Tekeli ve İlkin’in İktisat Tarihçiliğinin niteliği

Download
2013-8-1
Kepenek, Yakup
Bu yazı, Tekeli-İlkin tarihçiliğinin niteliğini, onların önemli iktisat tarihi çalışmalarından biri olan devletçiliğin oluşumu örneğinde ele alıyor. Yazıda öncelikle bu ikilinin ortak iktisat tarihi çalışmalarının nesnel ve öznel koşullarına ve, ek olarak, 1960’ların ekonomik kalkınma isteği ile 1930’ların devletçiliğinin benzerliğine değiniliyor. Tekeli ve İlkinin çalışmasında, devletçilik öncesinin iktisat tarihi, devletçiliğin 1930’lardaki düşünsel kökenleri, sektörel politikalar ve sanayileşmenin öne çıkması, kurulacak sanayi tesisleriyle ilgili ekonomik ve teknolojik yapılabilirlik çalışmaları ve bunları tamamlayan yasal ve kurumsal düzenlemeler gibi konuların belgelere dayalı bir bütünsellik içinde ele alındığı vurgulanıyor. Tekeli ve İlkinin bu çalışmalarıyla yalnız Türkiye iktisat tarihinin devletçilik gibi en tartışmalı konularından birine başarılı bir biçimde açıklık getirmekle kalmadığı, ayrıca yeni araştırma alanlarının ipuçlarını da verdiği sonucuna varılıyor.

Suggestions

Konuta Ekonomik Erişebilirliğin Analizi ve Ölçüm Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
Özdemir Sarı, Özgül Burcu(2016-12-31)
Ülkemizde yıllardır konut sorununun niceliksel yönüne odaklanmış tartışmalar ve politikalar sorunun niteliksel yönünü görmezden gelmiş, üretilen konut birimlerinin ve yaşam çevrelerinin standartları, hanehalklarının sosyal ve ekonomik yapısındaki değişimlere ve çeşitliliğe cevap verilip verilmediği irdelenmemiştir. Özellikle son 15 yıllık dönemde, inşaat sektörü ekonomiyi canlandırmanın temel aracı olarak görülmüş, ülke çapında bir ‘konut üretim ve kentsel dönüşüm seferberliği’ başlatılmıştır. Bu dönemde hü...
Akademik dergilerin yayın kurullarında toplumsal cinsiyet temsiliyeti: Eğitim alanı örneği
Göktürk Ağın, Duygun (2022-02-01)
Bilimsel üretim süreçlerinde toplumsal cinsiyet, bilimsel üretkenlik, tanınırlık arasındaki ilişkiye yönelik mevcut literatür akademideki hiyerarşik yapılanmayı, bilimde tabakalaşmayı ve eşitsizlik biçimlerini tartışmaya açmaktadır. Bilimsel üretim süreçleri farklı eşitsizlik formlarını içermekte ve yeniden üretici mekanizmalar ile devamlılığını mümkün kılmaktadır. Bilimsel problemin tanımlanma sürecinin aktif ve sürekli öznelerinin kimler olduğu ve kimlerin temsiliyetinin bu süreçte varlığını tesis etmekte...
Türkiye'de Yenilikçiliğe 'Bütüncül Ekonomik' Yaklaşım : Ekonomi-politik ve Kültürel Değerler
Çakmakçı, Ufuk M. (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009)
Bu makalede, kapitalizmin en kritik ve zorlu süreçlerinden birisi olan yenilikçilik konusunda Türk girişimciliğinin sığlığı devlet, ekonomi ve toplumu kapsayan ‘bütüncül bir ekonomik’ bakış açısı ile irdelenmeye çalışılıyor. Bu noktada Türk devletinin kalkınmacı kapasitesinin sınırları çizilirken, Türk girişim geleneğinin de bütünlüğün gerektirdiği açılımların aksine sığ bir şekilde salt kendi çıkarlarına odaklandığı belirtiliyor. Tarihsel açıdan bakıldığında ne devlet düzenlemelerinin ne de kültürel değerl...
Osmanlı Tarihi’nin Arşiv Kaynakları: Atik Şikayet Defterleri 1649-1660
Tülüveli, Güçlü(2018-12-31)
Klasik dönem Osmanlı kayıt ve arşiv sisteminin esas unsurlarını defterler oluşturmaktadır. Osmanlılarda ferman, berat, name gibi belge türlerinin sûretlerinin evrak olarak saklanmayıp defterlere kaydedilmesi ile şekillenen sistem yüzyıllar boyunca varlığını sürdürmüş ve günümüze bu sayede Divan-ı Hümayun’a ait binlerce defter ulaşmıştır.Divan-ı Hümayun’a ait defterler Divan’ın teşkilat yapısını ve faaliyetlerini anlamamıza yarayan en önemli belgelerdir.Her ne kadar Osmanlı teşkilat tarihi üzerine günümüze k...
Beliren Yetişkinler İçin Kariyer Arzusu Ölçeği nin Türkçe Uyarlaması Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
Seymenler, Seçil (null; 2015-10-09)
Bu çalışmanın amacı, beliren yetişkinlikte yalnızlık, benlik teorisi ve sosyal görünüş kaygısı arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırmanın hipotezleri şunlardır: (1) Benlik teorisi yalnızlığı negatif ve anlamlı olarak yordamaktadır. (2) .Benlik teorisi sosyal görünüş kaygısını negatif ve anlamlı olarak yordamaktadır. (3) Sosyal görünüş kaygısı yalnızlığı pozitif ve anlamlı olarak yordamaktadır. (4) Benlik teorisi ve yalnızlık arasındaki ilişkiye sosyal görünüş kaygısı aracılık etmektedir. Araştırmanın ...
Citation Formats
Y. Kepenek, “Tekeli ve İlkin’in İktisat Tarihçiliğinin niteliği,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 40, no. 2, 2013, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/645.