Çalışanın örgütle sosyal mübadele algısı ve işten ayrılma niyeti: İşe cezbolmanın ve öz yeterliliğin rolü

2015-12
Karagonlar, Gökhan
Öztürk, Engin Bağış
Özmen, Ömür N. T.
Bu çalışma, davranışın esnekliği kuramından yola çıkarak çalışanın örgütle olan sosyal mübadele algısı ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide öz yeterliliğin biçimlendirici rolünü incelemektedir. Dahası, öz yeterliliğin sosyal mübadele ve işten ayrılma niyeti arasındaki bu biçimlendiricilik etkisinin dolaylı olacağı öne sürülmekte ve bu doğrultuda işe cezbolmanın aracı rolü incelenmektedir. Önerilen bu biçimlendirilen aracılık modeli Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil firmasının 153 beyaz yaka çalışanı üzerinde bir soru formu aracılığıyla test edilmiştir. Bulgular öz yeterliliğin sosyal mübadele ve işe cezbolma arasındaki olumlu ilişkiyi zayıflattığını ve bu nedenle öz yeterlilik arttıkça sosyal mübadele ve işten ayrılma niyeti arasındaki dolaylı ilişkinin azaldığını göstermiştir.

Suggestions

Türkiye’de Sınıfın Yaşanan Kültürel Kodları
Topal Yılmaz, Aylin; Avcı, Özgür(2017-12-31)
Bu araştırma projesi ilişkisel bir sınıf yaklaşımın daha açıklayıcı olacağı, özellikle toplumsal ve kültürel bir değişimin yaşandığı dönemlerde bu tür dinamik analizlerin önemli olduğu savını öne sürüyor. Türkiye’de sınıf kültürünün bir topolojisi çıkarmayı ve bu yapıyı Almanya, Brezilya ve Hindistan’da eşzamanlı olarak yapılması planlanan çalışmalarla karşılaştırmayı amaçlıyor.Bu araştırmada Bourdieu’nun geliştirdiği habitus kavramından yola çıkılarak yapılandırılacak olan görüşme formu kullanılarak kapsam...
Karizmatik Liderlik ve Örgütsel Özdeşleşmenin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi
Yavan, Ayşe Alev; SÖKMEN, ALPTEKİN; Bıyık, Yunus (2018-03-01)
Bu çalışmada karizmatik liderlik ve örgütsel özdeşleşmenin iş tatmini ve işten ayrılma niyetine etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma verileri, bir kamu bankasının genel müdürlüğünde çalışan 195 kişiden elde edilmiştir. Yapılan korelasyon analizine göre karizmatik liderlik ile örgütsel özdeşleşme ve iş tatmini arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki, karizmatik liderlik ve örgütsel özdeşleşmenin de işten ayrılma niyetiyle negatif yönde anlamlı bir ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Regresyon ana...
Çalışanların öz liderlik algılamalarının izlenim yönetimi taktikleri kullanımına etkisi: Savunma Sanayinde bir araştırma
Tabak, Akif; Türköz, Tolga; Basım, H. Nejat (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2011-4)
Bu çalışma, çalışanların izlenim yönetimi taktiklerini kullanmalarına etki eden öz liderlik algılamalarının neler olduğunun ortaya çıkarılması amacıyla yapılmıştır. Araştırma örneklemi, Ankara İlinde kamu ve özel sektör Savunma Sanayi çalışanlarından (N=386) oluşmaktadır. Elde edilen veriler ile çalışanların öz liderlik algılamalarına göre kullandıkları izlenim yönetimi taktikleri arasındaki ilişkiler ve etkiler araştırılmıştır. Araştırmanın en önemli bulgusu, izlenim yönetimi taktiklerinin kullanılması sür...
Designing and Evaluating a Need-Based Employee Wellness Program
Kuru, Hakan; İnce, Mustafa Levent; Department of Physical Education and Sports (2022-2-01)
The purpose of this study was to design and evaluate a need-based employee wellness program that integrates new media, with a focus on the social-ecological context. To this end, a mixed-methods-research design was used in two consecutive studies. In Study-1, instruments measuring technopark employees' lifestyle behaviours and work productivity were applied to 405 technopark employees in six different Turkish cities. Data were analyzed by using multiple linear regression and two-step cluster analysis. Regre...
Effects of Perceived Transformational Leadership on Organizational Outcomes: The Mediating Role of Leader's Emotional Intelligence and the Moderating Role of Follower's Personality
Kişisel, Başak; Bilgiç, Reyhan; Department of Industrial and Organizational Psychology (2021-10-10)
Despite the vast amount of transformational leadership (TL) research, the role of followers' personality and leaders' emotional intelligence (EI) has not been well-examined in the transformational leadership literature. The point of the current study is to examine the relationship between perceived transformational leadership and several organizational outcomes (job performance, job satisfaction, turnover intent, organizational citizenship behavior). In this relationship, the leader's emotional intelligence...
Citation Formats
G. Karagonlar, E. B. Öztürk, and Ö. N. T. Özmen, “Çalışanın örgütle sosyal mübadele algısı ve işten ayrılma niyeti: İşe cezbolmanın ve öz yeterliliğin rolü,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 42, no. 3, pp. 411–433, 2015, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/773.