Populus nigra klonlarının selüloz biyosentezinde önemli olan Sucrose Synthase (SuSY) enzim aktivitesi bakımından farklılaşması

2018-12-31
Bu projenin genel amacı, Behiçbey gen bankasına (karakavak gen bankası) aktarılmış Populus nigra L. (karakavak) genotiplerini, biyokütle ve biyoenerji açısından oldukça önemli bir polimer olan selülozun biyosentezinde önemli bir rol oynayan Sucrose Synthase (SuSY) enzim aktivitesi açısından değerlendirmektir. Bu enzimin selüloz biyosentezinde görev alan diğer bir enzim olan UDP-Glucose Pyrophoshorylase enzimi ile ve de selüloz içeriği ile ilişkisi değerlendirerek, Avrupa Kara Kavaklarında gözlemlenen genetik farklılaşmaları ve varyans komponentlerini tahmin etmeye ve de lignoselülozik olarak değerli olan klonların seçilmesine katkı sağlamaktır.

Suggestions

Türkiye Söğüt Türlerinin Moleküler Filogenetiği
Kaya, Zeki; Tümbilen Özer, Yeliz(2014-12-31)
Yapılan projenin başlıca amacı, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yayılış gösteren Salix cinsine ait olan türlerin toplanması ve bunlarda moleküler teknikler kullanılarak filogenetik ilişkinin ortaya çıkarılmasıdır. : Ülkemiz son kayıtlara göre 11.025 tür ve türaltı taksonlar ile zengin bir floraya sahiptir. Bunun yaklaşık 3.316’sı endemiktir ve endemizm oranı % 33 civarındadır. Bu özelliklerinden dolayı ülkemiz önce yabancı daha sonra da Türk botanikçilerin ilgisini çekmiştir. Türkiye’de ilk defa Fransız ar...
AKP dönemi Türkiye ekonomisinin performansı: Karşılaştırmalı bir analiz
Cömert, Hasan; Çelik, Duygu; Şengül, Zeki Oğulcan (ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2022-6)
Bu çalışmada Türkiye ekonomisinin performansı benzer ülkelerle karşılaştırmalı olarak 2002 ve 2020 (veriler el verdiği ölçüde) yılları arasında betimsel istatistikler ve makroekonomik performans endeksleri kullanılarak incelenmiştir. Çalışmanın temel bulguları şunlardır: Betimsel istatistiklere göre Türkiye’nin göreli performansı incelenen dönem ve onun içerisindeki alt dönemlerde özellikle büyüme, kamu borcu ve sermaye akımları haricinde vasat veya vasat altı bir konumdadır. Bu bağlamda, akran ülkelerle ka...
2002 Sonrası Türkiye ekonomisinin performansı: Karşılaştırmalı bir analiz
Benlialper, Ahmet; Cömert, Hasan; Düzçay, Güney (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-4)
Bu çalışmada hem betimsel istatistiklerden hem de basit bir performans endeksinden faydalanılarak Türkiye’nin iktisadi performansı benzer ülke grupları ve ülkelere göre incelenmektedir. Çalışmamız siyasi ve iktisadi olarak bir dönüm noktası olarak kabul edilebilecek 2002 yılı ile 2014 yılları (verilerin el verdiği ölçüde) arasını kapsamaktadır. Çalışmanın temel bulguları şunlardır: Birincisi, Türkiye ekonomisinin göreli performansı tüm dönemde ve alt dönemlerde bir ya da iki değişken dışında ya ortalam...
Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Akdeniz Bölgesi alçak rakım ıslah programı kapsamındaki odun hammedesi üretimini artırmak için kızılçam odun kalitesinde (yoğunluk, lif karakterleri, ilkbahar ve yaz odun oranı) kalıtsallık ve genetik kazanç belirlenmesi
Yıldırım, Kubilay; Kaya, Zeki; Öztürk, Hikmet; Şıklar, Sadi; Alan, Murat; İlter, Emel(2008)
Uzun vadede Kızılçamda odun hammaddesi üretimini artırmak amacıyla, Ceyhan Orman Fidanlığında altı adet klonal tohum bahçesinden toplanan tohumlarla kurulan 168 üvey kardeş aileli Kızılçam (Pinus brutia) döl denemesi kullanılarak, bu türdeki odun özgül ağılığı, lif boyu ve büyüme karakterlerinin genetik kontrolü çalışılmıştır. Gerekli odun örnekleri denemenin yedinci yaştaki aralama esnasında kesilen ağaçlardan elde edilmiştir. Bu çalışmadaki ulaşılmak istenen ana amaçlar; (1) od...
Yedek parça yönetim sistemlerinde envanter havuzlama ve bilgi paylaşımının fayda analizi
Savaşaneril Tüfekci, Seçil; Serin, Yaşar Yasemin(2010)
Bu projede yedek parça sistemlerinde iki bayiden oluşan tek-seviyeli ve merkezi olmayan bir sistemde bayilerin optimalstok, tayın ve parça transfer kararları elealınmaktadır. Optimal kararlar bayiler arası bilgipaylaşımının şeffaf olduğu veolmadığı durumlar altında belirlenmiş,havuzlamanın getirileri ve bilgi paylaşımının getiriler üzerindeki etkileri ele alınmıştır.Analizler önce tek bir bayi için yapılmış dahasonra bayiler arası etkileşim altında havuzlamanın getirileri incelenmiş...
Citation Formats
Z. Kaya, “Populus nigra klonlarının selüloz biyosentezinde önemli olan Sucrose Synthase (SuSY) enzim aktivitesi bakımından farklılaşması,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58879.