3 x 2 Hedef Yönelimi Anketi’nin Türkçe’ye Uyarlanması

2013-12-31
Eğitim alanında yapılan çalışmalar incelendiğinde öğrencilerin motivasyonlarını açıklamada yaygın olarak Başarı Hedefleri Kuramı (Achievement Goal Theory, Elliot, 1999) kullanılmaktadır. Başarı Hedefleri Kuramı’na dayalı olarak öğrencilerin hedef yönelimlerini açıklayan farklı modellerin olduğu ve her yeni modelle birlikte var olan ölçme araçlarının da geliştiği görülmektedir. Bu sebeple, bu çalışmanın amacı en güncel model olan 3 x 2 modeline (Elliot, Murayama ve Pekrun, 2011) göre geliştirilen Hedef Yönelimi Anketi’ni Türkçe’ye uyarlamaktır. Anketin Türkçe’ye adaptasyonu üniversite düzeyinde “Eğitim Psikolojisi” dersinde yapılacaktır. Bu yüzden, çalışmanın örneklemini Türkiye’nin farklı üniversitelerinde “Eğitim Psikolojisi” derslerini alan yaklaşık 1000 öğretmen adayı oluşturacaktır. Veri toplamak amacıyla Elliot ve McGregor (2011) tarafından 3 x 2 Başarı Hedefleri Yapısı dikkate alınarak geliştirilen ve araştırmacılar tarafından Türkçeye uyarlanacak olan 3x2 Hedef Yönelimi Anketi kullanılacaktır. Ölçeğin aslı 18 maddeden ve altı alt boyuttan (görev-yaklaşma, görev-kaçınma, öz-yaklaşma, öz-kaçınma, diğer-yaklaşma, diğer-kaçınma) oluşmaktadır. Bu çalışmada elde edilecek verilerin analizi için betimsel ve çıkarımsal istatistiksel teknikler kullanılacaktır. Betimsel analizler kapsamında ortalama ve standard sapma hesaplanacak ve öğretmen adaylarının sahip oldukları hedef yönelimlerine ilişkin değişkenler grafiksel olarak gösterilecektir. Verilerin geçerliliğini test etmek için LISREL programı kullanılarak doğrulayıcı faktör analizi yapılacaktır. Ayrıca verilerin güvenirliği SPSS programı yardımıyla Cronbach Alfa iç güvenirlik katsayısı hesaplanarak bulunacaktır.

Suggestions

Kısa Vadeli Yatırımcılar-Uzun Vadeli Yatırımcılar: Borsa İstanbul ve Şili Örnekleri
Güner, Zehra Nuray(2017-12-31)
Finans yazınında teorik çalışmalar yatırımcıların ortalama elde tutma sürelerinin kısa olduğu piyasaların etkin olmadığını iddia etmektedir (Cespa ve Vives, 2015; Chen, Huang ve Zhang, 2012; Zhang, 2012). Bu tezin doğruluğunu ampirik olarak test eden çalışma sayısı yok denecek kadar azdır. Piyasaların etkin olması işlem gören hisse senetlerinin piyasada doğru fiyatlandırılacağı anlamına gelmekte ve yatırımcıların gönül rahatlığı ile işlem yapmalarına olanak sağlamaktadır. O nedenle bir piyasanın sahip o...
Antrenörlerin kullandıkları ve sporcuların algıladıkları öğretim stilleri
İnce, Mustafa Levent(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı, 14-18 yaş grubu sporcu antrenörlerinin kullandıkları ve sporcuların algıladıkları öğretim stillerini incelemektir. Bu amaçla Türkiye'nin çeşitli illerinde çalışan toplam 100 antrenör ve bunların çalıştırdığı 300 sporcuya "Öğretim Stilleri Kullanımı Anketi" uygulanacaktır. Ayrıca, anket bulgularına göre “antrenör merkezli” ve “sporcu merkezli” öğretim stili kullanımını vurgulayan 6 antrenör ve 16 sporcu ile “kritik olay inceleme” bakış açısıyla, görüşme yapılarak derinlemesine veri topl...
Neoliberal Sosyal Poliitika: Türkiye ve Brezilya Örnekleri
Topal Yılmaz, Aylin(2018-12-31)
Bu proje kapsamında AKP döneminde uygulanan sosyal politika uygulamaları Brezilya örneğiyle karşılaştırılarak, neoliberal sosyal politika uygulamalarına ilişkin bir analiz geliştirilecektir.
Avrupa Birliği'nde sektörel istihdamın bölgesel yakınsaması: Mekansal veri analizi
Öcal, Nadir; Akçagün, Pelin(2015-12-31)
Bu projenin amacı, Avrupa Birliği ülkelerinde sektörel istihdamın yakınsama dinamiklerini mekânsal ilişkileri ve sektörel etkileşimleri de dikkate alarak analiz etmektir. Avrupa Birliği’nin kuruluş amacında ortaya konan “ülke düzeyinde yakınlaşma ve istihdamda birlik oluşturma” tezinin veriler ışığında test edilmesi sağlanacak; sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinde ülkeler arası istihdam oranlarındaki farklılıklarının gerçekte azalıp azalmadığı ortaya konabilecektir. Bu çalışma, refah göstergesi olarak ele ...
Dijital Teknolojilerle Desteklenmiş Sergi Sistemlerinin ODTÜ Arkeoloji Müzesi’nde Uygulanması
Atakuman, Çiğdem; Işıtman, Ödül; Sakarya, İlham; Erdem, Deniz(2017-12-31)
Bu projenin amacı, ziyaretçilerin ilgi ve merakını uyandıracak nitelikte bilgi panolarıyla desteklenen bir etkileşimli dijital sergi teknolojisinin geliştirilerek, ODTÜ Arkeoloji Müzesi’nde uygulanmasını sağlamaktır. Günümüzde müze, sadece eserlerin sergilendiği bir alan olmaktan çıkmış, arkeolojik yöntemlerle üretilen bilginin toplumla diyaloğa açıldığı bir etkileşimli öğrenme ve düşünme alanı olmuştur. Bu gelişmenin en önemli ayaklarından biri dijital teknolojilerin etkileşimli öğrenme alanında kullanılm...
Citation Formats
E. Kondakçı, “3 x 2 Hedef Yönelimi Anketi’nin Türkçe’ye Uyarlanması,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59624.