KİREÇ ESASLI SIVALARIN SES YUTMA ÖZELLİKLERİ İLE GÖZENEK YAPILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

2017-12-31
Günümüzde yaygın olarak kullanılan çimento sıvaları ile tarihi yapılarda kullanılan pozolanik katkılı kireç sıvaları arasında perfomans özellikleri ve uzun dönem dayanımları bakımından belirgin farklılıklar vardır. Günümüz çimento sıvalarının ise, tarihi sıvalara kıyasla, çok daha yoğun, az gözenekli, su buharı geçirimliliği düşük, ısıl direnci zayıf, mekanik özellikleri yüksek, ses yutma katsayıları düşük ve kagir malzemeyle aderans sorunları oldukları bilinmektedir.Bu proje önerisi kapsamında, farklı performans özelliklerine sahip pozolanik katkılı kireç sıvaların gözenek yapıları ile ses yutma özellikleri arasındaki ilişkiler ve gözenek yapısına etki eden ham madde ve bileşim özellikleri çalışılacaktır. Bu çalışma, günümüz sıva teknolojisinin gelişmesine yol gösterici olacak ve restorasyon çalışmalarında özgün yapı ve malzemelerle uyumlu onarım sıvalarının üretilmesine destek olacak kapsamlı deneysel çalışmanın ilk aşamasını oluşturmaktadır.Önerilen bu çalışmanın, bilimsel araştırmalar arasında ilgi görecek, literatürde henüz çok çalışılmamış olan bir sahada bilgi üretecek nitelikte olduğu düşünülmektedir. Teklif edilen proje bir yıllıktır.

Suggestions

Gecekondu Alanları için Önerilen Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Kentsel Isı Adaları Üzerine Etkileri
Çakmaklı, Ayşem Berrin; Baş Bütüner, Funda(2018-12-31)
İnsan faaliyetleri nedeniyle çevresindeki kırsal alanlardan önemli ölçüde daha sıcak olan metropol alanlar bu iklim değişikliğine sebep olmakta ve Kentsel Isı Adası olarak tanımlanmaktadır. Kent içindeki ve çevresindeki doğal peyzajın taş ve beton yüzeylerle yer değiştirmesi, kentleşme ve sanayileşme ısı ve su döngüsünü etkilemekte ve kent iklimi kırsal alandan farklılaşmaktadır. Bu tartışma çerçevesinde Ankara, ilk planlandığı dönemde sahip olduğu yeşil altyapı; sonrasında 1950’li yıllardan itibaren yaşadı...
Günümüz Harman Tuğlasının Performans Özelliklerinin İyileştirilmesi Amacıyla Malzeme Analizleri
Tavukçuoğlu, Ayşe; Erdil, Meltem; Güney, Bilge Alp; Saltık, Emine Nevin(2018-12-31)
Bu araştırma, duvar yapımında kullanılan günümüz harman tuğla teknolojisinin üretim teknikleri ve niteliklerine yönelik malzeme analizlerini kapsamaktadır. Harman tuğlasının daha iyi niteliklere sahip olmasını destekleyecek olan bu çalışmadan elde edilen veriler;-iyi niteliklere sahip harman tuğlasının ham madde, bileşim, pişme ve malzeme özellikleri spesifikasyonlarının tanımlanmasına, -bu konularla ilgili standartların geliştirilmesine yönelik bilgi üretimine, -tarihi/özgün tuğlalarla uyumlu onarım tuğlal...
YAPILARDA/SAHADA YAPILAN KIZIL ÖTESİ ISIL GÖRÜNTÜLEME (IRT) ÇALIŞMALARI İÇİN NİCEL ANALİZ YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Tavukçuoğlu, Ayşe; Saltık, Emine Nevin; Erdil, Meltem; Sayin, Murat; Güney, Bilge Alp(2016-12-31)
IRT yöntemiyle yapı duvarlarının ısıl geçirgenliği, ya da ısı geçirimliliğine direnç özeliklerinin belirlenebilmesi, ısıl sorunlar ve ısı yalıtımlılık durumlarının sınıflandırılabilmesi üzerine nicel analizinin yapılabilmesi gereği vardır. Bu konudaki ilerlemeler, daha ziyade laboratuvar ortamlarında yapılan çalışmalar ve nicel analizleri kapsamaktadır. Arazi ortamında yapılan IRT çalışmaların çoğunda ise nitel değerlendirmeler yapıldığı görülmektedir. Oysa ki arazi ortamında/sahada duvarların ısıl performa...
Measuring infiltration in building envelopes
Taner Düzyol, Özün; Koç, Havva Elif; Elias Özkan, Soofia Tahira(2013-12-31)
Yapı ısıtma yükü ve buna bağlı olarak ısınma maaliyetine etki eden önemli etmenlerden biri de yapı kabuğundan sızan hava miktarıdır (Infiltration). Bu çalışmada amaç bina ısıl performansına etki eden bu faktörün secilen çalışma alanında gerekli cihazlarla ölçüm yapmak ve alınan kayıtların öngörülen yazılım yardımıyla ısıtma enerji analizi hesaplamasına girdi olarak kullanmak ve analiz sonuçlarını bu bağlamda değerlendirmek olacaktır. Çalışma alanı olarak ODTÜ Mimarlık Fakültesi seçilmiştir. Yakın tarihte y...
YAPI BİLİMLERİ PROGRAMI LİSANS DERSLERİ İÇİN DENEY SETLERİ TASARLANMASI VE ÜRETİMİ
Pekeriçli, Mehmet Koray; Kızılkaya Öksüz, Nilüfer; Tanyer, Ali Murat; Ay, Bekir Özer(2018-12-31)
Mimarlık eğitimi, teorik konuların pratikteki uygulamaları ile desteklenmesi gereken bir süreç içermektedir. Pratikteki bu uygulamalar yapı bilimleri ile ilgili konuları ilgilendirmekte ve yapısal dayanım, malzeme, yangın güvenliği gibi konular ile ilgili bilgiler stüdyo eğitimlerinde teorik olarak öğrencilere anlatılmaktadır. Bu süreçteki en önemli eksikliklerden birisi öğrencilere yapı bilimleri hakkındaki kavramların anlatımındaki zorluklardır. Bu projede özellikle yapısal ve malzeme davranış biçimlerini...
Citation Formats
A. Tavukçuoğlu, B. Aleessa Alam, M. Çalışkan, B. A. Güney, E. N. Saltık, and M. Erdil, “KİREÇ ESASLI SIVALARIN SES YUTMA ÖZELLİKLERİ İLE GÖZENEK YAPILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58918.