Kolorektal Kanser Hücrelerinde Mta1 İfadesinin Metastaz Üzerine Etkisi

2012-12-31
Karsinogenez ve kanser ilerleyişi süreçleriyle ilişkisi bulunan proteinlerin ortaya çıkarılması, sürekli gelişmekte olan bir alandır. Bir proteinin kanser ilerleyişi sürecinde önemli olarak değerlendirilebilmesi için en az iki ölçütü karşılaması gerekir: ilk olarak protein, kanser hücrelerinde normal hücrelere göre anormal ölçülerde (fazla veya az) ifade edilmeli ve ikinci olarak, karsinogenez veya kanser ilerleyişinde protein işlevinin altında yatan moleküler mekanizmalar belirlenmiş olmalıdır. Son yıllarda kanser biyologlarının oldukça ilgisini çeken, bu protein adaylarından biri de metastaz ile ilişkili protein (MTA-1)’dir. MTA-1, NuRD (nükleozom tekrar modelleme ve histon deasetilasyon) adı verilen bir protein kompleksi ile ilişkili olan bir protein ailesine (MTA1, MTA2, and MTA3) aittir. NuRD kompleksi, histon deasetilasyonu (transkripsiyonu baskılar) ve kromatin yeniden modellemesi aracılığı ile transkripsiyonel düzenleyici işlevi görür . MTA-1’in biyolojik açıdan önemini gösteren bazı bulgular aşağıda belirtilmiştir: 1. MTA-1 ifadesinin, yakın zamanda inflamatuvar ve anti-apoptotik bir transkripsiyon faktörü olan nükleer faktör kappa B (NF-κB) tarafından artırıldığı gösterilmiştir. 2. İnsan küçük hücreli dışı akciğer karsinomu ve hepatoma hücrelerinde p53 proteininin, p53 ile indüklenen apoptozu engelleyen MTA-1/HDAC-1 kompleksi tarafından deasetile edildiği gösterilmiştir . 3. MTA-1’in hipoksik koşullarda ifade edildiği ve bir anjiyogenez düzenleyicisi olan hipoksi indüklü faktör alfa (HIFα)‘yı deasetilleme yoluyla stabilize edebildiği gösterilmiştir. 4. MTA-1’in de parçası olduğu NuRD kompleksinin, östrojen reseptör alfa (ERα)’yı hipoasetile ederek, bu genin transkripsiyonel aktivitesini baskıladığı gösterilmiştir. Bu durum, meme kanseri hücrelerini daha agresif bir fenotipe dönüştürmüştür . 5. Kolorektal kanserde tümör baskılayıcı özelliği bulunan 15-lipoksigenaz-1’in de NuRD kompleksi tarafından baskılandığı bilinmektedir . MTA-1’in çok sayıdaki biyolojik etkisine dayanarak, bu proteinin kolorektal kanserin metastatik potansiyeli açısından çok önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir. Bu etkileri belirleyebilmek amacı ile aşağıdaki çalışmaları önermekteyiz: 1. MTA-1’in kolon kanseri hücre hatlarında aşırı ifadesi ve susturulması. 2. MTA-1’in kolon kanseri hücrelerinde aşırı ifadesi ve susturulması sonucunda meydana gelen etkilerin karakterizasyonu. Proliferasyon, apoptoz, tutunmaya bağlı olmayan büyüme ve yapay bazal membranda migrasyon ve invazyon olgularını incelemeyi amaçlamaktayız. İnanıyoruz ki, bu çalışma MTA-1’in kolorektal kanser hücrelerinde metastatik potansiyel açısından önemini ortaya koyacaktır. Aynı zamanda bir hücrenin uzak bir organa metastaz yapabilmesi için geçirmesi gereken mekanistik değişimler ile ilgili araştırmalar için yeni alanlar sağlayacaktır.
Citation Formats
S. Banerjee, “Kolorektal Kanser Hücrelerinde Mta1 İfadesinin Metastaz Üzerine Etkisi,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58846.