Yüksek Frekanslı Elmas Membranlı Mikroüretilmiş Kapasitif Ultrason Çevirgeçler

2011-12-31
Bu araştırma projesinin amacı elmas malzeme kullanılarak yeni üretilecek olan yüksek frekanslı CMUT'ların deneysel olarak testlerinin yapılması ve literatüre kazandırılmasıdır. Elmas membranlı CMUT'ların mikroüretimine yönelik özgün bir üretim teknolojisi geliştirilmiş ve bu teknoloji kullanılarak CMUT üretimi başarıyla gerçekleştirilmiştir. Üretilen ve düşük frekanslarda çalışan (1 MHz - 6 MHz ) CMUT'ların performans analizleri elektriksel empedans ölçümleri, interferometre ölçümleri ve hidrofon ölçümleri yapılmıştır. Yüksek frekanslar için üretilecek (6 MHz - 25 MHz) olan CMUT'lar bu proje ile karşılanacak olan teçhizatlarla hidrofon ölçümleri yapılabilecek ve karakterizasyonları tamamlanacaktır. Deneysel olarak karakterize edilmiş, yüksek frekanslarda çalışan ve elmasa dayalı ultrason çevirgeçler, gelecekte, endüstriyel ürün olarak sunulabileceği öngörülmektedir. Önerilen projede, yüksek frekanslarda çalışan elmas membranlı ultrason çevirgeçlerin tasarlanması, geliştirilmesi, üretilmesi ve test edilmesi literatüre önemli bir katkı sağlayacaktır. Öncelikli olarak ULTRAMEMS Araştırma Laboratuvarı'na, yüksek frekanslarda çalışan elmas çevirgeçler için bir fonksiyon kaynağı ve güvenli ölçümler için hidrofon kalibresi sağlayan bir darbeli kontrol kaynağı tedarik edilecektir. Projede karşılanacak olan fonsiyon kaynağı, analizi yapılacak olan CMUT ultrason çevirgeçlerin hava, su ve yağ ortamlarındaki testinde kullanılacaktır. Üniversitemiz bu proje kapsamında yapılacak araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası çevrelerde bilinen mikroelektromekanik alanındaki çalışmalarını güçlendirmeyi ve çeşitlendirmeyi amaçlar. Örneğin geliştirilecek ultrason çevirgeçler, beyaz eşya endüstrisinin ihtiyacı halinde yüksek sıcaklıkta çalışması istenen sensörlere ya da savunma sanayisinin gereksinimi doğrultusunda dayanıklı (rugged) sağlık takip sensörlerine (on- line health monitoring sensors) çevrilebilir. Bu ve benzeri ürünlerin Türkiye'de üretilmesi ve ihraç edilmesi ekonomimizi güçlendirecektir. Lisansüstü öğrencileri bu proje kapsamında yapacakları çalışmalarla dünya çapında araştırma teknikleri ve bakış açısı kazanacaklar ve kendi yaratıcılıklarını ortaya koyma imkanına ulaşacaklardır. Yapılan çalışmalar bilimsel çevrelerce takdir edilen dergilerde yayınlanacak ve konferanslarda sunulacaktır.

Suggestions

Yüksek ısı akılı elektronik uygulamalar için mikro-oluklu ısı borularının geliştirilmesi ve üretimi
Çetın, Barbaros; Dursunkaya, Zafer(2016)
Bu proje kapsamında, elektronik işlemcilerin soğutulması gibi güncel uygulamalardakullanılabilecek bir mikro-oluklu ısı borusu analitik ve deneysel yöntemlerle incelenmiş,üretilmiş ve bu amaca yönelik bir entegre tasarım metodolojisi geliştirilmiştir. Öncelikle mikro-oluklu ısı borusunun içinde olan ısı ve akışkanlar mekaniği problemleri teorik olarakincelenerek modellenmiştir. Geliştirilen sayısal model çok oluklu bir ısı-borusununmodellenmesinde kullanılmış ve çok-oluklu ıs borusunun üretimini takiben pro...
Yüksek sıvı basınç ve bakteriosinlerin süt ve portakal suyundaki gıda bazlı mikroorganizmaların inaktivasyonu üzerine etkisi
Bozoğlu, Faruk; Alpas, Hami(2003)
Bu çalışmanın amacı Gıda endüstrisinde kullanılmaya başlayan yüksek sıvı basınç teknolojisinin (HHP) seçilmiş gıda patojenleri üzerine etkilerini araştırılmasıdır. Bu çalışmada öncelikle HHP'nin bakterilerin inaktivasyon mekanizmasının incelenmesi ele alınmıştır. 250-500 MPa aralığında yapılan çalışmalar, DSC, SEM ve TEM metotları ile incelenmiş ve 300 MPa'm altındaki inaktivasyonlarda literatürde daha önce bahsedilen hücre zarı ve hücre duvarının herhangi bir değişikliğe uğramadığını, bakteri ölümlerinin ...
Scanning imaging with energy photons
Emre, Eylem; Esendemir, Akif; Department of Physics (2003)
An inspection system was required in order to eliminate the difficulties which appear during the inspection of the vehicles according to specific criteria at Turkish Custom Border in a short time and effectively. In this thesis, we performed experiments on such a system to obtain the overall performance of its inspection quality. We firstly give with reasons, why the source of beam is selected as X-ray source. The subsystems of the main system are the accelerator subsystem and detector subsystem. Their stru...
Yüksek anisotropiye sahip ikili ve üçiü yarıiletkenlerin fiziksel özellikleri
Allakhverdıev, Kerim; G., Bülent Akınoğlu; Ellialtıoğlu, Şinasi; Gasanlı, Nizami; Erçelebi, Ayşe Çiğdem(1997)
Bu proje başta GaSe ve InSe olmak üzere katmanlı yarıiletkenlerin Bridgman yöntemi ile büyütülmesi ve karekterizasyonu amacını taşımaktadır. Bu yarıiletkenler Ga, in, Tl, S ve Se gibi elemental maddeler kullanılarak büyütülmektedir. Bu proje kapsamında elde edilen sonuçlar literatüre uygunluk göstermektedir. Kristal karakterizasyonıı için x-ışını kırınımı, elektron mikroskopu, optik soğurma spektrometresi, Raman saçılma spektrometresi ve fotolüminesans gibi teknikler kullanılmıştır. GaSe ve InSe'ın genellik...
Yüksek Dinamik Oranlı Videonun Direkt ve Geriye Dönük Kodlanması ve Algısal Değerlendirilmesi
Koz, Alper; Akyüz, Ahmet Oğuz(2019-02-01)
Gerçeklestirilen projenin amacı, büyük hacmi nedeniyle yüksek dinamik oranlı (YDO) videoya iliskin depolama ve iletme zorluklarını gidermek ve böylelikle YDO videoyu günlük hayatta kullanılabilecek bir teknoloji haline getirmek ve kullanıcıların sayısal görüntülerdeki tecrübe kalitesini artırmaktır. Bu amaçla, YDO videonun direkt ve geriye uyumlu kodlanmasına yönelik yeni ve özgün yöntemler gelistirilmesi ve bu yöntemlerin nesnel ve algısal degerlendirmelerinin gerçeklestirilmesi hedeflenmistir. Geriye...
Citation Formats
B. Bayram, “Yüksek Frekanslı Elmas Membranlı Mikroüretilmiş Kapasitif Ultrason Çevirgeçler,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58959.