Kolorektal Kanser Hücrelerinde Mta1 İfadesinin Metastaz Üzerine Etkisi

2012-12-31
Karsinogenez ve kanser ilerleyişi süreçleriyle ilişkisi bulunan proteinlerin ortaya çıkarılması, sürekli gelişmekte olan bir alandır. Bir proteinin kanser ilerleyişi sürecinde önemli olarak değerlendirilebilmesi için en az iki ölçütü karşılaması gerekir: ilk olarak protein, kanser hücrelerinde normal hücrelere göre anormal ölçülerde (fazla veya az) ifade edilmeli ve ikinci olarak, karsinogenez veya kanser ilerleyişinde protein işlevinin altında yatan moleküler mekanizmalar belirlenmiş olmalıdır. Son yıllarda kanser biyologlarının oldukça ilgisini çeken, bu protein adaylarından biri de metastaz ile ilişkili protein (MTA-1)’dir. MTA-1, NuRD (nükleozom tekrar modelleme ve histon deasetilasyon) adı verilen bir protein kompleksi ile ilişkili olan bir protein ailesine (MTA1, MTA2, and MTA3) aittir. NuRD kompleksi, histon deasetilasyonu (transkripsiyonu baskılar) ve kromatin yeniden modellemesi aracılığı ile transkripsiyonel düzenleyici işlevi görür . MTA-1’in biyolojik açıdan önemini gösteren bazı bulgular aşağıda belirtilmiştir: 1. MTA-1 ifadesinin, yakın zamanda inflamatuvar ve anti-apoptotik bir transkripsiyon faktörü olan nükleer faktör kappa B (NF-κB) tarafından artırıldığı gösterilmiştir. 2. İnsan küçük hücreli dışı akciğer karsinomu ve hepatoma hücrelerinde p53 proteininin, p53 ile indüklenen apoptozu engelleyen MTA-1/HDAC-1 kompleksi tarafından deasetile edildiği gösterilmiştir . 3. MTA-1’in hipoksik koşullarda ifade edildiği ve bir anjiyogenez düzenleyicisi olan hipoksi indüklü faktör alfa (HIFα)‘yı deasetilleme yoluyla stabilize edebildiği gösterilmiştir. 4. MTA-1’in de parçası olduğu NuRD kompleksinin, östrojen reseptör alfa (ERα)’yı hipoasetile ederek, bu genin transkripsiyonel aktivitesini baskıladığı gösterilmiştir. Bu durum, meme kanseri hücrelerini daha agresif bir fenotipe dönüştürmüştür . 5. Kolorektal kanserde tümör baskılayıcı özelliği bulunan 15-lipoksigenaz-1’in de NuRD kompleksi tarafından baskılandığı bilinmektedir . MTA-1’in çok sayıdaki biyolojik etkisine dayanarak, bu proteinin kolorektal kanserin metastatik potansiyeli açısından çok önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir. Bu etkileri belirleyebilmek amacı ile aşağıdaki çalışmaları önermekteyiz: 1. MTA-1’in kolon kanseri hücre hatlarında aşırı ifadesi ve susturulması. 2. MTA-1’in kolon kanseri hücrelerinde aşırı ifadesi ve susturulması sonucunda meydana gelen etkilerin karakterizasyonu. Proliferasyon, apoptoz, tutunmaya bağlı olmayan büyüme ve yapay bazal membranda migrasyon ve invazyon olgularını incelemeyi amaçlamaktayız. İnanıyoruz ki, bu çalışma MTA-1’in kolorektal kanser hücrelerinde metastatik potansiyel açısından önemini ortaya koyacaktır. Aynı zamanda bir hücrenin uzak bir organa metastaz yapabilmesi için geçirmesi gereken mekanistik değişimler ile ilgili araştırmalar için yeni alanlar sağlayacaktır.

