Hide/Show Apps

Kitle Kaynaklı Çalışma Yönetim Metodolojisi Geliştirme

2013-12-31
Bilgen, Semih
İren, Yaser Deniz
KKÇ (crowdsourcing), normalde belirli kişilerin yaptığı bir işin belirsiz bir kitleye yaptırılmasıdır (Howe, 2006). İnternetin ilk yıllarından beri örnekleri bulunan KKÇ girişimlerinin sayısı, internetin yaygınlaşması, sosyal ağların oluşması, Web 2.0’ın katılımcılık ilkesinin kültür içine yerleşmesi ile belirgin bir artış göstermiştir. Her geçen gün KKÇ kullanımı ile varolan problemlere yenilikçi çözümler öneren yeni girişimler belirmektedir. KKÇ iş modeli, ölçeklenebilir iş gücüne erişim, düşük maliyetler ve süreç yerine çıktıların maliyetlendirilmesi nedenleri ile girişimciler gibi kurumsal örgütlerin de ilgisini çekmektedir. Ne var ki, doğası gereği pek çok belirsizlik içeren bu iş modelinin kurumsal projelerde kullanılması çeşitli riskler oluşturmaktadır. Bunun en belirgin örneği, KKÇ modeli ile yapılan işlerde kitlenin katkısının niteliği ve niceliğinin net olarak kestirilememesidir. Bu belirsizlikler kurumsal projelerin aksamasına neden olacağından kurumsal proje yöneticileri, büyük olası faydalarına rağmen KKÇ kullanımına şüpheyle yaklaşmaktadırlar. Literatürde bu sorun araştırmacılar tarafından ifade edilmiş ancak KKÇ’nin yönetilebilir kılınması için henüz bir çözüm önerilmemiştir. KKÇ modelinin belirsizliklerinden arındırılıp, yönetilebilir bir biçimde kullanımını sağlamak ve bu sorunu çözüme ulaştırmak için bir yönetim metodolojisinin geliştirilmesi tarafımızca önerilmektedir. Proje iki aşamadan oluşacaktır. Birinci aşamada kuramsal araştırma ve geliştirme yapılacaktır. Projenin ilk aşaması, (a) KKÇ yöntemlerinin incelenmesi ve sınıflandırılması, (b) bir taksonomi ve ontoloji oluşturulması ve (c) bileşen modeli geliştirilmesini kapsar. Ayrıca (d) karmaşık işlerin, kurumsal projeler bünyesinde, KKÇ yaklaşımı ile gerçekleştirilmesini yönlendirici nitelikte bir metodolojinin oluşturulması da bu proje kapsamındadır. Projenin ikinci aşamasında, birinci aşamada geliştirilmiş olan metodoloji vaka çalışmaları ve eylem araştırmalarıyla doğrulanacaktır. Yorumsamacı bir bakış açısından yaklaşılacak olan KKÇ yönetim metodolojisi geliştirme projesinde yöntem olarak bir pilot durum çalışmasını takip eden çoklu eylem araştırmaları uygulanacaktır. Eylem araştırmasının yürütülmesi için aday projeler, teknoloji geliştirme bölgelerinde iş yapmakta olan kurumların kapsamlarında KKÇ ile gerçekleştirilebilecek iş paketleri bulunan projeler arasından seçilecektir. Çalışmalar sırasında nitel verilerin toplanması ile birlikte kitlenin ürettiği iş çıktılarının nitelik, zaman ve maliyet modellerinin çözümlenmesi için nicel veriler de toplanacaktır.