3 x 2 Hedef Yönelimi Anketi’nin Türkçe’ye Uyarlanması

2013-12-31
Kondakçı, Esen
Kadıoğlu, Cansel
Eğitim alanında yapılan çalışmalar incelendiğinde öğrencilerin motivasyonlarını açıklamada yaygın olarak Başarı Hedefleri Kuramı (Achievement Goal Theory, Elliot, 1999) kullanılmaktadır. Başarı Hedefleri Kuramı’na dayalı olarak öğrencilerin hedef yönelimlerini açıklayan farklı modellerin olduğu ve her yeni modelle birlikte var olan ölçme araçlarının da geliştiği görülmektedir. Bu sebeple, bu çalışmanın amacı en güncel model olan 3 x 2 modeline (Elliot, Murayama ve Pekrun, 2011) göre geliştirilen Hedef Yönelimi Anketi’ni Türkçe’ye uyarlamaktır. Anketin Türkçe’ye adaptasyonu üniversite düzeyinde “Eğitim Psikolojisi” dersinde yapılacaktır. Bu yüzden, çalışmanın örneklemini Türkiye’nin farklı üniversitelerinde “Eğitim Psikolojisi” derslerini alan yaklaşık 1000 öğretmen adayı oluşturacaktır. Veri toplamak amacıyla Elliot ve McGregor (2011) tarafından 3 x 2 Başarı Hedefleri Yapısı dikkate alınarak geliştirilen ve araştırmacılar tarafından Türkçeye uyarlanacak olan 3x2 Hedef Yönelimi Anketi kullanılacaktır. Ölçeğin aslı 18 maddeden ve altı alt boyuttan (görev-yaklaşma, görev-kaçınma, öz-yaklaşma, öz-kaçınma, diğer-yaklaşma, diğer-kaçınma) oluşmaktadır. Bu çalışmada elde edilecek verilerin analizi için betimsel ve çıkarımsal istatistiksel teknikler kullanılacaktır. Betimsel analizler kapsamında ortalama ve standard sapma hesaplanacak ve öğretmen adaylarının sahip oldukları hedef yönelimlerine ilişkin değişkenler grafiksel olarak gösterilecektir. Verilerin geçerliliğini test etmek için LISREL programı kullanılarak doğrulayıcı faktör analizi yapılacaktır. Ayrıca verilerin güvenirliği SPSS programı yardımıyla Cronbach Alfa iç güvenirlik katsayısı hesaplanarak bulunacaktır.
Citation Formats
E. Kondakçı and C. Kadıoğlu, “3 x 2 Hedef Yönelimi Anketi’nin Türkçe’ye Uyarlanması,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59624.