Almanya’da Yaşayan Türkiye Kökenli İnsanların Dil Öğrenme ‘Başarısızlıkları’: Nedenleri ve Olası Çözüm Yolları

2015-12-31
1960’lı yılların ortasından günümüze değin yabancı kökenli çocukların okul “başarıları” Alman çocuklarına kıyasla oldukça düşük seviyededir. Bu durumdan kaynaklanan uyum (entegrasyon) sorunlarının sonucu olarak Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli göçmenler zaman zaman Alman toplumu tarafından da hor görülmektedirler. Buna rağmen öğren(e)memenin nedenleri hala görmezden gelinmektedir. 50 yıldan beri yaşanan bu soruna bir çözüm önerisi getirmek, bu çalışmanın güncel ve evrensel olarak ulaşmış noktada ek bilgi üretmek projenin gerekçe ve önemini oluşturmaktadır.Yabancı kökenli insanların dil eğitimine ilişkin ve burdan kaynaklan sorunlar hakkında son yıllarda Almanya’da olduğu kadar Türkiye’de de araştırmalar yapılmaktadır. Fakat tüm bu çabalara rağmen, dil eğitiminden kaynaklanan sorunlara çözüm getirilmekten ziyade zaman zaman sorunlar daha da karmaşık bir hal alabilmektedir. Bu bağlamda, bu projenin üretebileceği en önemli ek bilgi, hem Türkiye’nin ve Almanya’nın politika uygulayıcılarına hem de ebeveynlere destek olabilecek yaklaşımlarla çözüm önerileri sunmaktır.

Suggestions

Kırsal Alanda Geçim Pratikleri ve Yoksulluk: Çiftçiler, Gündelikçiler ve Gezici İşçiler: Ankara ve Konya Örneği
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2018-12-31)
Türkiye’de yoksulluk üzerine yapılan çalışmalar çoğunlukla kent odaklıdır. TÜİK 2008 verilerine göre kırsal yoksulluk (%34,62) kentsel yoksulluğun (%9,38) yaklaşık dört katı olmasına rağmen görünür değildir, konuşulmamaktadır ve AB destekli kırsal kalkınma projeleri dışında sözü edilmemektedir (“tehlike" olarak görülmemektedir). Kırın geçinme-hayatta kalma stratejilerinin şehirlere göre daha uygun olması, göreli yoksulluğun kırsal ve kentsel mekanlarda farklı anlamlara gelmesi de bu şekilde bir algıya yol a...
Türkiye’de Orta Sınıfın Farklı Bileşenlerinde Babalık Kurgu, Pratik ve İdealleri
Beşpınar Akgüner, Fatma Umut; Çıtak Aytürk, Zana Ayşe(2014-12-31)
Önerilen projenin amacı Türkiye’de orta sınıfın babalık deneyim ve kurgusunu anlamaktır. Proje kapsamında, orta sınıfın özellikle iki bileşenine odaklanılmaktadır: Laik ve mütedeyyin. Bu iki kesimde babalık kurgu, pratik ve ideallerinin nerelerde benzerlik ve farklılıklar gösterdiği araştırılacaktır. Türkiye’de laik ve mütedeyyin kesim arasında artan toplumsal gerilimler aile ilişkilerine, özellikle eşler arası ve ebeveyn-çocuk ilişkilerine yansımaktadır. Önerilen projenin alan araştırması niteliksel araştı...
AVRUPALILAŞMA ARACILIĞIYLA DEMOKRATİKLEŞME: GÜRCİSTAN’DAKİ SİYASİ ELİTLER ÖRNEĞİ
Ayata, Ayşe; Karadağ, Yelda(2015-12-31)
Önerilen projenin amacı, siyasal elitlerin karar alma sürecindeki rolünün Gürcistan’ın Sovyet sonrası demokratikleşme ve Avrupalılaşma ile olan ilişkisini analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda, Gürcistan’daki siyasi partilerin oluşum ve gelişim sürecini incelenecek ve siyasi elitlerin demokratikleşme sürecindeki katkıları ile ilgili alan çalışması yapılacaktır.Sovyet sonrası döneme ilişkin akademik literatür ağırlıklı olarak siyasi elitlerin demokratikleşme ve Avrupalılaşmadaki rolü, siyasal sistem analizi...
Gençlerin Gelecek Beklentilerinde Sosyal Hareketlilik ve Zenginleşme Tahayyülleri
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2017-12-31)
Son 20 yıldır Türkiye’de Gençlik üzerine yapılan kapsamlı pek çok araştırmanın sonuçları, gençliğin yükselme konusundaki beklentilerinde “para” ya verdiği önem tezini destekler niteliktedir. Bu araştırmalarda ortak sonuç olarak gençler gelecek için rahat ve konforlu bir hayat düşlemekte, en çok parasızlıktan ve işsizlikten korktuklarını belirtmektedirler. Önerilen araştırma ile görece daha donanımlı olan üniversite gençliğinin gelecek ufkunda yükselme ve zenginliğin nasıl tahayyül edilmekte olduğu anlaşılm...
Türkçede seçenek sorularının sözdizimi ve anlambilimi
Gracanın Yüksek, Martına(2016-12-31)
Önerilen bu çalışma, Türkçede seçenek sorularının sözdizimi ve anlambilimi üzerine yapılmış kuramsal bir çalışmadır. Seçenek soruları, konuşmada kendisine hitap edilen kişiye bir takım seçenekler sunan ve ondan, bu seçeneklerden birisini seçmesini isteyen sorulardır. Türkçede bu tip sorularda, seçeneklerden her biri genellikle evet/hayır sorularında soru eki olarak kullanılan –mI eki ile yüklenir. Seçenekler tercihe göre “yoksa” kelimesiyle de bağlanabilirler. Evet/hayır sorularının yalın bir örneği (1)’de,...
Citation Formats
M. Okyayuz and G. Cedden, “Almanya’da Yaşayan Türkiye Kökenli İnsanların Dil Öğrenme ‘Başarısızlıkları’: Nedenleri ve Olası Çözüm Yolları,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59467.