Lisansüstü Öğrencilerinin Araştırma Üretkenliğinin İncelenmesi.

2009-12-31
Araştırma üretkenliğinin ve etkileyen faktörlerin incelenmesi lisansüstü programlarının verimliliğinin değerlendilmesi ve etkinliğinin arttırılması açısından önemlidir. Bu nedenle, bu çalışmanın amaçları şunlardır: 1 – Lisansüstü öğrencilerinin araştırma üretkenliğinin belirlenmesi 2 - Lisansüstü öğrencilerinin araştırma üretkenliğini yordayan bireysel (yaş, cinsiyet, çalışma alanı, mezun olduğu alan, kariyer hedefleri, aldıkları istatistik ve araştırma metod derslerinin sayısı, katıldıkları proje sayısı, araştırma yapmaya yönelik ilgi, araştırma özyeterliği, vb.) ve çevresel faktörlerin (lisansüstü program tarafından sağlanan ortamın niteliği, işveren kurum desteği, işveren kurumun niteliği, aile desteği vb.) faktörlerin belirlenmesi ve önerilen modelin (Şekil 1) test edilmesi 3 – Çalışmada kullanılacak ölçeklerin - Araştırma Özyeterlik Ölçeği (Forester, Kahn ve Hesson- McInnis, 2004) ve Araştırma Ortamı Ölçeği (Kahn ve Gelso, 1997) – Türkçe’ye uyarlanması

Suggestions

The role of academic motivation, course satisfaction, and advisory relationship on research self-efficacy beliefs of graduate students
Bayar, Ekin; Çapa Aydın, Yeşim; Department of Curriculum and Instruction (2021-10)
The aim of the study was to investigate the role of academic status, phase of the study, career plan, autonomous motivation, controlled motivation, course satisfaction, and advisory relationship in graduate students’ research self-efficacy. Data were collected from 403 master and doctoral students from Social or Educational Sciences Institutes utilizing the Motivation for PhD Studies (MPhD), Course Satisfaction, the Rapport subscale of Advisory Working Alliance – Student (AWAI-S), and Self-Efficacy Scales. ...
Lisansüstü öğrenciler arasında yapılan çevrimiçi akran mentorluğun sürdürülebilirliğini etkileyen unsurlar
Can, Gülfidan; Uzun, Yıldız; Nalça, Ceylan; Böğürcü, Ceylin (2019-09-01)
Bu katılımcı eylem araştırmasının amacı lisansüstü öğrenciler arasında yapılan metin tabanlı çevrimiçi akran mentorluğun sürdürülebilirliğini etkileyen unsurları incelemektir. Çalışmada üç hafta boyunca sadece metin tabanlı sohbet uygulamaları kullanılarak 13 lisansüstü öğrenci ve bir öğretim üyesi ile çevrimiçi akran mentorluk programı yürütülmüştür. Veri kaynakları yansıma raporları, yansıma formları, odak grup görüşmeleri ve çevrimiçi sohbet kayıtlarıdır. Katılımcıların çevrimiçi akran mentorluğa devam e...
Lisansüstü Öğrencilerinin Eş Seçimini Etkileyen ve Sınırlandıran Görüş ve İnançları
SANCAK AYDIN, GÖKÇE; Demir, Ayhan Gürbüz (2017-12-01)
Bu çalışmada, eş seçiminde etkili olan görüş ve olumsuz inançların anlaşılmasının yanı sıra evliliğe yönelik sınırlayıcı inançların da anlaşılması amaçlanmıştır. Bu amaçlara yönelik olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş görüşme formu kullanılarak eş seçiminde etkili olan görüş ve olumsuz inançlar belirlenmiştir. Ayrıca, katılımcılarla yapılan görüşmelerde Larson tarafından belirtilen eş seçiminde 9 sınırlayıcı inancın lisansüstü öğrencilerinde ne ölçüde yaygın olduğu da incelenmiştir. Veriler 24 l...
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fiziksel Aktiviteye Katılımlarını Etkileyen Faktörler
Sevimli Çelik, Serap; Terzioğlu, Tuğçe Esra (2019-11-01)
Öğretmenlerin fiziksel becerilerindeki yetkinlikleri etkileyen faktörlerin ele alınması ve bu faktörlerin derinlemesine incelenmesi, erken çocukluk döneminde gerekli olan günlük hareket ihtiyacının karşılanmasında önemli bir yere sahip olan öğretmenlerin fiziksel aktiviteye karşı tutumlarının belirlen-mesinde önem taşımaktadır. Bu çalışma ile Beden Eğitim ve Oyun dersine katılan okul öncesi öğretmen adaylarının (n=28) fiziksel aktiviteye katılımlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca...
Lisansüstü Tez Projeleri İçin Ortak Sarf Ve Yedekparça Alımları.
Uzun, Cemile Nil(2011-12-31)
Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı Ana Bilim Dallarında lisnasüstü eğitim görmekte olan öğrencilerin tez projeleri kapsamında ortaya çıkan ortak sarf yedek parça ve hizmet alımları için öbgörülen havuz bütçeli proje.
Citation Formats
Y. Çapa Aydın, “Lisansüstü Öğrencilerinin Araştırma Üretkenliğinin İncelenmesi.,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59638.