Kısa Vadeli Yatırımcılar-Uzun Vadeli Yatırımcılar: Borsa İstanbul ve Şili Örnekleri

2017-12-31
Finans yazınında teorik çalışmalar yatırımcıların ortalama elde tutma sürelerinin kısa olduğu piyasaların etkin olmadığını iddia etmektedir (Cespa ve Vives, 2015; Chen, Huang ve Zhang, 2012; Zhang, 2012). Bu tezin doğruluğunu ampirik olarak test eden çalışma sayısı yok denecek kadar azdır. Piyasaların etkin olması işlem gören hisse senetlerinin piyasada doğru fiyatlandırılacağı anlamına gelmekte ve yatırımcıların gönül rahatlığı ile işlem yapmalarına olanak sağlamaktadır. O nedenle bir piyasanın sahip olması gereken en önemli özelliklerden birisi etkin olmasıdır. Borsa İstanbul kısa vadeli yatırımcıların yoğun olduğu bir piyasadır. Yüce, Önder ve Mugan (1999) Borsa İstanbul’daki yatırımcıların %80’i için ortalama elde tutma süresinin 4 aydan daha kısa olduğunu göstermektedir. Son yıllarda yatırımcıların elde tutma süreleri Amerika ve Londra gibi gelişmiş borsalarda bile kısalmaktadır. New York Borsası için 1960’larda 8 yıl olan ortalama elde tutma süresi 2000’lerde bir yılın altına düşmüştür. Benzeri bir düşüş, yukardaki grafiklerden de görülebileceği gibi, başka borsalarda da gözlenmektedir. Şili Borsası ise Borsa İstanbul’un tam tersine uzun vadeli yatırımcıların çoğunlukta olduğu bir piyasadır. Bu iki piyasanın özellikleri karşılaştırılarak yukarıda bahsedilen modellerin hipotezlerinin test edilebilmesi mümkün olacaktır. Bölümümüz Finans doktora programı öğrencilerinden Müge Taşçı doktora tezi kapsamında Cespa ve Vives (2015) modelinin öngörülerini test ede

Suggestions

3 x 2 Hedef Yönelimi Anketi’nin Türkçe’ye Uyarlanması
Kondakçı, Esen(2013-12-31)
Eğitim alanında yapılan çalışmalar incelendiğinde öğrencilerin motivasyonlarını açıklamada yaygın olarak Başarı Hedefleri Kuramı (Achievement Goal Theory, Elliot, 1999) kullanılmaktadır. Başarı Hedefleri Kuramı’na dayalı olarak öğrencilerin hedef yönelimlerini açıklayan farklı modellerin olduğu ve her yeni modelle birlikte var olan ölçme araçlarının da geliştiği görülmektedir. Bu sebeple, bu çalışmanın amacı en güncel model olan 3 x 2 modeline (Elliot, Murayama ve Pekrun, 2011) göre geliştirilen Hedef Yö...
Madencilik Sektöründe Örgütsel Risk
Topal, Çağrı; Topal, Çağatay; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut(2016-12-31)
Bu çalışma, örgütlerin yarattığı, insanların sağlığı, ekonomik durumları ve doğal çevrelerini tehdit eden risklerin, bu riskleri yaratan ve denetleyen kurumlarda çalışanlar ve bu risklere maruz kalan toplumsal aktörlerce nasıl anlamlandırıldığını inceleyecektir. Araştırmanın temel sorusu “örgütlerle doğrudan veya dolaylı bir ilişki içinde olan farklı konumlardaki aktörler, bu örgütlerin yarattığı riskleri anlamaya çalışırken hangi farklı fakat birbiriyle ilişkili konulara odaklanmaktadırlar” şeklindedir. Bu...
Avrupa Birliği'nde sektörel istihdamın bölgesel yakınsaması: Mekansal veri analizi
Öcal, Nadir; Akçagün, Pelin(2015-12-31)
Bu projenin amacı, Avrupa Birliği ülkelerinde sektörel istihdamın yakınsama dinamiklerini mekânsal ilişkileri ve sektörel etkileşimleri de dikkate alarak analiz etmektir. Avrupa Birliği’nin kuruluş amacında ortaya konan “ülke düzeyinde yakınlaşma ve istihdamda birlik oluşturma” tezinin veriler ışığında test edilmesi sağlanacak; sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinde ülkeler arası istihdam oranlarındaki farklılıklarının gerçekte azalıp azalmadığı ortaya konabilecektir. Bu çalışma, refah göstergesi olarak ele ...
Anasınıfı Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitimde Aile Birlikteliği, Aile Eğitimi ve Aile Katılımı Farkındalıklarının İncelenmesi
Demircan, Hasibe Özlen(2018-12-31)
Erken çocukluk döneminde sağlanan kaliteli eğitim çocukların tüm alanlardaki gelişimleri üzerinde doğrudan ve kalıcı olumlu etkilere sahip olduğu için (Camilli ve diğerleri, 2010), okul öncesi dönemde bulunan çocukların öğrenmesi ve gelişiminde öğretmen son derece önemli bir role sahiptir (Barnett, 2004). Alan yazın eğitimde anahtar rol oynayan öğretmenlerin çeşitli rolleri olduğunu göstermektedir. Bunlardan bazıları eğitimde idareci, yönetici, başlatıcı, danışman ve kolaylaştırıcı rol üstlenmeleridir (Pet...
Antrenörlerin kullandıkları ve sporcuların algıladıkları öğretim stilleri
İnce, Mustafa Levent(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı, 14-18 yaş grubu sporcu antrenörlerinin kullandıkları ve sporcuların algıladıkları öğretim stillerini incelemektir. Bu amaçla Türkiye'nin çeşitli illerinde çalışan toplam 100 antrenör ve bunların çalıştırdığı 300 sporcuya "Öğretim Stilleri Kullanımı Anketi" uygulanacaktır. Ayrıca, anket bulgularına göre “antrenör merkezli” ve “sporcu merkezli” öğretim stili kullanımını vurgulayan 6 antrenör ve 16 sporcu ile “kritik olay inceleme” bakış açısıyla, görüşme yapılarak derinlemesine veri topl...
Citation Formats
Z. N. Güner, “Kısa Vadeli Yatırımcılar-Uzun Vadeli Yatırımcılar: Borsa İstanbul ve Şili Örnekleri,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61588.