Mersin Körfezinde (kuzeydoğu Akdeniz) Birincil Üretim Miktarlarının Mevsimsel Değişimleri

2010-02-28
Bu araştırma projesi dünyanın en verimsiz (oligotrofik) denizi olarak kabul edilen Doğu Akdeniz'in nehir girdilerinin en yoğun olduğu kuzeydoğu Akdeniz sularında, denizlerde besin zincirinin ilk halkasını oluşturan ve birincil üreticiler olarak da tanımlanan bitkisel planktonların çok düşük verimlilikteki açık ve görece daha verimli kıta sahanlığı sularındaki üretim kapasitelerinin anlaşılmasını amaçlar. Farklı bitkisel plankton tür ve gruplarının denizlerde birincil üretime katkısı ve bu grupların kimyasal (besin tuzları- azot, fosfor, silikat) ve fiziksel (sıcaklık, tuzluluk vb.) parametreler ile ilişkilerinin anlaşılmasına katkıda bulunacaktır. Bu çalışma ile bu bölgede mevcut nanoplankton ve pikoplankton bolluk ve biyokütlesi, ve bu grupların heterotrofik bakteriler ile olan ilişkisi üzerine ilk bulgular elde edilecektir. Bitkisel plankton boyar madde (pigment) tanım ve ölçümleri yanısıra toplam klorofil-a ölçümlerinden hesaplanan biyokütle sonuçları zamansal ve mekansal ölçekli karşılaştırılabilecektir. Nehir girdilerinden daha çok etkilenen kıyı kesimi ile yüksek tuzluluğa sahip açık sulardaki birincil üretim miktarları karşılaştırılacak, olası fark veya benzerlikler diğer toplanacak çevresel biyolojik, kimyasal, fiziksel veriler ile irdelenecektir. Kıyılarda yaşayan insan nüfusunun artması ve sanayileşme ile birlikte kuzeydoğu Akdeniz Körfezlerinde (Mersin ve İskenderun) antropojenik girdiler nedeniyle ötrofikasyonda son derece hızlı bir artış izlenmektedir. İç körfezlerde uygun koşullar altında zaman zaman bitkisel plankton patlamaları oluşmaktadır. Birincil üretimdeki açık su, kıyı farklılaşımının derecesi ve nedenleri bu proje ile açıklanmaya çalışılacaktır. Ayrıca, çalışmanın yapılacağı bölgede daha önce 2002-2003 yıllarında yapılmış olan ölçümlere devam edilmiş olunacak ve zaman içinde değişim olup olmadığı anlaşılacaktır. Bu projede ilk aşamada bir yıl süreli mevsimlik (4 farklı sezonda) ölçümler yapılacaktır.

Suggestions

Mersin Körfezinde (kuzeydoğu Akdeniz) Sınırlayıcı Besin Elementleri Deneyleri Birincil Üretim Üzerine Olası Etkilerinin Belirlenmesi.
Uysal, Zahit(2011-12-31)
Bu araştırma projesi dünyanın en verimsiz (oligotrofik) denizi olarak kabul edilen Doğu Akdeniz'in nehir girdilerinin en yoğun olduğu kuzeydoğu Akdeniz sularında, denizlerde besin zincirinin ilk halkasını oluşturan ve birincil üreticiler olarak da tanımlanan bitkisel planktonun (fitoplankton) değişken besin elementi düzeylerinde nicel ve nitel açıdan tepkilerini ve populasyonda olası değişimlerin saptanmasını amaçlamaktadır. Besin tuzları birincil üreticilerin sürekliliğini ve kompozisyonunu kontrol eden et...
Ankara İli Bilgi İletişim Teknolojileri Sektörü Yenilik Kapasitesi ve Üniversite-Sanayi İşbirlikleri
Erdil, Erkan; Pamukcu, Mehmet Teoman; Akçomak, İbrahim Semih (Science And Technology Policies Research Center, Middle East Technical University (Ankara, Turkey), 2015)
Bu bölümde Ankara bölgesinin küresel düzeydeki rekabetçi pozisyonu açısından büyük önem taşıyan Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektörünün mevcut durumunun analiz edilerek, ArGe ve yenilik kapasitesini artırmaya yönelik etkin bir strateji ve politika analizinin hazırlanması amaçlanmıştır. Çalışmada ilk olarak Türkiye’de BİT sektörünün genel çerçevesi çizilmiş daha sonra da Ankara’da BİT sektöründe faaliyet gösteren paydaşların araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin sonuçla...
Mersin Körfezi Sualtı Kanyonlarının Araştırılması
Tezcan, Devrim; Yücel, Mustafa; Örek, Hasan(2018-12-31)
Su altı kanyonları üzerine son yıllarda yapılan çalışmalar, bunların sığ kıyı bölgeleri ile derin sular arasındaki en önemli bağlantı yolları olduğunu ortaya koymuştur. Bu proje önerisinde de, Doğu Akdeniz'de, Mersin Körfezi içerisinde derinlerde aynı sisteme bağlanan iki su altı kanyonu için jeolojik, jeofizik, fiziksel ve kimyasal oşinografi alanlarında disiplinler arası bir başlangıç çalışması yaparak ön bilgiler elde edilmesi amaçlanmaktadır. Sismik yöntemler, CTD ile fiziksel parametrelerin ölçümü gib...
Maya Hücrelerinde Bor ve Arsenik Elementlerinin Sinerjik ve Antagonistik Etkileri
Ertaş, Gülay; Gökmen, Gülser İnci; Volkan, Mürvet; Gökmen, Ali(2017-12-31)
Bor rezervlerinin ülkemizde zengin olması, borun uygulama alanlarındaki araştırmalarının da yoğun olarak ülkemizde yapılmasına önemli bir etken olmaktadır. Bor canlı metabolizmalar için bulunduğu miktara bağlı olarak gerekli veya toksik olmakta ancak arsenik ise yalnızca toksik özellik göstermektedir. Bor ve ağır metallerin organizmalar tarafından alımlarında, özellikle bor ve arsenik için bir korelasyon aranması, Türkiye’de bazı bölgelerde bu iki elementin aynı anda ve yüksek miktarda bulunduğu göz önünde ...
Derin Öğrenme Teknikleri Ve Ağ Analizi Yöntemleriyle Hazırlanmış Kapsamlı Biyomedikal İlişkiler Kaynağı
Çetin Atalay, Rengül; Atalay, Mehmet Volkan; Doğan, Tunca(2020-03-01)
Deneysel biyomedikal arastırmalara yardımcı olmak için mevcut islemsel (computational) araçlar ve hizmetlerin, veri çesitliligi ve veri baglantılılıgı açılarından eksiklikleri bulundugundan dolayı, gerçek problemlere çözüm üretmek için kullanımları sınırlı kalmaktadır. CROssBAR projesinin amacı, ilaç kesfi problemi için çesitli biyomedikal kaynakları birbirine baglayarak ve yapay ve derin ögrenmeye dayalı tahminler yaparak kapsamlı bir hesaplama kaynagı ve bu kaynagı kullanan analiz araçları gelistirme...
Citation Formats
Z. Uysal, “Mersin Körfezinde (kuzeydoğu Akdeniz) Birincil Üretim Miktarlarının Mevsimsel Değişimleri,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59806.