Quantum Noktacık İle Duyarlı Hale Getirilmiş Nano Örgü Yapılı Güneş Pili Üretimi.

2010-12-31
Bu projede çeşitli oksit tabakalar üzerinde yüksek basınç reaktörü yardımı ile kuantum parçacıklar üretilecektir. Bu deneyler sırasında basınç ve sıcaklık kontrolü ile maksimum metal oksit - kuantum parçacık etkileşmesi elde edilmeye çalışılacaktır. Kuantum parçacıkların metal oksit yüzeylerine absorbe edilmesi için yüksek basınç (20 atm) ve sıcaklık (2450C) gerekmektedir. QDSC pillerinin verimliliğini etkileyen bir diğer faktör ise üzerine düşen ışık miktarını verimli bir şekilde soğurmasıdır. Güneş ışınlarının soğrulması QDSC (quantum dot sensitized solar cell) matris içindeki boya molekülleri ve kuantum parçacıkların sayesinde olmaktadır. QDSC pillerinde yüksek verimlilik için soğurma neticesinde üretilen elektronların ivedi bir şekilde nanoparçacıkların üzerine taşınması gerekmektedir. Bu proje çerçevesinde; üretilen oksit tabakalara en hızlı elektron aktarmasını gerçekleştirebilecek kuantum parçacık-boya molekülleri çiftleri araştırılacaktır. Önerilen proje son zamanlarda gerek alternatif enerji kaynağı olması açısından, gerekse doğayı koruyucu bir özelliği bulunduğundan yoğun olarak ilgi gören güneş hücreleri ve bu teknolojide yeni bir boyut olan kuantum parçacık ile duyarlı hale getirilmiş metal oksit bazlı güneş hücreleri hakkındadır. Bu projede amaçlanan hidrotermal yöntemi kullanılarak homojen yapıda ve kompozisyonda nano-subnano yapılı metal oksit- kuantum parçacık kompozit katmanlarının sentezlenmesi ve QDSC güneş hücrelerinin çalışma mekanizmalarının farklı metal oksit katmanlarına göre olan değişiminin incelenmesidir. Ayrıca bu çalışmanın ileride tamamlanacak diğer bölümleriyle (sensitizör ve redoks çifti çalışmaları) birlikte yüksek verimliliğe sahip, aynı zamanda ekonomik olan QDSC-QD modifiyeli DSSC güneş hücreleri konusunun ülkemizde geliştirilmesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Suggestions

Kuantum Noktacıklarının Hücre Görüntüleme Probları Olarak Kullanımı
Özen, Can(2010-12-31)
Kuantum noktacıkları oldukça küresel bir şekle sahip, yarı iletken nano kristallerdir. Hücre görüntüleme çalışmalarında kullanılan organik boyalarla kıyaslandığında, yüksek kuantum verimleri sayesinde daha parlak ışık veren bu parçacıkların diğer avantajları arasında uyarım sonucu renk kaybına daha dirençli olmaları, dar emisyon ve genis uyarım spektrumları sayılabilir. Bu çalışmanın amacı değişik kimyasal yapı ve boyutlardaki kuantum noktacıklarının hücre içi dağılım profillerini araştırmaktır. Arastirma ...
Nano Boyutlu Tio2 Tozlarından Boya-Sentezli Güneş Enerjisi Pili Üretimi
Öztürk, Abdullah(2011-12-31)
Bu projenin amacı yüksek etkinlikte fotokatalitik özellik gösteren TiO2 tozu üretmek ve bu tozları kullanarak boya-sentezli güneş enerjisi pili elde etmektir. Proje süresince yapılacak araştırmalarda çeşitli boyutlardaki TiO2 tozları karıştırılarak tozların arasında değişik boyutlarda gözeneklerin oluşturulması sağlanacaktır. Working /counter elektrotları oluşturularak daha verimli çalışabilen güneş enerjisi pilleri üretilecektir. Working elektrod screen baskı metoduyla katmanlanacaktır. Pt counter elektrod...
Kuantum sonrası kriptografi
Cenk, Murat; Taşkin, Halil Kemal; Baloğlu, Sevdenur; Yünüak, Hasan Bartu; Demircioğlu, Murat(2018-12-31)
Son zamanlarda kuantum bilgisayarları üzerine yapılan bir çok çalışma vardır ve küçük ölçekli kuantum bilgisayarları geliştirilmeye başlanmıştır. Bu çalışmalar yakın gelecekte geniş ölçekli kuantum bilgisayarların inşa edileceğini işaret etmektedir ve bir çok bilim insanı bu tip bilgisayarların yakın gelecekte kullanımda olacağını söylemektedriler. Bu tip bilgisayarlar günümüzde kullanılan bir çok açık anahtar kripto sistemi kırmaktadır. Bundan dolayı kuantum sonrası olarak adlandırılan hem klasik bilgisay...
Fotovoltaik malzemelerin fotolüminesans haritasının çıkarılması
Yerci, Selçuk; Türkay, Deniz; Soltanpoor, Wiria; Koç, Mehmet; Özcan, Can; Ghasemikashtiban, Milad(2018-12-31)
Fotolüminesans yönteminde numuneler ışık ile uyarılır ve numuneden tekrar ışık toplanır. Numuneden gelen ışık numunenin optik karakteri (bant aralığı ve kusur çeşidi ve yoğunluğu) hakkında bilgi verir. Standart fotolüminesans deneyinde, uyarım için kullanılan ışığın enerjisinin ilgilenilen optik geçişin enerjisinden daha büyük olması gerekmektedir.Güneş hücrelerinin fotolüminesans ölçümleri sayesinde elektron ve deliklerin yaşam süreleri belirlenebilir. Fotolüminesans şiddetinin fazla olması elektron ve del...
Mikroorganizmalar ve güneş enerjisi ile sürekli hidrojen üreten biyoproseslerin geliştirilmesi
Eroğlu, İnci; Yücel, Ayşe Meral; Gündüz, Ufuk; Turker, Lemi; Sediroğlu, Vedat; Aslan, Kadir; Gürkan, Beklan; El-bashiti, Tarık(1999)
Bu araştırmada güneş enerjisi ile sürekli hidrojen üreten proseslerin geliştirilmesi amacıyla üç değişik biyosistem üzerinde çalışılmıştır. Bu biyosistemlerden ilki için Rhodobacter sphéroïdes O.U.001 ile su ceketli bir kolon fotobiyoreaktöründe hidrojen üretimi koşullanmn incelenmesine yönelik olarak yapılan deneylerde seyreltme hızı, besiyeri miktan ve kompozisyonu değiştirilerek bu parametrelerin fotobiyorektörün uzun süre çalışmasına olan etkileri denenmiştir. İkinci kısımda en yüksek bacteriorhodopsin ...
Citation Formats
A. M. Özenbaş, “Quantum Noktacık İle Duyarlı Hale Getirilmiş Nano Örgü Yapılı Güneş Pili Üretimi.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59225.