Suggestions

Kolon Kanseri Hücrelerinde Farklılaşmanın Icam-1 Ve Vcam-1'in Regülasyonu Üzerine Etkisi
Banerjee, Sreeparna(2011-12-31)
Bu proje önerisinde, çeşitli moleküler karakteristikler üzerinde hücresel farklılaşmanın etkisini incelemek amacıyla, Caco-2 ve T84 kolorektal hücre hatlarını model olarak kullanmayı planlamaktayız. Caco-2 ve T84 spontan olarak farklılaşabilen (%100 konfluent sonrası büyütülerek) ve böylelikle bazı tümörijenik özelliklerini kaybederek matür entrosit özellikleri gösteren, kolorektal karsinoma hücre hatlarıdır [1]. Bu hücre hatları, ve özellikle Caco-2, in vivo spontan farklılaşma modeli olarak zaten literatü...
Kolorektal kanser hücrelerinde Siklooksijenaz -2 (COX-2)’nin sodyum bütirat aracılı transkripsiyon sonrası regülasyonu
Gurbanov, Tunçer Sinem; Banerjee, Sreeparna(2019)
Kısa zincirli yag asitleri bagırsakta komensal bakteriler tarafından üretilmektedir ve bunlarıninflamasyonu azalttıkları bilinmektedir. Saptanan mekanizmalar içerisinde, siklooksigenaz-2(COX-2) gibi inflamatuvar proteinlerin ve sitokinlerin ifadesinde transkripsiyonel inhibasyonbulunmaktadır. Birkaç çalısma bütiratın inflamatuvar genlerin mRNA kararlılıgınıdegistirebilecegini belirtmektedir; fakat mekanizmalar açıklanmamıstır. Bu projede, kolonkanseri hücre hatlarının sodyum bütirat ile muamele edilmesi...
Kolon Kanseri Hücrelerinde Histon Deasetilaz İnhibitörünün Terapötik Etkilerinin Mikronanoteknolojik Yöntemlerle Araştırılması
Bek, Alpan; Şimşek Özek, Nihal; Çelik, Buket(2015-12-31)
Kolon kanseri hücredeki proliferasyon, farklılaşma ve apoptoz mekanizmalarındaki dengenin bozulması neticesinde oluşur ve dünyada en çok görülen ikinci kanser tipidir. Kolon kanseri hücreleri, sağlıklı kolon hücrelerinin geçirdiği farklılaşmalara uğramazlar bu nedenle kolon kanseri oluşumunda, hücre farklılaşma mekanizması bozukluklarının önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir. Son yıllarda söz konusu hastalığı tedavi etmeye yönelik yapılan araştırmalarda, kanser hücrelerini farklılaştırma suretiyle teda...
Endüstriyel Mikrobiyolojiye Giriş
Özkan Yücel, Umay G; Bayramoğlu, Tuba Hande; Can Güven, Emine; Gedik, Kadir (Palme Yayınevi, 2015-01-01)
Endüstriyel mikrobiyoloji, büyük ekonomik, çevresel ve sosyal önemi olan mikroorganizmaların kullanılarak enzimler, gıdalar, içecekler, kimyasal maddeler, yakıtlar ve eczacılıkla ilgili geniş yelpazedeki birçok ürünün üretiminde ve atık arıtımı ve çevre kirlilik kontrolü için temiz teknolojilerin uygulanmasını içermektedir. Bu kitapla, biyoloji alanının özellikle de biyoteknoloji ve mikrobiyoloji derslerinin uygulamalı yönlerinin gıda bilimi ve biyokimya mühendisliğindeki lisans öğrencileri tarafından çalış...
Kolon Kanseri Hücre Farklılaşmasının Titreşim Spektroskopisi Yöntemleri İle Moleküler Düzeyde İncelenmesi
Severcan, Feride(2012-12-31)
Dünyada en çok görülen kanserler arasında ikinci sırada yer alan kolon kanseri hücre proliferasyon, farklılaşma ve apoptoz mekanizmalarındaki dengenin bozulması neticesinde oluşur. Kanser hücrelerinin farklılaşmamış hücreler olması nedeniyle, kolon kanseri oluşumunda hücre farklılaşma mekanizma bozukluklarının rolü olduğu düşünülmektedir. Şu ana kadar farklılaşma mekanizmalarının anlaşılmasına yönelik yapılan çalışmalarda, büyüme faktörlerin ve hormonların farklılaşmada rol aldıkları gösterilmiştir. Bu...
Citation Formats
S. Banerjee, “Kolorektal Kanser Hücrelerinde Mta1 İfadesinin Metastaz Üzerine Etkisi,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58846.