LangmuirMetotuKullanılarak CdSe Kuantum Noktalarının Ince Filmlerinin Hazırlanması

2018-12-31
Volkan, Mürvet
Gökmen, Gülser İnci
Gökmen, Ali
Tuncel, Semra
Ertaş, Gülay
Bu projedeki amacımız, yarı iletken kuantum noktaların Langmuir Blodgett methodu ile oluşturulan ince filmlerinin katı yüzey üzerine transferlerini sağlayıp güneş pili uygulama alanında kullanımına uygun hale getirmektir.Kuantum noktaların sentez metodu olarak kinetik büyüme yöntemi kullanılacak olup, film çalışmaları Langmuir Blodgett methodu ile devam ettirilecektir. Sentezlenen nanokristallerin karakterizasyonu Floresans Spektroskopisi, UV-vis Spektrofotometresi ve Geçirimli Elektron Mikroskobu kullanılarak yapılacaktır. Yüzey üzerindeki kuantum noktaların dizilimleri, dizilim eğilimleri, yüzeyin hidrofobik ya da hidrofilik özelliğinin anlaşılması ile ilgili karakterizasyon çalışmaları TEM, Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) ve optik temas açısı cihazı ile yapılacaktır.
Citation Formats
M. Volkan, G. İ. Gökmen, A. Gökmen, S. Tuncel, and G. Ertaş, “LangmuirMetotuKullanılarak CdSe Kuantum Noktalarının Ince Filmlerinin Hazırlanması,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58729.