Sera gazı azaltımı için alternatif karbon vergisi uygulamaları etki analizi: 2018 yılı için bulgular

2018-12
Özeş, Reyhan
Çağatay, Selim
Türkiye sera gazı emisyonlarında tarihsel sorumluluğu düşük ancak bu emisyonları çok hızlı artış gösteren bir ülkedir. Uluslararası iklim politikalarının amaçlarına katkıda bulunulması amacıyla Türkiye’nin fosil yakıt kullanımını ve endüstriyel süreçleri kontrol altına alması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, sera gazı emisyonlarının azaltılması için önerilen bir politika aracı olan karbon vergisinin Türkiye’nin iktisadi büyüme hedeflerine zarar vermeden uygulanabilmesi için alternatifler yaratmaktır. Politika önerisi, karbon vergisinin "kireleten öder prensibine" uygun olarak tüm endüstrilere emisyon paylarına göre veya alternatif olarak en kirli iki endüstri ile birlikte temel enerji endüstrisine uygulanması senaryoları üzerine kurgulanmaktadır. 2012 yılı girdi-çıktı matrisinin kullanıldığı analiz sonuçlarına göre, karbon vergisinin en kirli endüstriler üzerine uygulanması hem çevresel hem de iktisadi hedeflerin eş anlı olarak tutturulmasını kolaylaştıracaktır.

Suggestions

Ulaştırma sektörü ve hanehalkı enerji tüketiminde alternatif enerji kullanımının emisyon ve ekonomik etkileri
Özeş, Reyhan; Çağatay, Selim (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-4)
Küresel ısınmaya bağlı olarak gelişen iklim değişikliğinin en önemli nedenini sera gazı emisyonları oluşturmaktadır. Bu konuya ilişkin uluslararası yazında yapılan çalışmalara kıyasla Türkiye’de yapılan çalışmalar oldukça sınırlı sayıdadır. Bu çalışmada, ulaştırma sektörü ve hanehalkı enerji tüketiminde alternatif enerji ikamesinin emisyon ve ekonomik etkileri analiz edilmektedir. Analizler 1998 yılı girdiçıktı tablosu ve içsel emisyon hesaplama tekniklerini kullanarak yapılmaktadır. Alternatif enerji i...
Archaeometrical investigation of some Seljuk plasters
Caner, Evin; Demirci, Şahinde; Saltık, Emine N. Caner; Department of Archaeometry (2003)
The aim of the study was to investigate Seljuk Plasters used in some of their royal administrative or residential buildings from a viewpoint of their raw materials and technological characteristics. Some Byzantine Plasters of the same period were also investigated to make comparison. Plasters from some historic structures in the archaeological sites namely; Alanya Castle, Kubadabad Palaces, Syedra Archaeological Site, Aspendos Amphitheatre, Selinus Archaeological Site-Sekerhane Kösk and Hasbahçe were examin...
İstasyonlarda Ölçülen Toprak Nemi Değerlerinin Hidrolojik Model ve Uydu Verileri Yardımıyla Değerlendirilmesi
Bektaş, Aydın; Yılmaz, Mustafa Tuğrul; Şimşek, Osman(2018)
Iklim, kuraklık, su ve enerji döngüsü, hava tahmini gibi birçok konuda çok kritik bir veriolmasına ragmen günümüze kadar ülkemizde toprak nemi ile ilgili yapılan çalısmalar istenilendüzeyde olamamıstır. Degisik metotlarla toprak nemi gözlemlerini elde etmek mümkündür.Bunların arasında istasyonlarda elde edilen gözlemler belirli miktarda gözlem hatalarıiçermesine ragmen en dogru veriler olarak kabul edilmektedir. Günümüzde Meteoroloji GenelMüdürlügü tarafından halen 149 istasyonda 2007 yılından bu yana topra...
Türkiye’de Yığma Binalar İçin Depremsel Risk Haritası Oluşturulması
Dilsiz, Abdullah; Türer, Ahmet (2005-05-18)
Sucul biofilm bakterilerinin arsenik, nikel ve kadmiyum dirençlerinin belirlenmesi ve moleküler karakterizasyonu
Gözen, Ayşe Gül; Gündüz, Ufuk; Özcengiz, Gülay; Bilgin, Cemal Can; Beklioğlu, Meryem; Gürsel, Mayda; Önde, Sertaç; Yücel, Ayşe Meral; Doğan, Musa; Öktem, Hüseyin Avni; İzgü, Kadri Fatih; Togan, İnci Zehra; Somel, Mehmet; Kalvenas, Jennifer Elizabeth; Coppens, Jan Emma Pieter; Bucak, Tuba; Levi, Eti Ester; Filiz, Nur(2014-12-31)
Sanayileşmedeki aşırı artış, tarımsal ve insan kaynaklı aktiviteler toprakta önemli miktarda ağır metalleride içeren toksik element birikimine sebep olmuştur. Ağır metal ve zehirli element etkisi altında kalan çeşitli mikroorganizmalardan bazıları, çevresel ortamdaki yüksek toksik konsantrasyonlara karşı direnç mekanizmaları geliştirmiştirir. Bu sebeple, bu tür mikroorganizmalar, bu tip elementler içeren toprakların bu toksik maddelerden arındırılmasında ve toprağın temizlenmesinde kullanılabilirler.Bu proj...
Citation Formats
R. Özeş and S. Çağatay, “Sera gazı azaltımı için alternatif karbon vergisi uygulamaları etki analizi: 2018 yılı için bulgular,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 45, no. 3, pp. 255–283, 2018, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/1003.