Eşe kendini açma ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması

2018-12-16
Bu çalışmada evli bireylerde kendini açmayı ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliğini sınamak için Açımlayıcı Faktör Analizi, Doğrulayıcı Faktör Analizi ve benzer ölçekler geçerliği analizleri uygulanmıştır. Ölçeğin açımlayıcı faktör analizi için toplam 468 evli bireye ulaşılmıştır. Ölçeğin doğrulayıcı faktör analizi için ise toplam 346 evli bireye ulaşılmıştır. Yapı geçerliği analizi bulgularına göre ölçeğin İlişkinin Niteliği, Farkındalık ve Açıklık olmak üzere üç boyuttan oluştuğu ve toplam varyansın %54’ünü açıkladığı belirlenmiştir. Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı Açımlayıcı Faktör Analizinin yapıldığı grupta; .97 olarak, Doğrulayıcı Faktör Analizinin yapıldığı grupta ise .95 olarak bulunmuştur. Ölçeğin İkili İlişkilerde Güven Ölçeği ile yapılan benzer ölçekler geçerliği analizi sonucunda, bu ölçme aracı ile bu çalışma kapsamında geliştirilen ölçek arasında orta düzeyde, pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (r = .-60, p < .001) Bu bulgular sonucunda, ölçeğin evli bireylerin eşlerine kendilerini açma düzeylerini belirlenmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu ortaya konulmuştur.
Citation Formats
P. Çağ, “Eşe kendini açma ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması,” presented at the Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, (25 - 27 Ekim 2018), 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75154.