Lisansüstü Öğrencilerinin Araştırma Üretkenliğinin İncelenmesi.

2009-12-31
Araştırma üretkenliğinin ve etkileyen faktörlerin incelenmesi lisansüstü programlarının verimliliğinin değerlendilmesi ve etkinliğinin arttırılması açısından önemlidir. Bu nedenle, bu çalışmanın amaçları şunlardır: 1 – Lisansüstü öğrencilerinin araştırma üretkenliğinin belirlenmesi 2 - Lisansüstü öğrencilerinin araştırma üretkenliğini yordayan bireysel (yaş, cinsiyet, çalışma alanı, mezun olduğu alan, kariyer hedefleri, aldıkları istatistik ve araştırma metod derslerinin sayısı, katıldıkları proje sayısı, araştırma yapmaya yönelik ilgi, araştırma özyeterliği, vb.) ve çevresel faktörlerin (lisansüstü program tarafından sağlanan ortamın niteliği, işveren kurum desteği, işveren kurumun niteliği, aile desteği vb.) faktörlerin belirlenmesi ve önerilen modelin (Şekil 1) test edilmesi 3 – Çalışmada kullanılacak ölçeklerin - Araştırma Özyeterlik Ölçeği (Forester, Kahn ve Hesson- McInnis, 2004) ve Araştırma Ortamı Ölçeği (Kahn ve Gelso, 1997) – Türkçe’ye uyarlanması
Citation Formats
Y. Çapa Aydın, “Lisansüstü Öğrencilerinin Araştırma Üretkenliğinin İncelenmesi.,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59638.