Akademik Yıldırmanın Yordayıcıları olarak Liderlik ve Sosyal Sistem

2014-12-31
ÖzetHerşeyin çok hızla değiştiği günümüz dünyası, eğitim örgütleri de dahil olmak üzere, kurumları ve bu kurumlarda çalışan bireyleri, devamlılıklarını sürdürebilmek adına, bir mücadelenin içine sokmakta ve bu hızlı çarkın birer parçası haline getirmektedir. Ancak bu durumun sürekliliği, işveren ve çalışan veya çalışan ve iş arkadaşları arasında baş edilmesi hiç de kolay olmayan bazı anlaşmazlıklar yaratmakta, hatta mağdur kişinin psikolojisini ve beden sağlığını bozma noktasına gelmektedir. Bahsi geçen durum uluslararası alanyazında “mobbing”, “bullying”olarak geçerken, Türkçe’de “işyerinde psikolojik taciz” ya da “yıldırkaçır”, (Tınaz, 2006) olarak yer bulmaktadır. Mobing, bireysel zararlarının yanında yüksek öğretim kurumlarına da maddi kayıplar ve insan kaynakları kayıpları yaşatırken, kurumun etkililiğine ve itibarına da ciddi şekilde sekte vurmaktadır. Bu çalışmanın amacı, hem dünyada hem de Türkiye’de çok yaygın bir şekilde karşılaşılan mobing sorununu akademisyenler boyutunda ele alırken mobingin yöneticilerin liderlik stilleri ve sosyal ortamla ilişkisini ortaya koymaktır. Çalışmada, nicel veri toplama yöntemi olarak başka araştırmacılarca geliştirilmiş ve Türkiye’ye uyarlanmış olan ölçekler, Ankara’daki 3 devlet üniversitesi ile 3 özel üniversitenin çeşitli fakültelerinde eğitim veren akademisyenlere uygulanacaktır. Anahtar kelimeler: akademi, mobing, psikolojik taciz, sosyal ortam, yüksek öğretim

Suggestions

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Yoğunluk Konusunda Bağlam Bilgileri ve Pedagojik Alan Bilgileri Üzerine Bir Çalışma
Öztekin, Ceren; Şen, Mehmet(2016-12-31)
Önerilen çalışmada fen bilimleri öğretmenlerinin yoğunluk konusuna yönelik bağlam bilgileri ve pedagojik alan bilgileri Magnusson ve arkadaşlarının (1999) Grossman (1990)’ın çalışmasından uyarladığı öğretmenin sahip olduğu bilgi türleri modeli çerçevesinde incelenektir. Verilerin, kişisel bilgi formu, bağlam bilgisi görüşme formu, yarı yapılandırılmış pedagojik alan bilgisi görüşme formu, ders gözlemleri yolu ile toplanması planlanmaktadır.Bağlam bilgisi öğretmenin pedagojik alan bilgisini etkileyen 3 teme...
Ortak geçmişe yönelik ebeveyn-çocuk konuşmalarının 60-72 aylık çocukların sürdürülebilir kalkınma konularına ilişkin bellek gelişimine etkisi: Vermikompostlama çalışması
Olgan, Refika(2018-12-31)
Araştırmanın amacı vermikompost ile ilgili etkinlikler sırasında ve sonrasında 60-72 aylık okul öncesi dönem çocukları ve anneleri arasında geçen etkinlikler ile ilgili konuşmaların çocukların organik artıkların geri dönüşümü, kompost döngüsü ve vermikompostlamada role sahip olan kırmızı solucanların ve sürdürülebilirliğin öğrenme üzerine etkisinin incelenmesidir. Araştırma örneklemini Ankara ili sınırları içerisinde bulunan devlete bağlı bir okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-72 aylık okul öncesi dö...
Etken Öğretmen Uygulamalarının Arkasında Yatan Faktörler: Bir Yapısal Eşitlik Modelleme Çalışması
Çapa Aydın, Yeşim(2018-12-31)
Bu çalışma okul öncesi öğretmen adaylarının ve göreve yeni başlamış okul öncesi öğretmenlerinin mesleğe hazır bulunuşluk düzeyleri ile ilişkili faktörleri ve bu faktörler arasındaki ilişki yapısını test etmeyi hedeflemektedir. Daha önce alan yazında bu değişkenlerin bütüncül yapısının test edilmediği, yalnızca bazıları arasında ilişkinin niteliğine bakıldığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle bir modelleme çalışması olarak bir ilk niteliği taşıyan bu araştırmanın öğretmenlik mesleğine hazır bulunuşluk olgusunu ve ...
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sözde Bilim Doğası Ve Evrim Teorisine Yönelik Algıları Üzerine Bir Çalışma.
Çakıroğlu, Jale; Öztekin, Ceren; Metin, Duygu(2013-12-31)
Amaç: Bu araştırmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının sahip oldukları sözde-bilimsel inançları belirlemek ve bu sözde-bilimsel inançların öğretmen adaylarının demografik özelliklerine, bilimin doğası algılarına ve evrim teorisine yönelik eğilimlerine (bilgi ve tutum) göre nasıl değişiklik gösterdiğini araştırmaktır. Örneklem: Çalışmanın örneklemini, çeşitli üniversitelerin Eğitim Fakültesi, İlköğretim bölümünde öğrenim gören fen bilgisi öğretmen adayları oluşturması planlanmaktadır. Yöntem: Araştı...
Matematik Öğretmenlerinin İnanışlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi: NorBaTM Projesi Türkiye Çalışması
Haser, Çiğdem; Arslan, Okan; Çelikdemir, Kübra(2014-12-31)
Bu çalışmada ortaokul matematik öğretmenlerinin mesleki tatmin, öğretime yaklaşım, etkili öğretim, etkili matematik öğretimi ve öğrenimi, ders kitabı kullanımı ve öğretmenlerin tipik öğretimleri hakkındaki inanışları NorBaTM projesi kapsamındaki ölçekler ile araştırılacaktır. Elde edilen sonuçlar Avrupa, Balkan, İskandinav ve Uzakdoğu’dan projeye katılan ülkelerden elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılarak, öğretmenlerin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerini geliştirecek şekilde kullanılacaktır.
Citation Formats
C. Engin Demir, “Akademik Yıldırmanın Yordayıcıları olarak Liderlik ve Sosyal Sistem,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59652.