral; Doğan, Musa; Öktem, Hüseyin Avni; İzgü, Kadri Fatih; Togan, İnci Zehra; Somel, Mehmet; Kalvenas, Jennifer Elizabeth; Coppens, Jan Emma Pieter; Bucak, Tuba; Levi, Eti Ester; Filiz, Nur(2014-12-31)
Sanayileşmedeki aşırı artış, tarımsal ve insan kaynaklı aktiviteler toprakta önemli miktarda ağır metalleride içeren toksik element birikimine sebep olmuştur. Ağır metal ve zehirli element etkisi altında kalan çeşitli mikroorganizmalardan bazıları, çevresel ortamdaki yüksek toksik konsantrasyonlara karşı direnç mekanizmaları geliştirmiştirir. Bu sebeple, bu tür mikroorganizmalar, bu tip elementler içeren toprakların bu toksik maddelerden arındırılmasında ve toprağın temizlenmesinde kullanılabilirler.Bu proj...
Risk assessment approach on underground coal mine safety analysis
Sarı, Mehmet; Karpuz, Celal; Selçuk, A. Sevtap; Department of Mining Engineering (2002)
Although modern underground mining methods are introduced, every year mine accidents in Turkey cause a vast amount of economical losses as well as the lives. Risks due to accidents have to be identified, evaluated and controlled or eliminated by proper techniques. In this study, a risk assessment approach will be taken into consideration based on the evaluation of the risk profiles of two underground coal mines in Turkey. Historical data of last seven years in GLI- Tuncbilek mine and ELI-Eynez mine constitu...
Citation Formats
R. Özeş and S. Çağatay, “Sera gazı azaltımı için alternatif karbon vergisi uygulamaları etki analizi: 2018 yılı için bulgular,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 45, no. 3, pp. 255–283, 2018, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/1003.