Tasarıma Bağlı Kalite Kaybının Ölçümü için Yöntem Geliştirilmesi

2017-12-31
Ürün ve süreçlerin kalitesinin düşük olması hem üretici hem de tüketici için önemli parasal ve diğer kayıplara neden olmaktadır. Bu kayıpların azaltılmasında tasarımcının, ürün ve süreçlerin parametre ve toleranslarını, kalitesizlik maliyetlerini azaltacak yönde seçmesi önemlidir. Söz konusu seçimi yapabilmek için ise kalite kaybını (veya kalitesizlik maliyetini) tasarım parametreleri ile ilişkilendiren modellere gerek duyulmaktadır. Bu amaçla literatürde bazı kalite kayıp fonksiyonları önerilmiştir. Ancak bu fonksiyonların parametrelerinin nasıl tahmin edileceği konusunda yeterli çalışma yapılmamıştır. Literatürde örnek olarak verilen kalite kaybı fonksiyon parametre tahmin hesaplarında ise tutarsızlıklar vardır ve bazı durumlarda önerilen kalite kayıp fonksiyonunun gerçek kalite kaybını göstermediği görülmektedir. Bu nedenle kalite kaybının modellenmesi ve model parametrelerinin tahmini için etkili ve geçerli yaklaşımların geliştirilmesine gerek duyulmaktadır. Bu çalışmada söz konusu gereksinimi gidermek üzere ürün/süreç parametre tasarım optimizasyonunda kullanılacak kalite kayıp fonksiyonlarının parametrelerinin tahmin edilmesi için etkili ve geçerli yöntemler geliştirilecektir. Yöntemlerin geçerliliği matematiksel çıkarımlar ve benzetim yoluyla gösterilecek, etkililiği ise endüstriyel uygulamalar yoluyla test edilecektir.

Suggestions

Robust Ürün ve Süreç Tasarımı için İstatistiksel Modelleme ve Etkileşimli Optimizasyon
Köksalan, Mustafa Murat; İlk Dağ, Özlem; Özateş Gürbüz, Melis; Köksal, Gülser(2015-12-31)
Ürün ve süreç tasarımında mevcut sorunları giderecek yeni tasarımların elde edilemediği durumlarda daha da önem kazanan tasarım optimizasyonu literatürde çok sayıda çalışmaya konu edilmiştir. Ancak bu çalışmalar, birden fazla amaç içeren bu problemleri ele alırken karar verici ile yeterince etkileşimde bulunmadığından beklenen düzeyde etkili olamayabilmektedir. Literatürdeki etkileşimli optimizasyon yaklaşımları da problemi henüz başlangıç düzeyinde irdelemektedir. Bu bakımdan 2014 yılı başında etkileşimli...
Sağlık Alanında Mobil ve Giyilebilir Teknolojilerin Benimsenmesini Etkileyen Faktörler: Ampirik İncelemeler
Özkan Yıldırım, Sevgi; Pancar, Tansu(2018-12-31)
Mobil ve giyilebilir teknolojilerin sağlık alanında kullanımı, teknolojik ilerlemeler neticesinde, özellikle mobil işlem gücü ve iletişim teknolojilerinin gelişimiyle birlikte hızla önem kazanmaktadır. Mobil ve giyilebilir teknolojilerin sağlık alanında uygulamarının hayatımızda giderek daha fazla yer alması ile kullanıcıların kendilerine sunulan bu teknoloji ürün veya uygulamalarını benimsemelerini etkileyen faktörler araştrımacıların dikkatini çekmiştir. Bu bağlamda kullanıcıların mobil ve giyilebilir sağ...
ÇOK AMAÇLI ÜRÜN VE SÜREÇ TASARIMI OPTİMİZASYONU İÇİN ETKİLEŞİMLİ YAKLAŞIMLAR
Köksalan, Mustafa Murat; Köksal, Gülser; Özateş Gürbüz, Melis(2015-12-31)
Günümüzün rekabet koşullarında kaliteli ürünlerin geliştirilmesinde tasarım süreci giderek artan önem kazanmaktadır. Ürünlerin kalitesinin düşük ve değişken olmasına yol açan ve kontrol edilmesi güç çok çeşitli faktör vardır. Yenilikçi problem çözme ve tasarım optimizasyonu bu faktörlere duyarsız olacak güçlü tasarımların geliştirilmesi için etkili yaklaşımlardır. Bu çalışmada, yenilikçi yaklaşımların yetersiz kaldığı durumlarda daha da önem kazanan tasarım optimizasyonu konu edinilmiştir. Çalışma kapsamınd...
Kalite iyileştirmede veri madenciliği kullanımı ve geliştirilmesi
Kayalıgil, Sinan; Köksal, Gülser; Testik, Caner Murat; Batmaz, İnci; Karasözen, Bülent; Weber, Wilhelm Gerhard; Bakır, Berna; Güntürkün, Fatma; Özdemirel, Nur Evin; İpekçi, Arif İlker; Öztürk, Başak; Yerlikaya, Fatma(2009)
Bu projede amaç, sanayi kuruluşlarında ürün ve süreçlerin kalitesini iyileştirmeye yönelik veri madenciliği (VM) yaklaşımlarını belirlemek ve daha etkili yaklaşımlar geliştirmektir. Projede imalat sanayi kuruluşlarının ürün ve süreçlerinin kalitesini iyileştirme ile ilgili kalitenin tanımlanması, tahmin edilmesi, sınıflandırılması ve parametrelerinin optimizasyonu problemleri ele alınmıştır. Bu problemlerin çözümü için veri hazırlama ve önişlemenin yanısıra kümeleme, tahmin etme, ...
Fonksiyonel Kağıt Üretiminde Kullanılmak Üzere Kapsaisin ve Zeytin Yaprağı Özütü ile Yüklenmiş Nano Emülsiyonların Tasarlanması
Öztop, Halil Mecit; Şibil, Yeşim(2016-12-31)
Tıp, ilaç ve gıda endüstrisinde kullanımı artan nanoemülsiyonlar, fonksiyonel özellik gösteren bileşenleri enkapsüle ederek bu bileşenlerin etkili ve kontrollü salınımını, daha yüksek antimikrobiyel aktiviteye sahip olmalarını ve biyoyararlılıklarının artmasını sağlamaktadır. Nanoemülsiyonların artırılmış antimikrobiyel özelliğinden yararlanarak yenilebilir biyofilm, gıdaya uygun paketleme materyalleri, sürfektanlar, dezenfektanlar ve dayanıklı fonksiyonel içecekler üretmek mümkün olabilmektedir. Önerilen p...
Citation Formats
G. Köksal, “Tasarıma Bağlı Kalite Kaybının Ölçümü için Yöntem Geliştirilmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59208.