Öğretmen Adayları İçin Matematik Hakkındaki İnanışlar Ölçeği Geliştirilmesi.

2010-12-31
Haser, Çiğdem
Eğitim araştırmalarında öğretmenlerin inanışları önemli bir role sahiptir. Bunun sebebi, öğretmenlerin alanlarına karşın olan inanışlarının öğretimlerini etkilediği yönündeki düşünceler ve bulgulardır (Clark & Peterson, 1986). Başka bir ifadeyle, sınıf ortamında ders süresince gerçekleşen eğitim ve öğretimin şekillenmesinde öğretmenin inanışlarının büyük rol oynadığı söylenmektedir (Ernest, 1988; Kagan, 1992; Nespor, 1987). Hersh'in (1986) belirttiği gibi, bir bireyin matematik hakkındaki inanışı, o kişinin matematiğin nasıl sunulması gerektiğine dair fikrini ve sunuşa karşı tutumunu etkilemektedir. Bu nedenle öğretmenlerin matematik hakkındaki inanışları öğretim yöntem ve teknikleri açısından çok önemli bir role oynamaktadır.Öğretmenlerin, öğretmen adaylarının ve öğrencilerin yetiştikleri ve bulundukları çevre matematiğe karşı olan inanışlarını etkilemektedir (Wildman, Niles, Magliaro, & McLaughlin, 1989). Haser (2006) ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının ve mesleğin ilk yıllarında bulunan ilköğretim matematik öğretmenlerinin matematik hakkındaki inanışları ve bu inanışlara etki eden faktörlerin incelemek için yaptığı çalışmalar sırasında, öğretmenini seven öğrencilerin matematiği sevdiklerine yönelik veriler bulmuştur. Bu inanış sadece Türkiye'deki öğrenciler için ortaya çıkmıştır ve bu da sosyal ve kültürel çevrenin inanışlar üzerinde ne gibi farklılıklar yarattığını ortaya koymaktadır. Matematik hakkındaki inanışların bölgesel farklılıklar gösterebileceği göz önünde bulundurulursa, Türkiye'deki öğretmen adaylarının inanışlarının belirlendiği çalışmalar eğitim araştırmaları için önemlidir. Bu çalışmanın amacı Türkiye'deki matematik öğretmen adaylarının öğretimleri için önemli olan inanışlarını ortaya çıkaracak geçerliği ve güvenirliği sağlanmış bir ölçek hazırlamaktır. Bu amaç için hazırlanan ölçek literatürde önerilen değişik inanış modellerinin birleşimi olmaktadır. 32 maddeden oluşan ölçek üç alt alandan oluşmuştur; (a) matematiğin doğası, (b) matematik öğrenimi ve (c) matematik öğretimi.

Suggestions

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi
Çapa Aydın, Yeşim (2000-01-01)
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Bu çalışma, ODTÜ Eğitim Fakültesi 'ndeki 340 öğrencinin katılımıyla 1998 yılı Bahar döneminde gerçekleştirilmıştır. Araştırmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen "Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puanları sevrne, saygı, kendine güven alt boyutlarına göre kız ve erkek öğrencilerde anlamlı bir ...
Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Yazılı Anlatımlarının Değerlendirilmesi
ULUSOY, MUSTAFA; Altun, Dilek (2018-12-01)
Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının yansıtıcı yazılı günlüklerinin değerlendirilmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara'da bulunan bir devlet üniversitesinin Pedagojik Formasyon kursunda öğrenim gören 70 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada öğretmen adaylarından Eğitim Bilimine Giriş dersindeki notlarını dört başlık altında yazmaları istenmiştir. On dört haftalık süreç boyunca 900 yansıtıcı günlük yazılmış ve içerdikleri düşüncenin düzeyini belirlemek için analiz edilerek sınıflandırılmışla...
Öğretmen Adaylarının Küresel Isınma İle İlgili Kavram Yanılgılarının Tesbiti Ve Bu Kavram Yanılgılarının Kavramsal Değişim Yaklaşımıyla Giderilmesi.
Geban, Ömer(2009-12-31)
Ülkemizde fen dersleri işlenirken ortaya çıkan önemli bir eksiklik konuların öğretmen merkezli olarak işlenmesi ve kavramların birbirleriyle ilişkilendirilmeden öğrencilere sunulmasıdır. Bu da öğrencilerin bilgiyi yapılandırması yerine, ezberleyerek öğrenmeye yöneltir ve kavram yanılgılarına yol açar. Kavramsal değişim yaklaşımı öğrencilerin kavram yanılgılarının giderilmesini temel almaktadır. Özümleme ve düzenleme bakımından kavramsal değişim için gerekli dört şart belirtilmiştir. Bunlar öğrenciler tarafı...
Investigating the relationship between teacher leadership and social justice leadership
Andıç Seyhan, İzel; Kondakçı, Yaşar; Zayim Kurtay, Merve; Department of Educational Administration and Planning (2022-2)
Teacher leadership has become essential in education and social justice issues have come into prominence recently because of the changes in every area of the life. As there is a limitation of the studies focusing on the relationship between teacher leadership and social justice leadership in Turkish context, the current study tried to find whether teacher leadership predicts the social justice leadership roles. Within the frame of this goal, a correlational study design was set. The sample of the study cons...
Öğretmen Adaylarının Afet ile İlgili Kavram Yanılgılarının Tespit Edilmesi
Boz, Yezdan; Erdur Baker, Özgür(2013-12-31)
İyi bir afet eğitiminin verilebilmesi için de ilk basamak öğretmen adaylarının afet ile ilgili kavram yanılgılarının ortaya çıkarılması ile mümkündür. Öğrencilerin on bilgilerini, kavram yanılgılarını dikkate almadan yapılan eğitimin anlamlı öğrenmeye katkıda bulunmadığı açıktır. Bu çalışmanın amacı ise öğretmen adaylarının afet eğitimi ile ilgili kavram yanılgılarının üniversite eğitimi süresince ne gibi değişiklik gösterdiğini de tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda, birinci sınıf öğrencilerinden başlay...
Citation Formats
Ç. Haser, “Öğretmen Adayları İçin Matematik Hakkındaki İnanışlar Ölçeği Geliştirilmesi.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61447.