Makro Gözenekli PHBV-ELP iskelelerin kemik doku mühendisliğinde kullanımı Bone Tissue Engineering Using Macroporous PHBV-ELP Scaffolds

2016-12-31
Bu çalışmanın amacı, kolay uygulanan bir yöntem olan ıslak eğirme tekniği ile üretilmiş şekli, boyutu ve biçimi (gözenekliliği ve gözenek bağlantıları) kontrol edilemeyen iskeleler ile, ileri bir üretim yöntemi olan, hızlı prototipleme ile yapısal özellikleri (gözenekliliği, gözenek büyüklüğü, gözenek dağılımı ve şekli, iskele şekli) önceden modellenenerek üretilmiş iskelelerin geometrik ve mekanik özelliklerini kıyaslayarak, kemik dokusu için hücre tutunmasını, çoğalmasını ve farklılaşmasını sağlayan en uygun iskelenin üretilmesini sağlamaktır. Bu çalışmada iskele üretiminde kullanılan poli(3-hidroksibütrat-ko-3-hidroksivalerat) (PHBV) ve polihidroksialkanoat (PHA)/polilaktik asit (PLA) karışımı polimerler hidrofobik karaktere sahiptir ve bu hücrelerin iskele yüzeyine yapışmasını zorlaştıran bir unsurdur. İskelelere hidrofilik özellik kazandırmak için, hazırlanan iskelelere oksijen plazması uygulaması yapılarak yüzey aktifleştirilmesi gerçekleştirilecektir. Hemen peşinden iskele yüzeyleri hücre yapışmasını ve çoğalmasını arttıran özelliğe sahip rekombinant bir polipeptit olan ‘Elastin Benzeri Polipeptit’ (ELP) ile kaplanacaktır. Böylece yapay kemik dokusu üretimi için hücre yapışması ve çoğalmasını sağlayan ideal yüzeylere sahip iskeleler elde edilecektir. Ayrıca bu çalışmada, vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) yüklü PHBV nanokapsüller üretilip, hücre iskelelerine fiziksel veya kimyasal yöntemlerle tutturulacak ve böylece kemik dokuda damarlaşmayı destekleyen iskelele

Suggestions

Çok Katmanlı Kornea Yapıları için Yönlendirilmiş Hücre Tabakaları ve S-IPN Hidrojeller
Hasırcı, Vasıf Nejat(2016-12-31)
Projenin amacı, kornea doku mühendisliğinde kullanılmak üzere insan keratosit hücrelerinden oluşan yönlendirilmiş hücre katmanları ve metakrile jelatin ile doğal göz yapısına benzer hidrojeller üretmek ve bu yapıları in vitro ve in vivo koşullarda denemektir. Dünya çapında yaklaşık 10 milyon insan kornea hastalıkları ve/veya yaralanmalarından dolayı görme kaybı yaşamaktadır. Geri dönüşsüz görme kaybının günümüzde kabul edilen tek tedavi yöntemi donör doku kullanılarak yapılan doku naklidir. Fakat, iyi kalit...
MAKRO GÖZENEKLİ PHBV-ELP İSKELELERİN KEMİK DOKU MÜHENDİSLİĞİNDE KULLANIMI
Hasırcı, Vasıf Nejat; Hasırcı, Nesrin(2015-12-31)
Bu çalışmanın amacı, kemik doku mühendisliği için ıslak eğirme tekniği ile bir biyopolimer olan PHBV’den yün yumağı benzeri, yüksek gözenekli ve gözenekleri bağlantılı yapay doku iskeleleri geliştirmektir. PHBV’nin hidrofobik bir karaktere sahip olması, hücrelerin iskele yüzeyine yapışmasını kolaylaştırmamaktadır. Bu iskele sistemine oksijen plazma uygulaması yapılarak yüzey aktifleştirilecek ve hemen peşinden osteoblastların özellikle tutunduğu bilinen amino asit dizilerini içeren bir yapay proteinle kapla...
Polimer Yapıdaki Meniskal İmplantın Hücreli ve Hücresiz Olarak Koyun Modeline İmplantasyonunun Değerlendirilmesi
Hasırcı, Vasıf Nejat; Bahçecioğlu, Gökhan; Hasırcı, Nesrin(2016-12-31)
Menüsküs, diz ekleminde kayganlaştırma, yük taşıma ve yükün dağıtılmasında görev yapmaktadır. Son yıllarda yaygın görülmeye başlayan menisküs yırtıkları, sporcuların aşırı yoğun çalışmaları, ya da yaşa bağlı olarak doku dejenerasyonu nedeniyle oluşmaktadır. ABD’de yılda 1 milyondan fazla menisküs yırtığı vakası gözlenmektedir (Bahcecioglu G., 2011). Menisküs yapısında damar bulunmadığı için oluşan hasarlar kendiliğinden iyileşemezler ve cerrahi müdahale zorunlu hale gelir. Menisküs yırtıklarının bir çoğu ka...
Klorotoksin Peptit Yapısına Dayalı Matriks Metalloproteinaz-2 İnhibitörlerinin Geliştirilmesi
Özen, Can; Özçubukçu, Salih(2017)
Bu projenin amacı, kanser gibi temel hastalıkların terapisinde önemli bir moleküler hedef olanMMP-2 enzimine spesifik, klorotoksin peptit yapısına dayalı, yüksek etkinlikte ve seçicilikteözgün bir inhibitör geliştirmektir.Geliştirilmeye çalışılan inhibitör, 36 amino asitten oluşan (4 kDa) ve akrep zehrinden izoleedilmiş seçici bir MMP-2 inhibitörü olan klorotoksin (CLTX) peptidinin yapısınadayanmaktadır. Proje stratejisi, ön çalışmalarımız sonucu CLTX yapısında belirlediğimiz dörtkritik pozisyonda (H10, K15...
MAKRO GÖZENEKLİ PHBV-ELP İSKELELERİN KEMİK DOKU MÜHENDİSLİĞİNDE İÇİN İN VIVO KOŞULLARDA DENENMESİ
Hasırcı, Vasıf Nejat; Hasırcı, Nesrin(2016-12-31)
Disiplinlerarası bir alan olan kemik doku mühendisliğinin amacı, dünyada milyonlarca hastanın yaşadığı kemik kayıplarında veya hasarlarında, kemik doku kalitesini iyileştirmek ya da yeniden sağlamaktır. Kemik doku mühendisliği, hastalıklı ya da hasarlı bölgeyi onarmak için, çeşitli yaklaşımlar kullanarak bu bölgenin yapısına uygun biyomalzemelerden, bir doku iskelesi oluşturmak ve gerekli hücreleri, biyoaktif molekülleri (büyüme faktörleri, ilaçlar, vb) bu iskeleye yükleyip, yapay dokuyu önce laboratuvar or...
Citation Formats
V. N. Hasırcı and N. Hasırcı, “Makro Gözenekli PHBV-ELP iskelelerin kemik doku mühendisliğinde kullanımı Bone Tissue Engineering Using Macroporous PHBV-ELP Scaffolds,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58865.